2023 — 2024: İngiliz Dili

Rus­ya­’­dan 5–12. sınıf­lar­da ve dün­ya­nın her yerin­den eşde­ğer sınıf­lar­da olan öğren­ci­ler davetlidir. 

Yarış­ma­ya katı­lım ücret­siz­dir. Tüm okul öğren­ci­le­ri ele­me turu­na katı­la­bi­lir ve kaza­nan­lar final turu­na davet edilir. 

Önce­ki Olim­pi­yat­la­rın kaza­nan­la­rı (her­han­gi bir dere­ce­den dip­lo­ma­ya sahip olan­lar) da doğ­ru­dan final­le­re davet edilir. 

En iyi sonuç­la­rı alan katı­lım­cı­lar dip­lo­ma­lar­la ödül­len­di­ri­lecek ve Ulus­la­ra­ra­sı «For­mu­lo de Integ­re­co» kamp­la­rı­na davet edi­le­cek­ler­dir (indi­rim­li ücret ile). 

Olim­pi­yat Organizasyonu

Nevsky Dil ve Kül­tür Enstitüsü

Yaban­cı Dil­ler Enstitüsü

Mur­mansk Ark­tik Dev­let Üniversitesi

İlet­iş­im

Soru­la­rı­nı­zı iletisim@​formulo.​org adre­si­ne mail ata­bi­lir­si­niz (olim­pi­yat prob­lem­le­rin çözüm­le­ri için kullanmayınız).

Tel. +90 (535) 6636409


Current status: The final round results are published. Information about the awards ceremony will be published soon.

Chronology of events

All the news about the Olympiad are posted below from newest to oldest.

Final Turun tarihi

January 24, 2024

Orga­ni­zas­yon komi­te­si Final Turun tari­hi üze­rin­de anlaş­ma­ya vardı.

İng­il­izce Dil Olim­pi­ya­tı Final Turu 18 Şubat 2024’te düzen­le­necek.

Mekan­lar ve kayıt hak­kın­da bil­gi daha son­ra verilecektir.

Ele­me Turu­nun nihai sonuçları

December 31, 2023

Sayın Katı­lım­cı­lar!

Ele­me Turun son pro­to­ko­lü­nü yayın­lı­yo­ruz. Katı­lı­mı­nız için teşek­kür ede­riz ve yak­la­şan Yeni Yılı­nı­zı teb­rik ediyoruz!

Ken­di­ni­zi pro­to­kol­de göre­mi­yor­sa­nız, bu, kişi­sel hesa­bı­nız­da gerek­li kişi­sel veri­le­ri henüz dol­dur­ma­dı­ğı­nız anla­mı­na gelir.

Final Turun tarih ve mekan­la­ra iliş­kin bil­gi­ler 2024 yılın­da yayınlanacak.

Ele­me Turu­nun ön sonuçları

December 27, 2023

Değer­li katı­lım­cı­lar, Ele­me Turu­nun ön sonuç­la­rı bel­li oldu. Sonuç­lar kişi­sel hesa­bı­nız­da görüntülenmektedir.

Sınıf­la­ra göre Final Tura geç­me puan­la­rı aşa­ğı­da­ki gibidir:

 

5.sınıf

6.sınıf

7.sınıf

8.sınıf

9.sınıf

10.sınıf

11.sınıf

33 puan

34 puan

28 puan

27 puan

29 puan

36 puan

40 puan

 

İtir­azl­ar 29 Ara­lık 2023 tari­hi­ne kadar yapı­la­bi­lir. Kişi­sel hesa­bı­nız ara­cı­lı­ğıy­la saat 16:00’ya (Tür­ki­ye saati) kadar.

Lüt­fen iti­ra­zın yal­nız­ca son prob­le­me yapı­la­bi­le­ce­ği­ni unut­ma­yın. Bunu yap­mak için, kişi­sel bil­gi sis­te­mi hesa­bı­nız­da­ki «İtir­az» düğ­me­si­ni kul­la­na­rak, prob­le­mi revi­ze edil­me­si gerek­ti­ği­ni mesaj­da belirt­me­niz gere­kir. Metin­de, kabul etme­di­ği­niz bil­gi­le­ri gerekçelendirin.

Test bölü­mün­de tek­nik hata­lar bulur­sa­nız lüt­fen bize e‑posta ile yazın.

Prob­lem­le­rin çözümleri

November 21, 2023

Olim­pi­ya­tın Ele­me Turu­nun Prob­lem­le­ri­nin cevap­la­rı yayın­lı­yo­ruz. Düzen­le­me­le­re göre sonuç­la­rın 31 Ara­lık 2023 tari­hin­den önce yayın­la­na­ca­ğı­nı hatırlatırız.

Ele­me Turu­na katıl­dı­ğı­nız için teşek­kür ederiz

November 15, 2023

Sonuç­lar 31 Ara­lık 2023’e kadar yayınlanacak.

 

Ele­me Turun Başlangıcı

October 19, 2023

Ulus­la­ra­ra­sı «Bir­lik For­mü­lü» / «Üçün­cü Bin­yıl» 2023/24 İng­il­izce Dil Olim­pi­ya­tın Ele­me turu­nun prob­lem­le­ri açıklandı.

İng­il­izc­eyi seven arka­daş­la­rın olim­pi­ya­ta katıl­ma­sı­na sevi­ni­riz. Ancak, hile ve «kolek­tif yara­tı­cı­lık» belir­ti­le­ri olan çalış­ma­lar değer­len­dir­me­ye alınmayacaktır.

«Bir­lik For­mü­lü» / «Üçün­cü Bin­yıl» 2022/23 İng­il­izce Dil Olim­pi­ya­tın kaza­nan­la­rı (Dip­lo­ma I‑III olan­lar) doğ­ru­dan Final turu­na katılabilir.

Ele­me turu onli­ne 20 Ekim — 13 Kasım ara­sın­da yapılacaktır.

Katı­lım için (cevap­la­rı­nı­zı gön­der­mek dahil) bil­gi sis­te­mi­mi­ze kayıt olmalısınız:

Çözüm­ler Nasıl Gönderilir

Çözüm­ler bil­gi sis­te­mi­miz­de 13 Kasım’a kadar Jüri­ye sunulmalıdır:

Hem metin dos­ya­la­rı­nı (TXT, DOC, DOCX veya PDF for­mat­la­rın­da) hem de kağı­da yazı­lan çözüm tara­ma­la­rı­nı (JPG ve PNG for­mat­la­rın­da) yükleyebilirsiniz:
  • Her soru­run çözü­mü ken­di dos­ya­sın­da olmalıdır,
  • Top­lam dos­ya sayı­sı 10’u geçmemelidir,
  • Dos­ya­lar katı­lım­cı­nın soya­dı, adı ve diğer kişi­sel veri­le­ri­ni içer­me­me­li,
  • Çözüm­le­ri­niz­de soru­la­rın met­ni­ni tek­rar­la­ma­nı­za gerek yoktur.
Ele­me turu­nun çözüm­le­ri­ni yük­le­mek için sis­te­me kayıt ola­rak sis­tem üze­rin­den soru çözüm­le­ri­ni bil­gi sis­te­mi­mi­ze yük­le­me­niz gerekmektedir!

Soru­la­rı­nız var mı?

Soru­la­rı­nı­zı (hem sorun­lar hem de katı­lım ile ilgi­li) orga­ni­za­tör­le­re iletisim@​formulo.​org adre­si­ne e‑posta ile gön­de­re­rek veya +90 535 6636409 tel. sorabilirsiniz.
İyi şans­lar!

Ulus­la­ra­ra­sı Olim­pi­yat «Bir­li­ğin For­mü­lü» / «Üçün­cü Milen­yum» yeni sezo­nu­nu açıyor!

August 28, 2023

 

Ulus­la­ra­ra­sı Mate­ma­tik ve İng­il­izce Dil Olim­pi­yat­la­rı «Bir­lik For­mü­lü» / «Üçün­cü Milen­yum» Orga­ni­zas­yo­nu iki Tur­’­da yapılacaktır.

Ele­me turu

İlk tur, aşa­ğı­da­ki tarih­le­ri ara­sın­da uzak­tan (onli­ne) yapılacaktır.

Mate­ma­tik Olim­pi­ya­tı:  20 Ekim — 10 Kasım 2023

İng­il­izce Dil Olim­pi­ya­tı: 20 Ekim — 13 Kasım 2023 

Ayrın­tı­lı bil­gi turun baş­lan­gı­cı­na yakın bir tarih­te mev­cut ola­cak­tır. Soru­la­rı­nı­zı (hem sorun­lar hem de katı­lım ile ilgi­li) orga­ni­za­tör­le­re iletisim@​formulo.​org adre­si­ne e‑posta ile gön­de­re­rek veya +90 535 6636409 tel. sorabilirsiniz.

Final turu

Olim­pi­ya­tın ikin­ci (son) turu, Şubat-Mart 2024’te çeşit­li ülke­ler­de yüz yüze yapı­la­cak­tır. Konum­lar hak­kın­da ayrın­tı­lı bil­gi, turun baş­lan­gı­cı­na yakın (kış ayla­rın­da) web site­sin­de yayınlanacaktır.