2023 — 2024: Matematik

Matematik Olimpiyatı 2023-24Rus­ya­’­dan 5–12. sınıf­lar­da ve dün­ya­nın her yerin­den eşde­ğer sınıf­lar­da olan öğren­ci­ler bu yarış­ma­ya katılabilirler.

Yarış­ma­ya katı­lım ücret­siz­dir. Tüm okul öğren­ci­le­ri ele­me turu­na katı­la­bi­lir ve kaza­nan­lar final turu­na davet edi­lir. Bir önce­ki Olim­pi­ya­tın galip­le­ri (her­han­gi bir dere­ce­den dip­lo­ma­ya sahip olan­lar) da doğ­ru­dan final­le­re davet edilir.

En iyi sonuç­la­rı alan katı­lım­cı­lar dip­lo­ma­lar­la ödül­len­di­ri­lecek ve ulus­la­ra­ra­sı mate­ma­tik kam­pı «For­mu­lo de Integ­re­co» ya davet edi­lecek (indi­rim­li ücret ile).

Olim­pi­yat Organizasyonu

Olim­pi­yat

Saint Peters­burg Elekt­ro­tek­nic Üni­ver­si­te­si «LETI»

RANE­PA Kuzey-Batı İşl­etme Ens­ti­tü­sü şubesi 

D. F. Usti­nov adı­nı taşı­yan Bal­tik Dev­let Tek­nik Üni­ver­si­te­si ‘Voen­meh’

tara­fın­dan orga­ni­ze edilmektedir.

İlet­iş­im

Soru­la­rı­nı­zı iletisim@​formulo.​org adre­si­ne mail ata­bi­lir­si­niz (olim­pi­yat prob­lem­le­rin çözüm­le­ri için kullanmayınız).

Tel. +90 (535) 6636409


Current status: The qualifying round results are published. See you in the final round!

Chronology of events

All the news about the Olympiad are posted below from newest to oldest.

Ele­me Turun nihai sonuçları

February 12, 2024

Sayın Katı­lım­cı­lar!
Ele­me Turun son pro­to­ko­lü­nü yayınlıyoruz.

Sınıf­la­ra göre Final Turu­na geç­me puan­la­rı aşa­ğı­da­ki gibidir:

5. sınıf

6. sınıf

7. sınıf

8. sınıf

9. sınıf

10. sınıf

11. sınıf

17 puan

15 puan

15 puan

14 puan

15 puan

17 puan

27 puan

Katıl­dı­ğı­nız için teşek­kür­ler. Mekan­lar­la ilgi­li bil­gi­ler Final Turu­na yak­laş­tık­ça yayın­la­na­cak­tır. Lüt­fen gün­cel­le­me­le­ri takip edin.

Orga­ni­zas­yon komi­te­si­nin mesajı

January 26, 2024

Olim­pi­ya­tın sev­gi­li katılımcıları!

Jüri halen iti­raz­la­rı ince­li­yor. Çalış­ma­la­rı biti­rir bitir­mez sizi hemen bilgilendireceğiz.

Final Turu­’­na geç­me puan­la­rı ve nihai pro­to­kol, iti­raz­lar doğ­ru­lan­dık­tan son­ra hazır olacaktır.

Gecik­me için özür dileriz.

Final Turun tarihi

January 24, 2024

Orga­ni­zas­yon komi­te­si Final Turun tari­hi üze­rin­de anlaş­ma­ya vardı.

Mate­ma­tik Olim­pi­ya­tın Final Turu 07 Nisan 2024’te yüz yüze yapılacak.

Mekan­lar ve kayıt hak­kın­da bil­gi daha son­ra verilecektir.

 

Ele­me Turun ön sonuçları

January 16, 2024

Sayın Katı­lım­cı­lar!

Ele­me Turun ön sonuç­la­rı açık­lan­dı. Bun­la­rı kişi­sel hesa­bı­nız­da görüntüleyebilirsiniz.

Kişi­sel hesa­bı­nız­da iti­raz­da bulun­ma ola­na­ğı­na sahip­si­niz (iti­raz­la­rın kabul edil­me­si için son tarih 20 Ocak Tür­ki­ye saati ile 23:59’dur).

Tüm iti­raz­la­rın en geç 25 Oca­k­’a kadar ince­le­ne­ce­ği­ni lüt­fen unut­ma­yın! İtir­azl­ar YAL­NIZ­CA kişi­sel hesa­bı­nız­dan kabul edi­lir; bura­da jüri, tale­bi­ni­ze bir yanıt yayınlayacaktır.

Sonuç tab­lo ve geç­me puan­la­rı, iti­raz­lar işle­me alın­dık­tan son­ra yayınlanacaktır.

Prob­lem­le­rin çözüm­le­ri­ni içe­ren dos­ya­la­rı ekliyoruz:

Ayrı­ca Ele­me Turun pro­to­ko­lü­nü de ekliyoruz:

Final Turun tari­hi şu anda onaylanıyor.

Ele­me Turu­’­na katıl­dı­ğı­nız için teşek­kür ederiz

November 14, 2023

Sonuç­lar 20 Ocak 2024’te yayınlanacak.

Olim­pi­yat orga­ni­zas­yon komi­te­sin­den güncelleme

November 10, 2023

Orga­ni­zas­yon komi­te­si, kayıt­lar­da yaşa­nan sorun­lar nede­niy­le Ele­me Turu­’­nun 3 gün uza­tıl­ma­sı­na karar ver­di. Cevap­la­rı 13 Kasım 2023 23:59:59 UTC­’­ye (yani 14 Kasım Tür­ki­ye saatiy­le 02:59:59) kadar gön­de­ril­me­si gerekir.

Ele­me Turun Başlangıcı

October 19, 2023

Ulus­la­ra­ra­sı «Bir­lik For­mü­lü» / «Üçün­cü Bin­yıl» 2023/24 Mate­ma­tik Olim­pi­ya­tın Ele­me turu­nun prob­lem­le­ri açık­lan­dı. Mate­ma­ti­ği seven arka­daş­la­rın olim­pi­ya­ta katıl­ma­sı­na sevi­ni­riz. Ancak, hile ve «kolek­tif yara­tı­cı­lık» belir­ti­le­ri olan çalış­ma­lar değer­len­dir­me­ye alınmayacaktır.

«Bir­lik For­mü­lü» / «Üçün­cü Bin­yıl» 2022/23 Mate­ma­tik Olim­pi­ya­tın kaza­nan­la­rı (Dip­lo­ma I‑III olan­lar) doğ­ru­dan Final turu­na katılabilir.

Lüt­fen her prob­le­min çözü­mü­nün sade­ce doğ­ru ceva­bı değil, aynı zaman­da tam man­tı­ğı­nı da içer­me­si gerek­ti­ği­ni unutmayın.

Prob­lem­ler

Çözüm­ler İng­il­izce, Espe­ran­to, Fran­sız­ca, Gür­cü­ce, Alman­ca, Kazak­ça, Fars­ça, Romen­ce, Rus­ça, İsp­any­olca, Tay­ca, Türk­çe, Ukray­na­ca, İbr­an­ice veya Özbek­çe yazıl­ma­lı­dır. Diğer dil­le­rin kul­la­nı­mı, orga­ni­za­tör­ler­le önce­den kararlaştırılmalıdır.

Ele­me turu onli­ne 20 Ekim — 10 Kasım ara­sın­da yapılacaktır.
10 Kasım 2023 saat 23:59:59 UTC­’­ye kadar prob­lem­le­ri çözebilirsiniz.

Katı­lım için (cevap­la­rı­nı­zı gön­der­mek dahil) bil­gi sis­te­mi­mi­ze kayıt olmalısınız:

Hem metin dos­ya­la­rı­nı (TXT, DOC, DOCX veya PDF for­mat­la­rın­da) hem de kağı­da yazı­lan çözüm tara­ma­la­rı­nı (JPG ve PNG for­mat­la­rın­da) yükleyebilirsiniz:
  • Her çözüm ken­di dos­ya­sın­da olmalıdır,
  • Top­lam dos­ya sayı­sı 10’u geçmemelidir,
  • Dos­ya­lar katı­lım­cı­nın soya­dı, adı ve diğer kişi­sel veri­le­ri­ni içer­me­me­li,
  • Çözüm­le­ri­niz­de prob­lem­le­rin met­ni­ni tek­rar­la­ma­nı­za gerek yoktur.
Ele­me turu­nun çözüm­le­ri­ni yük­le­mek için sis­te­me kayıt ola­rak sis­tem üze­rin­den soru çözüm­le­ri­ni bil­gi sis­te­mi­mi­ze yük­le­me­niz gerekmektedir!

Soru­la­rı­nız var mı?

Soru­la­rı­nı­zı (hem sorun­lar hem de katı­lım ile ilgi­li) orga­ni­za­tör­le­re iletisim@​formulo.​org adre­si­ne e‑posta ile gön­de­re­rek veya +90 535 6636409 tel. sorabilirsiniz.

İYİ ŞANS­LAR!

Ulus­la­ra­ra­sı Olim­pi­yat «Bir­li­ğin For­mü­lü» / «Üçün­cü Milen­yum» yeni sezo­nu­nu açıyor!

August 28, 2023

 

Ulus­la­ra­ra­sı Mate­ma­tik ve İng­il­izce Dil Olim­pi­yat­la­rı «Bir­lik For­mü­lü» / «Üçün­cü Milen­yum» Orga­ni­zas­yo­nu iki Tur­’­da yapılacaktır.

Ele­me turu

İlk tur, aşa­ğı­da­ki tarih­le­ri ara­sın­da uzak­tan (onli­ne) yapılacaktır.

Mate­ma­tik Olim­pi­ya­tı:  20 Ekim — 10 Kasım 2023

İng­il­izce Dil Olim­pi­ya­tı: 20 Ekim — 13 Kasım 2023 

Ayrın­tı­lı bil­gi turun baş­lan­gı­cı­na yakın bir tarih­te mev­cut ola­cak­tır. Soru­la­rı­nı­zı (hem sorun­lar hem de katı­lım ile ilgi­li) orga­ni­za­tör­le­re iletisim@​formulo.​org adre­si­ne e‑posta ile gön­de­re­rek veya +90 535 6636409 tel. sorabilirsiniz.

Final turu

Olim­pi­ya­tın ikin­ci (son) turu, Şubat-Mart 2024’te çeşit­li ülke­ler­de yüz yüze yapı­la­cak­tır. Konum­lar hak­kın­da ayrın­tı­lı bil­gi, turun baş­lan­gı­cı­na yakın (kış ayla­rın­da) web site­sin­de yayınlanacaktır.