Ama­cı

‘’Ulus­la­ra­ra­sı Bir­lik For­mü­lü’’ Olimpiyatı’nın Ama­cı

Bir­lik For­mü­lü Mate­ma­tik Olim­pi­ya­tı 13–17 yaş­la­rın­da­ki okul öğren­ci­le­ri­nin ente­lek­tü­el ve yara­tı­cı bece­ri­le­ri­nin geliş­ti­ril­me­si­ne yar­dım­cı olma­yı amaç­la­mak­ta­dır. Prog­ram, Ulus­la­ra­ra­sı Mate­ma­tik Olim­pi­yat­la­rı Rus­ya, İspan­ya, Ekva­tor, Fran­sa, ABD, Çin, Hır­va­tis­tan, İsra­il, Kaza­kis­tan, Avus­tur­ya, Bela­rus, Bul­ga­ris­tan, Alman­ya, Gür­cis­tan, Mısır, İran, Kana­da, Kır­gı­zis­tan, Mek­si­ka, Mada­gas­kar, Mol­do­va, Pakis­tan, Roman­ya, Taci­kis­tan, Özbe­kis­tan, Ukray­na, Şili, İsveç, Eston­ya, Japon­ya gibi fark­lı ülke­ler­den çocuk­la­rı ağır­la­yan ulus­la­ra­ra­sı kamp­lar da dahil olmak üze­re çocuk eği­tim kamp­la­rı ağı­nı içer­mek­te­dir. Ulus­la­ra­ra­sı yaz kamp­la­rı St. Peters­burg ve Lening­rad böl­ge­sin­de ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Ayrı­ca her iki yıl­da bir İspan­ya ortak­la­rı­mız­la bir­lik­te Sevilla’da bir kamp düzen­len­mek­te­dir. ‹‹Bir­lik For­mü­lü›› fark­lı insan­lar­la-pozi­tif, yara­tı­cı, araş­tır­ma yap­ma, yete­nek­le­rin keş­fe­dil­me­si­ni sağ­la­yan bir ekip çalış­ma­sı­nı bir­leş­ti­ren bir pro­je­dir.