«Bir­lik For­mü­lü» Hakkında

Olim­pi­ya­tın Tarihçesi

Ulus­la­ra­ra­sı «Bir­lik Formülü»/«Üçüncü Milen­yum» mate­ma­tik olim­pi­ya­tı 2013 sene­sin­de iki fark­lı olim­pi­ya­tın bir­leş­me­siy­le mey­da­na gel­miş­tir. Onlar­dan daha eski olan üçün­cü milen­yum ulus­la­ra­ra­sı mate­ma­tik olim­pi­ya­tı 2001 yılın­da baş­la­mış­tır. Üçün­cü milen­yum olim­pi­ya­tın­dan fark­lı ola­rak 2012 yılın­da üstün zeka­lı öğren­ci­le­ri ile çalı­şan prog­ra­mın bir kolu ola­rak bir­lik for­mü­lü adı altın­da bir olim­pi­yat mey­da­na gel­miş­tir. Bu olim­pi­ya­tın orga­ni­zas­yo­nu­nu yapan St. Peters­burg Dev­let Üni­ver­si­te­si ile Ulus­la­ra­ra­sı Leon­hard Euler Mate­ma­tik Des­tek Vak­fı idi. 2013 yılın­da bu iki olim­pi­ya­tın bileş­me­si­ne karar veril­di. Ve 2013–2014 eği­tim-öğre­tim yılın­dan baş­la­ya­rak «Bir­lik Formülü»/«Üçüncü Milen­yum» olim­pi­ya­tı 5–11.sınıf kate­go­ri­sin­de­ki öğren­ci­le­re yapıl­ma­ya baş­lan­dı. Olim­pi­yat­la­ra her yıl yak­la­şık ola­rak 5000 civa­rın­da öğren­ci 20 ülke­den katıl­mak­ta­dır. 2019.yılından iti­ba­riy­le Tür­ki­ye 21.ülke ola­rak olim­pi­yat­la­ra katı­la­cak­tır. Tür­ki­ye için bu olim­pi­ya­tın res­mi site­si www​.for​mu​lo​.org/tr ola­rak hazır­lan­mak­ta­dır. Yarış­ma iki tur­dan oluş­mak­ta­dır. 1.turda son­ba­har dönemi(ekim-kasım) uzak­tan katılımla(online) seçil­mek­te­dir. Katı­lım­cı­lar prob­lem­le­ri ekim ve kasım ayla­rın­da tüm dün­ya­da eş zaman­lı ola­rak yürü­tül­mek­te­dir. 1.tur 3–4 haf­ta soru­la­ra uğra­şıl­mak­ta­dır. Her bir katılımcı(bireysel) ola­rak inter­net orta­mın­dan soru­la­ra yap­tı­ğı çözüm­le­ri açık­la­ma­lı bir şekil­de tara­ta­rak web site­sin­de ilan edi­lecek adre­se yol­la­ma­la­rı gerek­mek­te­dir. İçer­ind­en en iyi cevap­lan­dır­ma­la­rı yapan katı­lım­cı­lar seçi­le­rek 2.tura katıl­ma­ya hak kaza­nır­lar. 2.tur final yarış­ma­sı örgün ola­rak şubat ayın­da yapıl­mak­ta­dır. İkinci tura katı­la­cak birey­ler her ilde bir okul baş­vu­ru mer­ke­zi seçi­le­rek ora­da 2.tur yapı­la­cak­tır. Her iki tur yazı­lı ola­rak yürü­tül­mek­te­dir. Olim­pi­yat soru­la­rın­da­ki her bir prob­le­min tam çözü­mü­ne 7 puan veril­mek­te­dir. Her sene yapılan/​yapılacak olim­pi­yat­la­rın bil­gi­le­ri­ne www​.for​mu​lo​.org res­mi site­sin­den ulaşabilirsiniz.