Ele­me turu­nun başlangıcı

Bura­da yayın­la­nan soru­lar Ele­me Sınav soru­la­rı­dır. Soru­la­rın çözüm­le­ri­ni 12 Kasım 2019 tari­hi­ne kadar yollayabilirsiniz.

Lüt­fen her soru­nun çözü­mü­nün sade­ce doğ­ru ceva­bı değil, aynı zaman­da tüm man­tı­ğı da içer­me­si gerek­ti­ği­ni unutmayın.

Mate­ma­ti­ği özel­lik­le merak­lı öğren­ci­le­rin katıl­ma­sı­nı arzu etmek­te­yiz. Ancak, her soru­nun çözü­mü ayrı bir kağı­da oku­nak­lı bir şekil­de yapıl­ma­lı­dır; Aksi tak­dir­de, gön­de­ri­niz dik­ka­te alınmayacaktır.

Çözüm­le­ri­ni­zi el ile yazıp tara­ya­bi­lir veya bir metin edi­tö­rü kul­la­na­rak yaza­bi­lir­si­niz. Çözüm­ler İng­il­izce, Espe­ran­to, Fran­sız­ca, Gür­cü­ce, Alman­ca, Kazak­ça, Fars­ça, Rumen­ce, Rus­ça, İsp­any­olca, Tay­ca, Türk­çe, Ukray­na­ca veya Özbek­çe ola­rak yazıl­ma­lı­dır. Diğer dil­le­rin kul­la­nı­mı orga­ni­za­tör­ler­le önce­den anlaşılmalıdır.

Gön­de­ri­le­ri­niz­de prob­lem­le­rin met­ni­ni tek­rar etme­niz gerek­mez; lüt­fen yal­nız­ca çözüm­le­ri­ni­zi yazı­nız. Adı­nı­zı, soya­dı­nı­zı ve kişi­sel bil­gi­le­ri­ni­zi çözüm kağıt­la­rı­na yaz­ma­ma­lı­sı­nız.

2018/19 Olim­pi­yat­la­rı­’n­da­ki Ele­me Sına­vı­’n­da bara­jı geçen öğren­ci­ler final turu­na katıl­ma­ya hak kaza­na­cak­tır­lar. Baraj puan­la­rı yine bu say­fa­dan bil­gi­len­dir­me­si yapılacaktır.

Yarış­ma Soruları

Çözüm­ler nasıl gönderilir?

Çözüm­ler, bu çev­ri­mi­çi for­mu kul­la­na­rak 12 Kasım’a kadar Jüri’ye sunulmalıdır:

Önem­li Not. Bura­da soru­la­ra yapı­la­cak çözüm­ler 10 MB aşma­ma­lı­dır. Yuka­rı­da­ki «Çözüm­le­ri­ni­zi Yol­la­mak için Tık­la­yın» sek­me­si­ni tık­la­dı­ğı­nız zaman çözüm dos­ya­la­rı doğ­ru­dan Rus­ya­’­da­ki genel komi­te­ye ulaş­mak­ta­dır. Bu for­mun eksik­siz ola­rak dol­du­rul­ma­sı gerek­mek­te­dir. For­mun sonun­da çözüm dos­ya­la­rı yüklemelidir.

Hem metin dos­ya­la­rı­nı (TXT, DOC, DOCX veya PDF for­mat­la­rın­da) hem de kağıt tara­ma­la­rı­nı (JPG ve PNG for­mat­la­rın­da) yük­le­ye­bi­lir­si­niz. Top­lam dos­ya sayı­sı 10’u geç­me­me­li­dir. Sorun­la­rın çözü­mü olan dos­ya­lar, katı­lım­cı­nın soya­dı, adı ve diğer kişi­sel bil­gi­le­ri­ni içer­me­me­li­dir!

Önem­li Not! Bir­kaç katı­lım­cı­nın çözüm­le­ri­ni gön­der­mek için aynı kayıt veri­le­ri­nin kul­la­nıl­ma­sı yasak­tır. Eğer bir öğret­men­se­niz ve bir­kaç öğren­ci­nin evra­kı­nı gön­der­mek isti­yor­sa­nız, lüt­fen bunu düzen­le­yi­ci Kuru­l­’a yazın; biz de bunu yap­ma­nın uygun bir yolu­nu sunacağız.