Olim­pi­yat Duyurusu

1 Tur (Ele­me Turu)

  • Her bir sınıf sevi­ye­si için her soru 7’şer puan­dan ve top­lam­da 7 soru­dan oluşmaktadır.
  • Sınav uygu­la­ma­sı onli­ne ortam­da yayın­lan­dık­tan son­ra yak­la­şık 1 ay içe­ri­sin­de sis­te­me kayıt ile bera­ber soru­la­rın açık­la­ma­lı çözüm­le­ri­ni tara­tı­la­rak veya fotoğ­raf görün­tü­le­ri­nin nasıl yol­la­na­ca­ğı ile ilgi­li ayrın­tı­lı bil­gi­ye for​mu​lo​.org/tr adre­sin­den ulaşılabilecektir.

Çözüm­ler Nasıl Gönderilmelidir?

Çözüm­le­ri­ni­zi yol­lar­ken oku­nak­lı, anla­şı­lır bir şekil­de yazıl­ma­sı gerek­mek­te­dir. Örnek ola­rak for​mu​lo​.org/tr adre­sin­de örnek bir soru­ya yapı­lan çözü­mü ince­le­ye­bi­lir­si­niz. Soru­la­rın değer­len­di­ril­me süre­cin­de Ulus­la­ra­ra­sı Bir­lik For­mü­lü Mate­ma­tik Olim­pi­ya­tı Komitesi’nin belir­le­di­ği puan­la­ma sis­te­mi­ne göre çözüm­ler oku­na­cak­tır. Çözüm dos­ya­la­rı­nı­zı txt, doc, odt, jpg for­ma­tın­da tara­tı­la­rak veya fotoğ­raf­la­rı çeki­le­rek zip, rar veya pdf for­ma­tın­da yol­la­na­bil­mek­te­dir. Çözüm­le­ri­ni­zi ilan olunacak(güncel) adres­ten anket dol­du­ru­la­rak ve tara­tı­lan çözüm­le­ri yük­le­ne­rek yollanacaktır.

Çözüm say­fa­la­rın­da veya dos­ya isim­len­dir­me­le­rin­de kesin­lik­le ad-soyad bil­gi­le­ri yazılmamaktadır.

Kişi­sel bil­gi­le­ri içe­ren çözüm kağıt­la­rı değer­len­di­ril­me­ye alın­ma­ya­cak­tır. Sade­ce dol­du­ru­la­cak anket­te ifa­de edil­me­li­dir. Çözüm­ler A4 kağı­dı­na, her soru­nun çözü­mü ayrı bir kağıt­ta ola­cak şekil­de yazıl­ma­lı­dır. Çözüm­ler yazı­lır­ken oku­nak­lı bir kalem­le yazıl­ma­sı gerek­mek­te­dir. Soru­la­rın çözüm­le­ri web site­si üze­rin­den direkt Rusya’nın bün­ye­sin­de tüm ülke­le­rin bil­gi­le­ri top­la­na­cak­tır. Rusya’da Ulus­la­ra­ra­sı Bir­lik For­mü­lü Mate­ma­tik Olim­pi­ya­tı Komitesi’nin çözüm kağıt­la­rı­na vere­ce­ği özel numa­ra­lar­la her ülke­ye tek­rar pay­la­şım sağ­la­na­cak­tır. Her ülke ken­di bün­ye­sin­de giren hiç­bir öğren­ci­si­nin özel bil­gi­si­ni bil­me­ye­cek­tir. Kağıt­lar ülke koor­di­na­tör­lü­ğü bün­ye­sin­de oku­na­rak tek­rar Rus­ya komi­te­si­ne yol­la­na­cak­tır. Genel sonuç­lar daha son­ra açık­la­na­rak for​mu​lo​.org/tr orga­ni­zas­yo­nun Tür­ki­ye say­fa­sın­da açıklanacaktır.

2 Tur (Final Turu)

  • Final Turun­da her bir soru 7 şer puan olup top­lam­da 5 soru bulunmaktadır.
  • Final sına­vı 5 soru­ya top­lam­da 4 saat süre verilecektir.
  • Final Sına­vı iler­le­yen zaman­lar­da for​mu​lo​.org/tr adre­sin­den açıklanacaktır.
  • Final sına­vı­na giren her öğren­ci­ye katı­lım ser­ti­fi­ka­sı veri­le­cek­tir. Ayrı­ca Ulus­la­ra­ra­sı Bir­lik For­mü­lü Mate­ma­tik Komi­te­si tara­fın­dan tüm kate­go­ri­ler­de 1., 2. ve 3. olan öğren­ci­le­re özel katı­lım ser­ti­fi­ka­sı verilecektir.
  • Final sına­vı­na 1.Tur’da Ulus­la­ra­ra­sı Bir­lik For­mü­lü Mate­ma­tik Olim­pi­ya­tı Koor­di­na­tör­lü­ğü bün­ye­sin­de her sene her sınıf kate­go­ri­sin­de fark­lı bir puan baraj puanı ola­cak şekil­de katıl­ma­ya hak kazanacaktır.
  • Final Yarış­ma­sı sonuç­la­rı for​mu​lo​.org/tr adre­sin­den yayınlanacaktır.
  • Sınav sonuç­la­rı­na yapı­la­cak iti­raz­lar sınav sonuç­la­rı açık­lan­dık­tan son­ra 5 iş günü içe­ri­sin­de yapılmalıdır.