Ele­me Turu Sona Erdi

Bir­lik For­mü­lü / Üçün­cü Bin­yıl Olim­pi­ya­tı­’­nın ele­me aşa­ma­sın­da Rus­ya, bu orga­ni­zas­yo­na katı­lan ülke­ler­de­ki katı­lım­cı­la­rın çalış­ma­la­rı­nın kabu­lü­nü tamam­la­mış­tır. Jüri ilk etap­ta kağıt­la­rın yöner­ge­ye uygun bir şekil­de yol­lan­ma durum­la­rı­nı tek­rar ince­le­ye­rek katı­lım sağ­la­yan­lar içe­ri­sin­de çözüm kağıt­la­rı­nın kabul edilme/​edilmeme ile ilgi­li doğ­ru­la­ma işle­mi­ne başlamıştır.

Katıl­dı­ğı­nız için teşek­kür­ler. Ön sonuç­lar Ara­lık ayı­nın son­la­rı­na doğ­ru açık­la­na­cak­tır. Bu say­fa­yı takip ediniz.