2019 — 2020: Matematik

Matematik Olimpiyatı 2019-20Bu olim­pi­ya­tın orga­ni­zas­yo­nu­nu yapan St. Peters­burg Dev­let Üni­ver­si­te­si ile Ulus­la­ra­ra­sı Leon­hard Euler Mate­ma­tik Des­tek Vak­fı idi. 2013 yılın­da bu iki olim­pi­ya­tın bir­leş­me­si­ne karar veril­di. Ve 2013–2014 eği­tim-öğre­tim yılın­dan baş­la­ya­rak «Bir­lik Formülü»/«Üçüncü Milen­yum» olim­pi­ya­tı 5–11.sınıf kate­go­ri­sin­de­ki öğren­ci­le­re yapıl­ma­ya baş­lan­dı. Olim­pi­yat­la­ra her yıl yak­la­şık ola­rak 5000 civa­rın­da öğren­ci 20 ülke­den katıl­mak­ta­dır. 2019.yılından iti­ba­riy­le Tür­ki­ye 21.ülke ola­rak olim­pi­yat­la­ra katılacaktır.Yarışma iki tur­dan oluş­mak­ta­dır. 1.turda son­ba­har dönemi(ekim-kasım) uzak­tan katılımla(online) seçil­mek­te­dir. Katı­lım­cı­lar prob­lem­le­ri ekim ve kasım ayla­rın­da tüm dün­ya­da eş zaman­lı ola­rak yürü­tül­mek­te­dir. 1.tur 3–4 haf­ta soru­la­ra uğra­şıl­mak­ta­dır. Her bir katılımcı(bireysel) ola­rak inter­net orta­mın­dan soru­la­ra yap­tı­ğı çözüm­le­ri açık­la­ma­lı bir şekil­de tara­ta­rak yol­la­ma­la­rı gerek­mek­te­dir. İçer­ind­en en iyi cevap­lan­dır­ma­la­rı yapan katı­lım­cı­lar seçi­le­rek ve komi­te­nin belir­le­di­ği puan baraj­la­rı ile bera­ber 2.tura katıl­ma­ya hak kaza­nır­lar. 2.tur final yarış­ma­sı örgün ola­rak şubat ayın­da yapıl­mak­ta­dır. İkinci tura katı­la­cak birey­ler her ilde bir okul baş­vu­ru mer­ke­zi seçi­le­rek ora­da 2.tur yapı­la­cak­tır. Her iki tur yazı­lı ola­rak yürü­tül­mek­te­dir. Olim­pi­yat soru­la­rın­da­ki her bir prob­le­min tam çözü­mü­ne 7 puan veril­mek­te­dir. Her sene yapılan/​yapılacak olim­pi­yat­la­rın e‑bilgilerine www​.for​mu​lo​.org res­mi site­sin­den ulaşabilirsiniz.

E‑Mail: iletisim@​formulo.​org

Final Sonuç­la­rı

Final turu­nun nihai sonuç­la­rı açıklanmıştır:

Final turu sonuç­la­rıy­la ilgi­li her­han­gi bir hata olma­sı duru­mun­da olimp@​formulo.​org adre­si­ne e‑posta gön­de­re­rek jüri ile irti­ba­ta geçebilirsiniz.

Ödül töre­ni ile ilgi­li tüm bil­gi­ler daha son­ra yayınlanacaktır.


Chronology of events

All the news about the Olympiad are posted below from newest to oldest.

Final Turu Ön Sonuç­lar ve Soru Çözümleri

March 25, 2020

Bura­da­ki bölüm­de (30 Mart 2020 akşa­mı) ön sonuç­la­rıy­la bir­lik­te final turun­da­ki soru ve ayrın­tı­lı çözüm­le­ri içermektedir.

Dik­kat!

 • Her sını­fın katı­lım­cı­la­rı ayrı bir sayfadadır.
 • Res­mi olma­yan katı­lım­cı­lar (sarı renk­le) vur­gu­la­nır.

Sınav sonuç iti­raz­la­rı­nı­zı, jüri tara­fın­dan talep ede­bi­lir veya 28 Mart tari­hi­ni geç­me­yecek şekil­de bize bir iti­raz (belir­li bir soru­nun çözü­mü­nü yeni­den değer­len­dir­me iste­ği) gön­de­re­bi­lir­si­niz. Bu amaç­la, lüt­fen jüri­ye (solv@​formulo.​org) konu satı­rın­da notu (R5, R6,…) içe­ren bir mesaj gön­de­rin. Lüt­fen adı­nı­zı «Çözüm­le­ri­min tale­bi» veya «İtir­az, sorun No.…» ifa­de­si­ni ekleyin.

Bir katı­lım­cı­nın sonuç­la­rı­nın eksik oldu­ğu­nu veya kişi­sel veri­ler­de bir hata içer­di­ği­ni fark ettiy­se­niz, lüt­fen jüri­yi en kısa zaman­da bilgilendirin.

Ödül­le­re iliş­kin karar, nihai sonuç­la­rın yayın­lan­ma­sıy­la bir­lik­te alı­na­cak­tır (31 Mart-2 Nisa­n­’a kadar).

Final Turu

February 1, 2020

Final Turu 29 Şubat 2020 Cumar­te­si günü saat 11:00–15:00 saat­le­ri ara­sın­da İst­anb­ulda Çek­me­köy Uğur Okul­la­rı Nişan­te­pe Kam­pü­sü­’n­de yapı­la­cak­tır. Final Turu ile ilgi­li her tür­lü soru­la­rı­nı­zı iletisim@​formulo.​org e‑mail adre­si­ne yaza­rak da yanıt bula­bi­lir­si­niz. Final Turu her kate­go­ri için 6 soru için 4 saat­lik bir süre verilmektedir.

Bu yıl ülke­miz­de bu yarış­ma­nın ilk defa yapıl­dı­ğın­dan bu sene­ye özel final turu­na geçe­me­miş veya ilk ele­me turu­na bile katı­lım gös­ter­me­miş orta­okul öğren­ci­le­ri 5., 6., 7. ve 8. sınıf öğren­ci­le­ri de 25 Şubat 2020 tari­hi­ne kadar iletisim@​formulo.​org adre­si­ne öğren­ci adı ve soya­dı, sını­fı, okul bil­gi­si ve nere­den katı­lım gös­te­re­ce­ği­ni belir­ten bir mesaj yaza­rak katı­lım sağ­la­ya­bi­lir­ler. Ele­me turu­nu geçe­rek Final turu­na hak kaza­nan katı­lım­cı­lar madal­ya ve dip­lo­ma kazan­mak için yarı­şa­cak­lar. Diger katı­lım­cı­lar ise yal­nız tanı­tım amaç­lı katı­la­cak­lar ve sonuç­la­rı final turu­nun sonuç­la­rı gibi dik­ka­te alın­ma­ya­cak. Final turu­na katı­lım gös­te­ren her öğren­ci olim­pi­ya­tın yapı­la­cak mer­ke­zi­ne ken­di imkan­la­rı ile  geleceklerdir.

Yuka­rı­da­ki link­te­ki olim­pi­ya­tın mer­kez yer­le­ri ve katı­lım­cı lis­te­le­ri 6 Şubat tari­hin­de yeni­len­miş­tir. Lis­tey­le ilgi­li her tür­lü soru­la­rı­nı­zı iletisim@​formulo.​org adre­si­ne yaza­rak da yanıt alabilirsiniz.

Ele­me Turu Sonuç­la­rı Açıklandı

December 30, 2019

Bu yıl 30 ülke­den top­lam­da yak­la­şık 4000 öğren­ci yarış­ma­ya katı­lım gös­ter­miş­tir. Bu yıl ele­me turun­da baraj puanı veya üze­rin­de puanı olan katı­lım­cı­lar 29 Şubat 2020 tari­hin­de final turun­da ter döke­cek­ler­dir. Gerek­li tüm bil­gi­ler e‑posta ile katı­lım­cı­la­ra gönderilecektir.

Sınıf:R5R6R7R8R9R10R11
Min. puan:242533 3019182531

Jüri tek­nik neden­ler­den ötü­rü tes­lim alma­dıy­sa bazı sonuç­lar eksik ola­bi­lir. Sonuç­la­rı­nız eksik­se, lüt­fen Orga­ni­zas­yon komi­te­si­ni (olimp@​formulo.​org) en kısa süre­de ve 15 Oca­k­’­tan önce bil­di­ril­me­si gerek­mek­te­dir. Lüt­fen adı­nı­zı, notu­nu­zu, ülke­ni­zi ve şeh­ri­ni­zi belir­te­rek çalış­ma­nı­zı nasıl gön­der­di­ği­ni­zi ayrın­tı­la­rı ile açık­la­ya­rak yollayınız.

Yuka­rı­da­ki tab­lo­da, her bir not için sonuç­lar, ülke­ye ve isim­le­re göre sıra­lan­mış ayrı bir say­fa­da sunul­mak­ta­dır. Ayrı­ca şunu da unut­ma­yın ki;

 • Her soru­nun çözü­mü 7 puan üze­rin­den değerlendirildi;
 • Top­lam puan ola­rak eşit puan­la­ra sahip olan katı­lım­cı­lar sarı­ya boyanır.

Ele­me Turu Sona Erdi

November 13, 2019

Bir­lik For­mü­lü / Üçün­cü Bin­yıl Olim­pi­ya­tı­’­nın ele­me aşa­ma­sın­da Rus­ya, bu orga­ni­zas­yo­na katı­lan ülke­ler­de­ki katı­lım­cı­la­rın çalış­ma­la­rı­nın kabu­lü­nü tamam­la­mış­tır. Jüri ilk etap­ta kağıt­la­rın yöner­ge­ye uygun bir şekil­de yol­lan­ma durum­la­rı­nı tek­rar ince­le­ye­rek katı­lım sağ­la­yan­lar içe­ri­sin­de çözüm kağıt­la­rı­nın kabul edilme/​edilmeme ile ilgi­li doğ­ru­la­ma işle­mi­ne başlamıştır.

Katıl­dı­ğı­nız için teşek­kür­ler. Ön sonuç­lar Ara­lık ayı­nın son­la­rı­na doğ­ru açık­la­na­cak­tır. Bu say­fa­yı takip ediniz.

Ele­me turu­nun başlangıcı

October 15, 2019

Bura­da yayın­la­nan soru­lar Ele­me Sınav soru­la­rı­dır. Soru­la­rın çözüm­le­ri­ni 12 Kasım 2019 tari­hi­ne kadar yollayabilirsiniz.

Lüt­fen her soru­nun çözü­mü­nün sade­ce doğ­ru ceva­bı değil, aynı zaman­da tüm man­tı­ğı da içer­me­si gerek­ti­ği­ni unutmayın.

Mate­ma­ti­ği özel­lik­le merak­lı öğren­ci­le­rin katıl­ma­sı­nı arzu etmek­te­yiz. Ancak, her soru­nun çözü­mü ayrı bir kağı­da oku­nak­lı bir şekil­de yapıl­ma­lı­dır; Aksi tak­dir­de, gön­de­ri­niz dik­ka­te alınmayacaktır.

Çözüm­le­ri­ni­zi el ile yazıp tara­ya­bi­lir veya bir metin edi­tö­rü kul­la­na­rak yaza­bi­lir­si­niz. Çözüm­ler İng­il­izce, Espe­ran­to, Fran­sız­ca, Gür­cü­ce, Alman­ca, Kazak­ça, Fars­ça, Rumen­ce, Rus­ça, İsp­any­olca, Tay­ca, Türk­çe, Ukray­na­ca veya Özbek­çe ola­rak yazıl­ma­lı­dır. Diğer dil­le­rin kul­la­nı­mı orga­ni­za­tör­ler­le önce­den anlaşılmalıdır.

Gön­de­ri­le­ri­niz­de prob­lem­le­rin met­ni­ni tek­rar etme­niz gerek­mez; lüt­fen yal­nız­ca çözüm­le­ri­ni­zi yazı­nız. Adı­nı­zı, soya­dı­nı­zı ve kişi­sel bil­gi­le­ri­ni­zi çözüm kağıt­la­rı­na yaz­ma­ma­lı­sı­nız.

2018/19 Olim­pi­yat­la­rı­’n­da­ki Ele­me Sına­vı­’n­da bara­jı geçen öğren­ci­ler final turu­na katıl­ma­ya hak kaza­na­cak­tır­lar. Baraj puan­la­rı yine bu say­fa­dan bil­gi­len­dir­me­si yapılacaktır.

Yarış­ma Soruları

Çözüm­ler nasıl gönderilir?

Çözüm­ler, bu çev­ri­mi­çi for­mu kul­la­na­rak 12 Kasım’a kadar Jüri’ye sunulmalıdır:

Önem­li Not. Bura­da soru­la­ra yapı­la­cak çözüm­ler 10 MB aşma­ma­lı­dır. Yuka­rı­da­ki «Çözüm­le­ri­ni­zi Yol­la­mak için Tık­la­yın» sek­me­si­ni tık­la­dı­ğı­nız zaman çözüm dos­ya­la­rı doğ­ru­dan Rus­ya­’­da­ki genel komi­te­ye ulaş­mak­ta­dır. Bu for­mun eksik­siz ola­rak dol­du­rul­ma­sı gerek­mek­te­dir. For­mun sonun­da çözüm dos­ya­la­rı yüklemelidir.

Hem metin dos­ya­la­rı­nı (TXT, DOC, DOCX veya PDF for­mat­la­rın­da) hem de kağıt tara­ma­la­rı­nı (JPG ve PNG for­mat­la­rın­da) yük­le­ye­bi­lir­si­niz. Top­lam dos­ya sayı­sı 10’u geç­me­me­li­dir. Sorun­la­rın çözü­mü olan dos­ya­lar, katı­lım­cı­nın soya­dı, adı ve diğer kişi­sel bil­gi­le­ri­ni içer­me­me­li­dir!

Önem­li Not! Bir­kaç katı­lım­cı­nın çözüm­le­ri­ni gön­der­mek için aynı kayıt veri­le­ri­nin kul­la­nıl­ma­sı yasak­tır. Eğer bir öğret­men­se­niz ve bir­kaç öğren­ci­nin evra­kı­nı gön­der­mek isti­yor­sa­nız, lüt­fen bunu düzen­le­yi­ci Kuru­l­’a yazın; biz de bunu yap­ma­nın uygun bir yolu­nu sunacağız.

Olim­pi­yat Duyurusu

September 24, 2019

1 Tur (Ele­me Turu)

 • Her bir sınıf sevi­ye­si için her soru 7’şer puan­dan ve top­lam­da 7 soru­dan oluşmaktadır.
 • Sınav uygu­la­ma­sı onli­ne ortam­da yayın­lan­dık­tan son­ra yak­la­şık 1 ay içe­ri­sin­de sis­te­me kayıt ile bera­ber soru­la­rın açık­la­ma­lı çözüm­le­ri­ni tara­tı­la­rak veya fotoğ­raf görün­tü­le­ri­nin nasıl yol­la­na­ca­ğı ile ilgi­li ayrın­tı­lı bil­gi­ye for​mu​lo​.org/tr adre­sin­den ulaşılabilecektir.

Çözüm­ler Nasıl Gönderilmelidir?

Çözüm­le­ri­ni­zi yol­lar­ken oku­nak­lı, anla­şı­lır bir şekil­de yazıl­ma­sı gerek­mek­te­dir. Örnek ola­rak for​mu​lo​.org/tr adre­sin­de örnek bir soru­ya yapı­lan çözü­mü ince­le­ye­bi­lir­si­niz. Soru­la­rın değer­len­di­ril­me süre­cin­de Ulus­la­ra­ra­sı Bir­lik For­mü­lü Mate­ma­tik Olim­pi­ya­tı Komitesi’nin belir­le­di­ği puan­la­ma sis­te­mi­ne göre çözüm­ler oku­na­cak­tır. Çözüm dos­ya­la­rı­nı­zı txt, doc, odt, jpg for­ma­tın­da tara­tı­la­rak veya fotoğ­raf­la­rı çeki­le­rek zip, rar veya pdf for­ma­tın­da yol­la­na­bil­mek­te­dir. Çözüm­le­ri­ni­zi ilan olunacak(güncel) adres­ten anket dol­du­ru­la­rak ve tara­tı­lan çözüm­le­ri yük­le­ne­rek yollanacaktır.

Çözüm say­fa­la­rın­da veya dos­ya isim­len­dir­me­le­rin­de kesin­lik­le ad-soyad bil­gi­le­ri yazılmamaktadır.

Kişi­sel bil­gi­le­ri içe­ren çözüm kağıt­la­rı değer­len­di­ril­me­ye alın­ma­ya­cak­tır. Sade­ce dol­du­ru­la­cak anket­te ifa­de edil­me­li­dir. Çözüm­ler A4 kağı­dı­na, her soru­nun çözü­mü ayrı bir kağıt­ta ola­cak şekil­de yazıl­ma­lı­dır. Çözüm­ler yazı­lır­ken oku­nak­lı bir kalem­le yazıl­ma­sı gerek­mek­te­dir. Soru­la­rın çözüm­le­ri web site­si üze­rin­den direkt Rusya’nın bün­ye­sin­de tüm ülke­le­rin bil­gi­le­ri top­la­na­cak­tır. Rusya’da Ulus­la­ra­ra­sı Bir­lik For­mü­lü Mate­ma­tik Olim­pi­ya­tı Komitesi’nin çözüm kağıt­la­rı­na vere­ce­ği özel numa­ra­lar­la her ülke­ye tek­rar pay­la­şım sağ­la­na­cak­tır. Her ülke ken­di bün­ye­sin­de giren hiç­bir öğren­ci­si­nin özel bil­gi­si­ni bil­me­ye­cek­tir. Kağıt­lar ülke koor­di­na­tör­lü­ğü bün­ye­sin­de oku­na­rak tek­rar Rus­ya komi­te­si­ne yol­la­na­cak­tır. Genel sonuç­lar daha son­ra açık­la­na­rak for​mu​lo​.org/tr orga­ni­zas­yo­nun Tür­ki­ye say­fa­sın­da açıklanacaktır.

2 Tur (Final Turu)

 • Final Turun­da her bir soru 7 şer puan olup top­lam­da 5 soru bulunmaktadır.
 • Final sına­vı 5 soru­ya top­lam­da 4 saat süre verilecektir.
 • Final Sına­vı iler­le­yen zaman­lar­da for​mu​lo​.org/tr adre­sin­den açıklanacaktır.
 • Final sına­vı­na giren her öğren­ci­ye katı­lım ser­ti­fi­ka­sı veri­le­cek­tir. Ayrı­ca Ulus­la­ra­ra­sı Bir­lik For­mü­lü Mate­ma­tik Komi­te­si tara­fın­dan tüm kate­go­ri­ler­de 1., 2. ve 3. olan öğren­ci­le­re özel katı­lım ser­ti­fi­ka­sı verilecektir.
 • Final sına­vı­na 1.Tur’da Ulus­la­ra­ra­sı Bir­lik For­mü­lü Mate­ma­tik Olim­pi­ya­tı Koor­di­na­tör­lü­ğü bün­ye­sin­de her sene her sınıf kate­go­ri­sin­de fark­lı bir puan baraj puanı ola­cak şekil­de katıl­ma­ya hak kazanacaktır.
 • Final Yarış­ma­sı sonuç­la­rı for​mu​lo​.org/tr adre­sin­den yayınlanacaktır.
 • Sınav sonuç­la­rı­na yapı­la­cak iti­raz­lar sınav sonuç­la­rı açık­lan­dık­tan son­ra 5 iş günü içe­ri­sin­de yapılmalıdır.