Ele­me Turu­nun Başlangıcı

Yarış­ma­nın ele­me (uzak­tan) turu baş­la­mış­tır. Soru­la­rı 12 Kasım 2020’ye kadar çözebilirsiniz.

Lüt­fen her soru­na yöne­lik çözü­mü­nü­zün yal­nız­ca doğ­ru ceva­bı değil, aynı zaman­da tam muha­ke­me­yi de içer­me­si gerek­ti­ği­ni unutmayın.

Çev­re­niz­de mate­ma­ti­ği seven ve mate­ma­tik ile cid­di uğraş­lar ser­gi­le­yen arka­daş­la­rı­nı­zı da haber­dar eder­se­niz ve katı­lım­la­rı­na teş­vik olur­sa­nız çok mut­lu olu­ruz. Ancak, her görev ayrı ayrı yapıl­ma­lı­dır; aksi tak­dir­de baş­vu­ru­nuz dik­ka­te alın­ma­ya­cak­tır. Olim­pi­yat 2019/20 kaza­nan­la­rı (Dip­lo­ma I‑III olan­lar) doğ­ru­dan final turu­na katılabilir.

Prob­lem­ler

Çözüm­ler Nasıl Gönderilir?

Çözüm­ler İng­il­izce, Espe­ran­to, Fran­sız­ca, Gür­cü­ce, Alman­ca, Kazak­ça, Fars­ça, Romen­ce, Rus­ça, İsp­any­olca, Tay­ca, Türk­çe, Ukray­na­ca, İbr­an­ice veya Özbek­çe yazıl­ma­lı­dır. Diğer dil­le­rin kul­la­nı­mı, orga­ni­za­tör­ler­le önce­den kararlaştırılmalıdır.

Çözüm­ler bil­gi sis­te­mi­miz­de 12 Kasım’a kadar Jüri­ye sunulmalıdır:

Hem metin dos­ya­la­rı­nı (TXT, DOC, DOCX veya PDF for­mat­la­rın­da) hem de kağı­da yazı­lan çözüm tara­ma­la­rı­nı (JPG ve PNG for­mat­la­rın­da) yükleyebilirsiniz:

  • Her çözüm ken­di dos­ya­sın­da olmalıdır,
  • Top­lam dos­ya sayı­sı 10’u geçmemelidir,
  • Dos­ya­la­rın katı­lım­cı­nın soya­dı, adı ve diğer kişi­sel veri­le­ri­ni içermemeli,
  • Maka­le­niz­de­ki prob­lem­le­rin met­ni­ni tek­rar­la­ma­nı­za gerek yoktur.
Ele­me turu­nun çözüm­le­ri­ni yük­le­mek için sis­te­me kayıt ola­rak sistem
üze­rin­den soru çözüm­le­ri­ni bil­gi sis­te­mi­mi­ze yük­le­me­niz gerekmektedir!

Ele­me turu ile ilgi­li her tür­lü sorun­la­rı­nı­zı (sorun­la­rın çözüm­le­ri­ni değil!) iletisim@​formulo.​org adre­si­ne yaza­rak orga­ni­za­tör­le­re gönderebilirsiniz.

 

İYİ ŞANS­LAR!