‘’Ulus­la­ra­ra­sı Bir­lik For­mü­lü’’ Olimpiyatı’nın Amacı

Bir­lik For­mü­lü Mate­ma­tik Olim­pi­ya­tı 13–17 yaş­la­rın­da­ki okul öğren­ci­le­ri­nin ente­lek­tü­el ve yara­tı­cı bece­ri­le­ri­nin geliş­ti­ril­me­si­ne yar­dım­cı olma­yı amaç­la­mak­ta­dır. Prog­ram, Ulus­la­ra­ra­sı Mate­ma­tik Olim­pi­yat­la­rı Rus­ya, İsp­anya, Ekva­tor, Fran­sa, ABD, Çin, Hır­va­tis­tan, İsr­ail, Kaza­kis­tan, Avus­tur­ya, Bela­rus, Bul­ga­ris­tan, Alman­ya, Gür­cis­tan, Mısır, İran, Kana­da, Kır­gı­zis­tan, Mek­si­ka, Mada­gas­kar, Mol­do­va, Pakis­tan, Roman­ya, Taci­kis­tan, Özbe­kis­tan, Ukray­na, Şili, İsv­eç, Eston­ya, Japon­ya gibi fark­lı ülke­ler­den çocuk­la­rı ağır­la­yan ulus­la­ra­ra­sı kamp­lar da dahil olmak üze­re çocuk eği­tim kamp­la­rı ağı­nı içer­mek­te­dir. Ulus­la­ra­ra­sı yaz kamp­la­rı St. Peters­burg ve Lening­rad böl­ge­sin­de ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Ayrı­ca her iki yıl­da bir İsp­anya ortak­la­rı­mız­la bir­lik­te Sevilla’da bir kamp düzen­len­mek­te­dir. ‹‹Bir­lik For­mü­lü›› fark­lı insan­lar­la-pozi­tif, yara­tı­cı, araş­tır­ma yap­ma, yete­nek­le­rin keş­fe­dil­me­si­ni sağ­la­yan bir ekip çalış­ma­sı­nı bir­leş­ti­ren bir projedir.

‘’Ulus­la­ra­ra­sı Bir­lik For­mü­lü’’ Olim­pi­ya­tı Nedir?

Ulus­la­ra­ra­sı «Bir­lik Formülü»/«Üçüncü Milen­yum» mate­ma­tik olim­pi­ya­tı 2013 sene­sin­de iki fark­lı olim­pi­ya­tın bir­leş­me­siy­le mey­da­na gel­miş­tir. Onlar­dan daha eski olan üçün­cü milen­yum ulus­la­ra­ra­sı mate­ma­tik olim­pi­ya­tı 2001 yılın­da baş­la­mış­tır. Üçün­cü milen­yum olim­pi­ya­tın­dan fark­lı ola­rak 2012 yılın­da üstün zeka­lı öğren­ci­le­ri ile çalı­şan prog­ra­mın bir kolu ola­rak bir­lik for­mü­lü adı altın­da bir olim­pi­yat mey­da­na gel­miş­tir. Bu olim­pi­ya­tın orga­ni­zas­yo­nu­nu yapan St. Peters­burg Dev­let Üni­ver­si­te­si ile Ulus­la­ra­ra­sı Leon­hard Euler Mate­ma­tik Des­tek Vak­fı idi. 2013 yılın­da bu iki olim­pi­ya­tın bileş­me­si­ne karar veril­di. 2013–2014 eği­tim-öğre­tim yılın­dan baş­la­ya­rak «Bir­lik Formülü»/«Üçüncü Milen­yum» olim­pi­ya­tı 5–11.sınıf kate­go­ri­sin­de­ki öğren­ci­le­re yapıl­ma­ya baş­lan­dı. Olim­pi­yat­la­ra her yıl yak­la­şık ola­rak 5000 civa­rın­da öğren­ci 20 ülke­den katılmaktadır.

Ülke­miz­de Ulus­la­ra­ra­sı ‹‹Bir­lik For­mü­lü››  Olim­pi­ya­tı ve Uygulanması

2019.yılından iti­ba­riy­le Tür­ki­ye 21.ülke ola­rak ‘For­mu­lo’ olim­pi­ya­tı­na katı­la­cak­tır. Tür­ki­ye için bu olim­pi­ya­tın res­mi site­si www​.for​mu​lo​.org/tr ola­rak hazır­lan­mak­ta­dır. Yarış­ma iki tur­dan oluş­mak­ta­dır. 1.turda son­ba­har dönemi(ekim-kasım) uzak­tan katılımla(online) yapıl­mak­ta­dır. Katı­lım­cı­lar prob­lem­le­ri ekim ve kasım ayla­rın­da tüm dün­ya­da eş zaman­lı ola­rak yürü­tül­mek­te­dir. 1.turda 3–4 haf­ta soru­la­ra uğra­şıl­mak­ta­dır. Her bir katılımcı(bireysel) ola­rak inter­net orta­mın­dan soru­la­ra yap­tı­ğı çözüm­le­ri açık­la­ma­lı bir şekil­de tara­ta­rak www​.for​mu​lo​.org/tr web site­sin­de belir­ti­len e‑posta adre­si­ne yol­la­ma­la­rı gerek­mek­te­dir. İçer­ind­en en iyi cevap­lan­dır­ma­la­rı yapan katı­lım­cı­lar seçi­le­rek 2.tura katıl­ma­ya hak kaza­nır­lar. 2.tur final yarış­ma­sı örgün ola­rak şubat ayın­da yapıl­mak­ta­dır. 2.Tur Final Yarış­ma­sı İstanbul’da yapı­la­cak­tır. Diğer iller­den gelen katı­lım­cı­lar ken­di imkan­la­rıy­la sına­va gele­cek­ler­dir. Her iki tur yazı­lı ola­rak yürü­tül­mek­te­dir. Olim­pi­yat soru­la­rın­da­ki her bir prob­le­min tam çözü­mü­ne 7 puan veril­mek­te­dir. Her sene yapılan/​yapılacak olim­pi­yat­la­rın bil­gi­le­ri­ne www​.for​mu​lo​.org/​tr res­mi site­sin­den ulaşabilirsiniz.