Genel Bil­gi­ler

Ülke­miz­de Ulus­la­ra­ra­sı ‹‹Bir­lik For­mü­lü››  Olim­pi­ya­tı ve Uygulanması

2019.yılından iti­ba­riy­le Tür­ki­ye 21.ülke ola­rak ‘For­mu­lo’ olim­pi­ya­tı­na katı­la­cak­tır. Tür­ki­ye için bu olim­pi­ya­tın res­mi site­si www​.for​mu​lo​.org/tr ola­rak hazır­lan­mak­ta­dır. Yarış­ma iki tur­dan oluş­mak­ta­dır. 1.turda son­ba­har dönemi(ekim-kasım) uzak­tan katılımla(online) yapıl­mak­ta­dır. Katı­lım­cı­lar prob­lem­le­ri ekim ve kasım ayla­rın­da tüm dün­ya­da eş zaman­lı ola­rak yürü­tül­mek­te­dir. 1.turda 3–4 haf­ta soru­la­ra uğra­şıl­mak­ta­dır. Her bir katılımcı(bireysel) ola­rak inter­net orta­mın­dan soru­la­ra yap­tı­ğı çözüm­le­ri açık­la­ma­lı bir şekil­de tara­ta­rak www​.for​mu​lo​.org/tr web site­sin­de belir­ti­len e‑posta adre­si­ne yol­la­ma­la­rı gerek­mek­te­dir. İçer­ind­en en iyi cevap­lan­dır­ma­la­rı yapan katı­lım­cı­lar seçi­le­rek 2.tura katıl­ma­ya hak kaza­nır­lar. 2.Tur final yarış­ma­sı örgün ola­rak şubat ayın­da yapıl­mak­ta­dır. 2.Tur Final Yarış­ma­sı İstanbul’da yapı­la­cak­tır. Diğer iller­den gelen katı­lım­cı­lar ken­di imkan­la­rıy­la sına­va gele­cek­ler­dir. Her iki tur yazı­lı ola­rak yürü­tül­mek­te­dir. Olim­pi­yat soru­la­rın­da­ki her bir prob­le­min tam çözü­mü­ne 7 puan veril­mek­te­dir. Her sene yapılan/​yapılacak olim­pi­yat­la­rın bil­gi­le­ri­ne www​.for​mu​lo​.org/​tr res­mi site­sin­den ulaşabilirsiniz.