2023 — 2024: Matematik

Matematik Olimpiyatı 2023-24Rus­ya­’­dan 5–12. sınıf­lar­da ve dün­ya­nın her yerin­den eşde­ğer sınıf­lar­da olan öğren­ci­ler bu yarış­ma­ya katılabilirler.

Yarış­ma­ya katı­lım ücret­siz­dir. Tüm okul öğren­ci­le­ri ele­me turu­na katı­la­bi­lir ve kaza­nan­lar final turu­na davet edi­lir. Bir önce­ki Olim­pi­ya­tın galip­le­ri (her­han­gi bir dere­ce­den dip­lo­ma­ya sahip olan­lar) da doğ­ru­dan final­le­re davet edilir.

En iyi sonuç­la­rı alan katı­lım­cı­lar dip­lo­ma­lar­la ödül­len­di­ri­lecek ve ulus­la­ra­ra­sı mate­ma­tik kam­pı «For­mu­lo de Integ­re­co» ya davet edi­lecek (indi­rim­li ücret ile).

Olim­pi­yat Organizasyonu

Olim­pi­yat

Saint Peters­burg Elekt­ro­tek­nic Üni­ver­si­te­si «LETI»

RANE­PA Kuzey-Batı İşl­etme Ens­ti­tü­sü şubesi 

D. F. Usti­nov adı­nı taşı­yan Bal­tik Dev­let Tek­nik Üni­ver­si­te­si ‘Voen­meh’

tara­fın­dan orga­ni­ze edilmektedir.

İlet­iş­im

Soru­la­rı­nı­zı iletisim@​formulo.​org adre­si­ne mail ata­bi­lir­si­niz (olim­pi­yat prob­lem­le­rin çözüm­le­ri için kullanmayınız).

Tel. +90 (535) 6636409


Current status: The qualifying round will be held from October 20 to November 10 (22 days left).

Chronology of events

All the news about the Olympiad are posted below from newest to oldest.

August 28, 2023