2019 — 2020: Matematik

Matematik Olimpiyatı 2019-20Bu olim­pi­ya­tın orga­ni­zas­yo­nu­nu yapan St. Peters­burg Dev­let Üni­ver­si­te­si ile Ulus­la­ra­ra­sı Leon­hard Euler Mate­ma­tik Des­tek Vak­fı idi. 2013 yılın­da bu iki olim­pi­ya­tın bir­leş­me­si­ne karar veril­di. Ve 2013–2014 eği­tim-öğre­tim yılın­dan baş­la­ya­rak «Bir­lik Formülü»/«Üçüncü Milen­yum» olim­pi­ya­tı 5–11.sınıf kate­go­ri­sin­de­ki öğren­ci­le­re yapıl­ma­ya baş­lan­dı. Olim­pi­yat­la­ra her yıl yak­la­şık ola­rak 5000 civa­rın­da öğren­ci 20 ülke­den katıl­mak­ta­dır. 2019.yılından iti­ba­riy­le Tür­ki­ye 21.ülke ola­rak olim­pi­yat­la­ra katılacaktır.Yarışma iki tur­dan oluş­mak­ta­dır. 1.turda son­ba­har dönemi(ekim-kasım) uzak­tan katılımla(online) seçil­mek­te­dir. Katı­lım­cı­lar prob­lem­le­ri ekim ve kasım ayla­rın­da tüm dün­ya­da eş zaman­lı ola­rak yürü­tül­mek­te­dir. 1.tur 3–4 haf­ta soru­la­ra uğra­şıl­mak­ta­dır. Her bir katılımcı(bireysel) ola­rak inter­net orta­mın­dan soru­la­ra yap­tı­ğı çözüm­le­ri açık­la­ma­lı bir şekil­de tara­ta­rak yol­la­ma­la­rı gerek­mek­te­dir. İçe­rin­den en iyi cevap­lan­dır­ma­la­rı yapan katı­lım­cı­lar seçi­le­rek ve komi­te­nin belir­le­di­ği puan baraj­la­rı ile bera­ber 2.tura katıl­ma­ya hak kaza­nır­lar. 2.tur final yarış­ma­sı örgün ola­rak şubat ayın­da yapıl­mak­ta­dır. İkin­ci tura katı­la­cak birey­ler her ilde bir okul baş­vu­ru mer­ke­zi seçi­le­rek ora­da 2.tur yapı­la­cak­tır. Her iki tur yazı­lı ola­rak yürü­tül­mek­te­dir. Olim­pi­yat soru­la­rın­da­ki her bir prob­le­min tam çözü­mü­ne 7 puan veril­mek­te­dir. Her sene yapılan/​yapılacak olim­pi­yat­la­rın e‑bilgilerine www​.for​mu​lo​.org res­mi site­sin­den ula­şa­bi­lir­si­niz.

E‑Mail: [email protected]​formulo.​org


Current status: The final round results are published. Information about the awards ceremony will be published soon.

Chronology of events

All the news about the Olympiad are posted below from newest to oldest.

Final Sonuç­la­rı

April 3, 2020

Final turu­nun nihai sonuç­la­rı açık­lan­mış­tır:

Final turu sonuç­la­rıy­la ilgi­li her­han­gi bir hata olma­sı duru­mun­da [email protected]​formulo.​org adre­si­ne e‑posta gön­de­re­rek jüri ile irti­ba­ta geçe­bi­lir­si­niz.

Ödül töre­ni ile ilgi­li tüm bil­gi­ler daha son­ra yayın­la­na­cak­tır.

Final Turu Ön Sonuç­lar ve Soru Çözüm­le­ri

March 25, 2020

Bura­da­ki bölüm­de (30 Mart 2020 akşa­mı) ön sonuç­la­rıy­la bir­lik­te final turun­da­ki soru ve ayrın­tı­lı çözüm­le­ri içer­mek­te­dir.

Dik­kat!

 • Her sını­fın katı­lım­cı­la­rı ayrı bir say­fa­da­dır.
 • Res­mi olma­yan katı­lım­cı­lar (sarı renk­le) vur­gu­la­nır.

Sınav sonuç iti­raz­la­rı­nı­zı, jüri tara­fın­dan talep ede­bi­lir veya 28 Mart tari­hi­ni geç­me­yecek şekil­de bize bir iti­raz (belir­li bir soru­nun çözü­mü­nü yeni­den değer­len­dir­me iste­ği) gön­de­re­bi­lir­si­niz. Bu amaç­la, lüt­fen jüri­ye ([email protected]​formulo.​org) konu satı­rın­da notu (R5, R6,…) içe­ren bir mesaj gön­de­rin. Lüt­fen adı­nı­zı «Çözüm­le­ri­min tale­bi» veya «İti­raz, sorun No.…» ifa­de­si­ni ekle­yin.

Bir katı­lım­cı­nın sonuç­la­rı­nın eksik oldu­ğu­nu veya kişi­sel veri­ler­de bir hata içer­di­ği­ni fark ettiy­se­niz, lüt­fen jüri­yi en kısa zaman­da bil­gi­len­di­rin.

Ödül­le­re iliş­kin karar, nihai sonuç­la­rın yayın­lan­ma­sıy­la bir­lik­te alı­na­cak­tır (31 Mart-2 Nisa­n­’a kadar).

Final Turu

February 1, 2020

Final Turu 29 Şubat 2020 Cumar­te­si günü saat 11:00–15:00 saat­le­ri ara­sın­da İstan­bul­da Çek­me­köy Uğur Okul­la­rı Nişan­te­pe Kam­pü­sü­’n­de yapı­la­cak­tır. Final Turu ile ilgi­li her tür­lü soru­la­rı­nı­zı [email protected]​formulo.​org e‑mail adre­si­ne yaza­rak da yanıt bula­bi­lir­si­niz. Final Turu her kate­go­ri için 6 soru için 4 saat­lik bir süre veril­mek­te­dir.

Bu yıl ülke­miz­de bu yarış­ma­nın ilk defa yapıl­dı­ğın­dan bu sene­ye özel final turu­na geçe­me­miş veya ilk ele­me turu­na bile katı­lım gös­ter­me­miş orta­okul öğren­ci­le­ri 5., 6., 7. ve 8. sınıf öğren­ci­le­ri de 25 Şubat 2020 tari­hi­ne kadar [email protected]​formulo.​org adre­si­ne öğren­ci adı ve soya­dı, sını­fı, okul bil­gi­si ve nere­den katı­lım gös­te­re­ce­ği­ni belir­ten bir mesaj yaza­rak katı­lım sağ­la­ya­bi­lir­ler. Ele­me turu­nu geçe­rek Final turu­na hak kaza­nan katı­lım­cı­lar madal­ya ve dip­lo­ma kazan­mak için yarı­şa­cak­lar. Diger katı­lım­cı­lar ise yal­nız tanı­tım amaç­lı katı­la­cak­lar ve sonuç­la­rı final turu­nun sonuç­la­rı gibi dik­ka­te alın­ma­ya­cak. Final turu­na katı­lım gös­te­ren her öğren­ci olim­pi­ya­tın yapı­la­cak mer­ke­zi­ne ken­di imkan­la­rı ile  gele­cek­ler­dir.

Yuka­rı­da­ki link­te­ki olim­pi­ya­tın mer­kez yer­le­ri ve katı­lım­cı lis­te­le­ri 6 Şubat tari­hin­de yeni­len­miş­tir. Lis­tey­le ilgi­li her tür­lü soru­la­rı­nı­zı [email protected]​formulo.​org adre­si­ne yaza­rak da yanıt ala­bi­lir­si­niz.

Ele­me Turu Sonuç­la­rı Açık­lan­dı

December 30, 2019

Bu yıl 30 ülke­den top­lam­da yak­la­şık 4000 öğren­ci yarış­ma­ya katı­lım gös­ter­miş­tir. Bu yıl ele­me turun­da baraj puanı veya üze­rin­de puanı olan katı­lım­cı­lar 29 Şubat 2020 tari­hin­de final turun­da ter döke­cek­ler­dir. Gerek­li tüm bil­gi­ler e‑posta ile katı­lım­cı­la­ra gön­de­ri­le­cek­tir.

Sınıf:R5R6R7R8R9R10R11
Min. puan:242533 3019182531

Jüri tek­nik neden­ler­den ötü­rü tes­lim alma­dıy­sa bazı sonuç­lar eksik ola­bi­lir. Sonuç­la­rı­nız eksik­se, lüt­fen Orga­ni­zas­yon komi­te­si­ni ([email protected]​formulo.​org) en kısa süre­de ve 15 Oca­k­’­tan önce bil­di­ril­me­si gerek­mek­te­dir. Lüt­fen adı­nı­zı, notu­nu­zu, ülke­ni­zi ve şeh­ri­ni­zi belir­te­rek çalış­ma­nı­zı nasıl gön­der­di­ği­ni­zi ayrın­tı­la­rı ile açık­la­ya­rak yol­la­yı­nız.

Yuka­rı­da­ki tab­lo­da, her bir not için sonuç­lar, ülke­ye ve isim­le­re göre sıra­lan­mış ayrı bir say­fa­da sunul­mak­ta­dır. Ayrı­ca şunu da unut­ma­yın ki;

 • Her soru­nun çözü­mü 7 puan üze­rin­den değer­len­di­ril­di;
 • Top­lam puan ola­rak eşit puan­la­ra sahip olan katı­lım­cı­lar sarı­ya boya­nır.

Ele­me Turu Sona Erdi

November 13, 2019

Bir­lik For­mü­lü / Üçün­cü Bin­yıl Olim­pi­ya­tı­’­nın ele­me aşa­ma­sın­da Rus­ya, bu orga­ni­zas­yo­na katı­lan ülke­ler­de­ki katı­lım­cı­la­rın çalış­ma­la­rı­nın kabu­lü­nü tamam­la­mış­tır. Jüri ilk etap­ta kağıt­la­rın yöner­ge­ye uygun bir şekil­de yol­lan­ma durum­la­rı­nı tek­rar ince­le­ye­rek katı­lım sağ­la­yan­lar içe­ri­sin­de çözüm kağıt­la­rı­nın kabul edilme/​edilmeme ile ilgi­li doğ­ru­la­ma işle­mi­ne baş­la­mış­tır.

Katıl­dı­ğı­nız için teşek­kür­ler. Ön sonuç­lar Ara­lık ayı­nın son­la­rı­na doğ­ru açık­la­na­cak­tır. Bu say­fa­yı takip edi­niz.

Ele­me turu­nun baş­lan­gı­cı

October 15, 2019

Bura­da yayın­la­nan soru­lar Ele­me Sınav soru­la­rı­dır. Soru­la­rın çözüm­le­ri­ni 12 Kasım 2019 tari­hi­ne kadar yol­la­ya­bi­lir­si­niz.

Lüt­fen her soru­nun çözü­mü­nün sade­ce doğ­ru ceva­bı değil, aynı zaman­da tüm man­tı­ğı da içer­me­si gerek­ti­ği­ni unut­ma­yın.

Mate­ma­ti­ği özel­lik­le merak­lı öğren­ci­le­rin katıl­ma­sı­nı arzu etmek­te­yiz. Ancak, her soru­nun çözü­mü ayrı bir kağı­da oku­nak­lı bir şekil­de yapıl­ma­lı­dır; Aksi tak­dir­de, gön­de­ri­niz dik­ka­te alın­ma­ya­cak­tır.

Çözüm­le­ri­ni­zi el ile yazıp tara­ya­bi­lir veya bir metin edi­tö­rü kul­la­na­rak yaza­bi­lir­si­niz. Çözüm­ler İngi­liz­ce, Espe­ran­to, Fran­sız­ca, Gür­cü­ce, Alman­ca, Kazak­ça, Fars­ça, Rumen­ce, Rus­ça, İspan­yol­ca, Tay­ca, Türk­çe, Ukray­na­ca veya Özbek­çe ola­rak yazıl­ma­lı­dır. Diğer dil­le­rin kul­la­nı­mı orga­ni­za­tör­ler­le önce­den anla­şıl­ma­lı­dır.

Gön­de­ri­le­ri­niz­de prob­lem­le­rin met­ni­ni tek­rar etme­niz gerek­mez; lüt­fen yal­nız­ca çözüm­le­ri­ni­zi yazı­nız. Adı­nı­zı, soya­dı­nı­zı ve kişi­sel bil­gi­le­ri­ni­zi çözüm kağıt­la­rı­na yaz­ma­ma­lı­sı­nız.

2018/19 Olim­pi­yat­la­rı­’n­da­ki Ele­me Sına­vı­’n­da bara­jı geçen öğren­ci­ler final turu­na katıl­ma­ya hak kaza­na­cak­tır­lar. Baraj puan­la­rı yine bu say­fa­dan bil­gi­len­dir­me­si yapı­la­cak­tır.

Yarış­ma Soru­la­rı

Çözüm­ler nasıl gön­de­ri­lir?

Çözüm­ler, bu çev­ri­mi­çi for­mu kul­la­na­rak 12 Kasım’a kadar Jüri’ye sunul­ma­lı­dır:

Önem­li Not. Bura­da soru­la­ra yapı­la­cak çözüm­ler 10 MB aşma­ma­lı­dır. Yuka­rı­da­ki «Çözüm­le­ri­ni­zi Yol­la­mak için Tık­la­yın» sek­me­si­ni tık­la­dı­ğı­nız zaman çözüm dos­ya­la­rı doğ­ru­dan Rus­ya­’­da­ki genel komi­te­ye ulaş­mak­ta­dır. Bu for­mun eksik­siz ola­rak dol­du­rul­ma­sı gerek­mek­te­dir. For­mun sonun­da çözüm dos­ya­la­rı yük­le­me­li­dir.

Hem metin dos­ya­la­rı­nı (TXT, DOC, DOCX veya PDF for­mat­la­rın­da) hem de kağıt tara­ma­la­rı­nı (JPG ve PNG for­mat­la­rın­da) yük­le­ye­bi­lir­si­niz. Top­lam dos­ya sayı­sı 10’u geç­me­me­li­dir. Sorun­la­rın çözü­mü olan dos­ya­lar, katı­lım­cı­nın soya­dı, adı ve diğer kişi­sel bil­gi­le­ri­ni içer­me­me­li­dir!

Önem­li Not! Bir­kaç katı­lım­cı­nın çözüm­le­ri­ni gön­der­mek için aynı kayıt veri­le­ri­nin kul­la­nıl­ma­sı yasak­tır. Eğer bir öğret­men­se­niz ve bir­kaç öğren­ci­nin evra­kı­nı gön­der­mek isti­yor­sa­nız, lüt­fen bunu düzen­le­yi­ci Kuru­l­’a yazın; biz de bunu yap­ma­nın uygun bir yolu­nu suna­ca­ğız.

Olim­pi­yat ila­nı

September 24, 2019

1 Tur (Ele­me Turu)

 • Her bir sınıf sevi­ye­si için her soru 7’şer puan­dan ve top­lam­da 7 soru­dan oluş­mak­ta­dır.
 • Sınav uygu­la­ma­sı onli­ne ortam­da yayın­lan­dık­tan son­ra yak­la­şık 1 ay içe­ri­sin­de sis­te­me kayıt ile bera­ber soru­la­rın açık­la­ma­lı çözüm­le­ri­ni tara­tı­la­rak veya fotoğ­raf görün­tü­le­ri­nin nasıl yol­la­na­ca­ğı ile ilgi­li ayrın­tı­lı bil­gi­ye for​mu​lo​.org/tr adre­sin­den ula­şı­la­bi­le­cek­tir.

Çözüm­ler Nasıl Gön­de­ril­me­li­dir?

Çözüm­le­ri­ni­zi yol­lar­ken oku­nak­lı, anla­şı­lır bir şekil­de yazıl­ma­sı gerek­mek­te­dir. Örnek ola­rak for​mu​lo​.org/tr adre­sin­de örnek bir soru­ya yapı­lan çözü­mü ince­le­ye­bi­lir­si­niz. Soru­la­rın değer­len­di­ril­me süre­cin­de Ulus­la­ra­ra­sı Bir­lik For­mü­lü Mate­ma­tik Olim­pi­ya­tı Komitesi’nin belir­le­di­ği puan­la­ma sis­te­mi­ne göre çözüm­ler oku­na­cak­tır. Çözüm dos­ya­la­rı­nı­zı txt, doc, odt, jpg for­ma­tın­da tara­tı­la­rak veya fotoğ­raf­la­rı çeki­le­rek zip, rar veya pdf for­ma­tın­da yol­la­na­bil­mek­te­dir. Çözüm­le­ri­ni­zi ilan olunacak(güncel) adres­ten anket dol­du­ru­la­rak ve tara­tı­lan çözüm­le­ri yük­le­ne­rek yol­la­na­cak­tır.

Çözüm say­fa­la­rın­da veya dos­ya isim­len­dir­me­le­rin­de kesin­lik­le ad-soyad bil­gi­le­ri yazıl­ma­mak­ta­dır.

Kişi­sel bil­gi­le­ri içe­ren çözüm kağıt­la­rı değer­len­di­ril­me­ye alın­ma­ya­cak­tır. Sade­ce dol­du­ru­la­cak anket­te ifa­de edil­me­li­dir. Çözüm­ler A4 kağı­dı­na, her soru­nun çözü­mü ayrı bir kağıt­ta ola­cak şekil­de yazıl­ma­lı­dır. Çözüm­ler yazı­lır­ken oku­nak­lı bir kalem­le yazıl­ma­sı gerek­mek­te­dir. Soru­la­rın çözüm­le­ri web site­si üze­rin­den direkt Rusya’nın bün­ye­sin­de tüm ülke­le­rin bil­gi­le­ri top­la­na­cak­tır. Rusya’da Ulus­la­ra­ra­sı Bir­lik For­mü­lü Mate­ma­tik Olim­pi­ya­tı Komitesi’nin çözüm kağıt­la­rı­na vere­ce­ği özel numa­ra­lar­la her ülke­ye tek­rar pay­la­şım sağ­la­na­cak­tır. Her ülke ken­di bün­ye­sin­de giren hiç­bir öğren­ci­si­nin özel bil­gi­si­ni bil­me­ye­cek­tir. Kağıt­lar ülke koor­di­na­tör­lü­ğü bün­ye­sin­de oku­na­rak tek­rar Rus­ya komi­te­si­ne yol­la­na­cak­tır. Genel sonuç­lar daha son­ra açık­la­na­rak for​mu​lo​.org/tr orga­ni­zas­yo­nun Tür­ki­ye say­fa­sın­da açık­la­na­cak­tır.

2 Tur (Final Turu)

 • Final Turun­da her bir soru 7 şer puan olup top­lam­da 5 soru bulun­mak­ta­dır.
 • Final sına­vı 5 soru­ya top­lam­da 4 saat süre veri­le­cek­tir.
 • Final Sına­vı iler­le­yen zaman­lar­da for​mu​lo​.org/tr adre­sin­den açık­la­na­cak­tır.
 • Final sına­vı­na giren her öğren­ci­ye katı­lım ser­ti­fi­ka­sı veri­le­cek­tir. Ayrı­ca Ulus­la­ra­ra­sı Bir­lik For­mü­lü Mate­ma­tik Komi­te­si tara­fın­dan tüm kate­go­ri­ler­de 1., 2. ve 3. olan öğren­ci­le­re özel katı­lım ser­ti­fi­ka­sı veri­le­cek­tir.
 • Final sına­vı­na 1.Tur’da Ulus­la­ra­ra­sı Bir­lik For­mü­lü Mate­ma­tik Olim­pi­ya­tı Koor­di­na­tör­lü­ğü bün­ye­sin­de her sene her sınıf kate­go­ri­sin­de fark­lı bir puan baraj puanı ola­cak şekil­de katıl­ma­ya hak kaza­na­cak­tır.
 • Final Yarış­ma­sı sonuç­la­rı for​mu​lo​.org/tr adre­sin­den yayın­la­na­cak­tır.
 • Sınav sonuç­la­rı­na yapı­la­cak iti­raz­lar sınav sonuç­la­rı açık­lan­dık­tan son­ra 5 iş günü içe­ri­sin­de yapıl­ma­lı­dır.