Bazı Soru Metin­le­rin­de­ki Güncellemeler

Sev­gi­li Olim­pi­yat katılımcıları,

Lüt­fen aşa­ğı­da­ki numa­ra­lı soru metin­le­ri­nin gün­cel­len­miş olma­sı­na dik­kat ede­rek çözüm­le­ri­ni­zi yol­la­yı­nız. Bu düzelt­me­ler 5.6, 6.4, 9.7, 10.3, 10.5 ve 11.2 soru­la­rıy­la ilgi­li ola­rak yapılmıştır.