Tarih­çe­si

‘’ Ulus­la­ra­ra­sı Bir­lik For­mü­lü ’’ Olim­pi­ya­tı Nedir?

Ulus­la­ra­ra­sı «Bir­lik Formülü»/«Üçüncü Milen­yum» mate­ma­tik olim­pi­ya­tı 2013 sene­sin­de iki fark­lı olim­pi­ya­tın bir­leş­me­siy­le mey­da­na gel­miş­tir. Onlar­dan daha eski olan üçün­cü milen­yum ulus­la­ra­ra­sı mate­ma­tik olim­pi­ya­tı 2001 yılın­da baş­la­mış­tır. Üçün­cü milen­yum olim­pi­ya­tın­dan fark­lı ola­rak 2012 yılın­da üstün zeka­lı öğren­ci­le­ri ile çalı­şan prog­ra­mın bir kolu ola­rak bir­lik for­mü­lü adı altın­da bir olim­pi­yat mey­da­na gel­miş­tir. Bu olim­pi­ya­tın orga­ni­zas­yo­nu­nu yapan St. Peters­burg Dev­let Üni­ver­si­te­si ile Ulus­la­ra­ra­sı Leon­hard Euler Mate­ma­tik Des­tek Vak­fı idi. 2013 yılın­da bu iki olim­pi­ya­tın bileş­me­si­ne karar veril­di. 2013–2014 eği­tim-öğre­tim yılın­dan baş­la­ya­rak «Bir­lik Formülü»/«Üçüncü Milen­yum» olim­pi­ya­tı 5–11.sınıf kate­go­ri­sin­de­ki öğren­ci­le­re yapıl­ma­ya baş­lan­dı. Olim­pi­yat­la­ra her yıl yak­la­şık ola­rak 5000 civa­rın­da öğren­ci 20 ülke­den katıl­mak­ta­dır.