2021 — 2022: Matematik

Matematik Olimpiyatı 2021-22Rus­ya­’­dan 5–12. sınıf­lar­da ve dün­ya­nın her yerin­den eşde­ğer sınıf­lar­da olan öğren­ci­ler bu yarış­ma­ya katılabilirler.

Yarış­ma­ya katı­lım ücret­siz­dir. Tüm okul öğren­ci­le­ri ele­me turu­na katı­la­bi­lir ve kaza­nan­lar final turu­na davet edi­lir. Bir önce­ki Olim­pi­ya­tın galip­le­ri (her­han­gi bir dere­ce­den dip­lo­ma­ya sahip olan­lar) da doğ­ru­dan final­le­re davet edilir.

En iyi sonuç­la­rı alan katı­lım­cı­lar dip­lo­ma­lar­la ödül­len­di­ri­lecek ve ulus­la­ra­ra­sı mate­ma­tik kam­pı «For­mu­lo de Integ­re­co» ya davet edi­lecek (indi­rim­li ücret ile).

Olim­pi­yat Organizasyonu

Olim­pi­yat A.S. Push­kin adı­nı taşı­yan Lening­rad Dev­let Uni­ver­si­te­si tara­fın­dan orga­ni­ze edilmektedir.

«Sig­ma Ente­lek­tü­el Kulü­bü» Olim­pi­ya­tın bir ortağıdır.

İlet­iş­im

Soru­la­rı­nı­zı iletisim@​formulo.​org adre­si­ne mail ata­bi­lir­si­niz (olim­pi­yat prob­lem­le­rin çözüm­le­ri için kullanmayınız).

Tel. +90 (535) 6636409

Nihai Sonuç­lar

Lüt­fen dik­kat: pro­to­kol­de, her sını­fın sonuç­la­rı ayrı bir say­fa­da yer almak­ta­dır. Pro­to­kol­de­ki yarış­ma dışı katı­lım­cı­lar sarı renk­le vurgulanır.

Lüt­fen kişi­sel hesa­bı­nı­zın ayar­la­rın­da kişi­sel veri­le­ri­ni­zi dik­kat­li­ce kont­rol edin! Gerek­li bil­gi­le­ri en geç 23 Nisa­n­’a kadar doldurun.

Dip­lo­ma­la­rın indi­ril­me­siy­le ilgi­li bil­gi­ler daha son­ra yayınlanacaktır.


Chronology of events

All the news about the Olympiad are posted below from newest to oldest.

Final turu­nun ön sonuçları

April 14, 2022

Final Turun ön sonuç­la­rı, çözüm­le­ri ve kri­ter­le­ri yayınlıyoruz:

Lüt­fen dik­kat: pro­to­kol­de, her sını­fın sonuç­la­rı ayrı bir say­fa­da yer almaktadır.

En geç 17 Nisan, 23:59 Tür­ki­ye saati­ne kadar, katı­lım­cı­lar çalış­ma­la­rı­nı talep ede­bi­lir ve / veya iti­raz­da bulu­na­bi­lir­ler (belir­li bir soru­nun çözü­mü­nü göz­den geçir­me tale­bi). Bunu yap­mak için, bil­gi sis­te­mi­nin kişi­sel hesa­bın­da­ki «İtir­az Et» düğ­me­si­ni kul­la­na­rak, işi­ni­ze ihti­ya­cı­nız olup olma­dı­ğı­nı veya sonu­cun yeni­den değer­len­di­ril­me­si­ni talep etti­ği­ni­zi mesaj­da belirt­me­niz gere­kir. Metin­de “Çözüm Tale­bi” veya “İtir­az” yazın (neye katıl­ma­dı­ğı­nı­zı belir­tin). Lüt­fen göz­den geçi­ril­me­si­ni iste­di­ği­niz prob­le­min, işin tama­mı değil, prob­le­min oldu­ğu­nu unut­ma­yın. İtir­az sonu­cun­da çözü­me yöne­lik puan­la­rı­nız arta­bi­lir veya azalabilir.

Sonuç­la­rı­nı­zın­da eksik­lik veya hata oldu­ğu­nu fark eder­se­niz, lüt­fen hemen orga­ni­zas­yon komi­te­si­ni şu adres­ten bil­gi­len­di­rin: iletisim@​formulo.​org

Ele­me turu­nun tüm sonuçları

February 1, 2022

Bu yıl 24 ülke­den yak­la­şık 3.500 öğren­ci­nin ele­me turu­na katıl­dı­ğı­nı duyur­mak­tan mut­lu­luk duyu­yo­ruz. Final turu­na geçiş için eşik­ler aşa­ğı­da gösterilmiştir:

5.sınıf6.sınıf7.sınıf8.sınıf9.sınıf10.sınıf11.sınıf
26 puan26 puan17 puan16 puan17 puan19 puan19 puan

Ele­me turu sonuç­la­rı­nın nihai pro­to­ko­lü­nü yayınlıyoruz

Kişi­sel veri­le­ri­niz­de bir hata bulur­sa­nız, lüt­fen Bil­gi Sis­te­mi’nde­ki kişi­sel hesa­bı­nı­zın ayar­la­rın­da aci­len düzelt­me­ler yapın.

Olim­pi­ya­tın Final Turu 02 Nisan 2022’de yüz yüze yapı­la­cak. Yarış­ma yeri katı­lım­cı­la­rı­nın yaşa­dı­ğı Rus­ya Fede­ras­yo­nu­’­nun çoğu böl­ge­sin­de ve diğer ülke­ler­de düzen­len­le­ne­cek­tir. Katı­lım­cı­la­rın adres­le­ri ve lis­te­le­ri en geç 10 Mar­t­’a kadar bu say­fa­da yayın­la­na­cak­tır..

2020–2021 aka­de­mik yılın olim­pi­ya­tı­nı kaza­na­lar, bu yılın Final Turu­na katıl­ma­ya hak kazanırlar. 

Şubat ayı boyun­ca, karar­laş­tı­rı­lan tüm yarış­ma yer­le­ri kişi­sel hesap­lar­da görü­necek; tüm katı­lım­cı­la­rın yarış­ma yeri­nin biri­ne kay­dol­ma­la­rı gere­ke­cek­tir. Bun­dan önce, «Ebe­veyn» sek­me­si de dahil olmak üze­re «Kişi­sel Ayar­lar» bölü­mün­de­ki tüm sütun­la­rı dol­dur­ma­nız gere­kir — bu, Final Turu­na katıl­mak için gerek­li bir koşuldur.

Ele­me turu­nun sonuçları

January 9, 2022

Olim­pi­ya­tın değer­li katı­lım­cı­la­rı, ebe­veyn­le­ri, öğret­men­le­ri ve kulüp lider­le­ri, Değer­len­dir­me kri­ter­le­ri ile bir­lik­te ele­me turu­nun eksik­siz pro­to­ko­lü­nü ve sorun­la­rın çözüm­le­ri­ni yayın­lı­yo­ruz. Şu anda tüm iti­raz­lar işle­me alın­ma­dı, lüt­fen kişi­sel hesap­la­rı­nız­da­ki puan­la­rın gün­cel­len­me­si için bizi takip etme­ye devam edin.

 

Top­lam puan «-1», çözüm­le­ri­ni­zin dis­ka­li­fi­ye edil­di­ği anla­mı­na gelir. Aynı zaman­da, kişi­sel hesap­ta, jüri­nin ihlal­le­ri kay­det­ti­ği sonuç­lar (İnt­ern­ett­eki açık kay­nak­lar­dan hile, işbir­li­ği) iptal edil­di ola­rak işaretlendi. 

Kişi­sel veri­le­ri­niz­de bir hata bulur­sa­nız, kişi­sel hesa­bı­nı­zın ayar­la­rın­da ken­di­niz düzelt­me­ler yapın. Lüt­fen sınıf numa­ra­sı­na özel­lik­le dik­kat edin!

İtir­azl­ar­ın kabu­lü 14 Oca­k­’a (Mos­ko­va saati ile 23:59) kadar kişi­sel hesap­lar­da devam edecek. İtir­azl­ara yanıt­lar 19 Oca­k­’a kadar veri­lecek. Ele­me turu­nun nihai sonuç­la­rı, tüm iti­raz­lar değer­len­di­ril­dik­ten son­ra yayın­la­na­cak. Final turu­nun tari­hi ve etkin­li­ğin for­ma­tı (epi­de­mi­yo­lo­jik duru­ma bağ­lı ola­rak) daha son­ra belirlenecektir.

Ele­me turu­nun ön sonuçları

December 31, 2021

Orga­ni­zas­yon komi­te­si, bu yıl 24 ülke­den yak­la­şık 3500 okul öğren­ci­si­nin Ele­me turu­na katıl­dı­ğı­nı size bil­dir­mek­ten mut­lu­luk duyar. Birey­sel sonuç­lar, bil­gi sis­te­mi­nin kişi­sel hesap­la­rın­da mev­cut­tur. Kişi­sel hesa­bı­nız­da iti­raz­da bulu­na­bi­lir­si­niz (14 Oca­k­’­tan önce).

Rus­ya­’­da­ki ulu­sal tatil­ler nede­niy­le iti­raz­la­rın 7 Oca­k­’­tan son­ra değer­len­di­ri­le­ce­ği­ni lüt­fen unut­ma­yın. Genel sonuç tab­lo­su 8 Oca­k­’­ta yayın­la­na­cak.

Tür­ki­ye ve Özbe­kis­ta­n­’­dan katı­lım­cı­la­rın sonuç­la­rı Ocak ayı başın­da açıklanacak.

Ele­me Turu­nun Başlangıcı

October 20, 2021

2021/22’nin «Bir­lik For­mü­lü / Üçün­cü Milen­yum» Mate­ma­tik Olim­pi­ya­tı­nın Ele­me Turu­nun prob­lem­le­ri siz­le­re sunul­mak­ta­dır. Prob­lem­le­ri 10 Kasım 2021 saat 23:59:59 (UTC) kadar çözebilirsiniz.

Lüt­fen her prob­le­me yöne­lik çözü­mü­nü­zün yal­nız­ca doğ­ru ceva­bı değil, aynı zaman­da tam muha­ke­me­yi de içer­me­si gerek­ti­ği­ni unutmayın.

Mate­ma­ti­ği seven arka­daş­la­rı­nız da olim­pi­ya­ta katı­lır­sa sevi­ni­riz. Ancak, hile ve «top­lu yara­tı­cı­lık» belir­ti­le­ri olan cevap­lar değer­len­dir­me­ye alın­ma­ya­cak­tır.  2020/21 Mate­ma­tik olim­pi­yat kaza­nan­la­rı (Dip­lo­ma I‑III olan­lar) doğ­ru­dan final turu­na katılabilir.

Prob­lem­ler

Çözüm­ler Nasıl Gönderilir?

Çözüm­ler İng­il­izce, Espe­ran­to, Fran­sız­ca, Gür­cü­ce, Alman­ca, Kazak­ça, Fars­ça, Romen­ce, Rus­ça, İsp­any­olca, Tay­ca, Türk­çe, Ukray­na­ca, İbr­an­ice veya Özbek­çe yazıl­ma­lı­dır. Diğer dil­le­rin kul­la­nı­mı, orga­ni­za­tör­ler­le önce­den kararlaştırılmalıdır.

Çözüm­ler bil­gi sis­te­mi­miz­de 10 Kasım’a kadar Jüri­ye sunulmalıdır:

Hem metin dos­ya­la­rı­nı (TXT, DOC, DOCX veya PDF for­mat­la­rın­da) hem de kağı­da yazı­lan çözüm tara­ma­la­rı­nı (JPG ve PNG for­mat­la­rın­da) yükleyebilirsiniz:
  • Her çözüm ken­di dos­ya­sın­da olmalıdır,
  • Top­lam dos­ya sayı­sı 10’u geçmemelidir,
  • Dos­ya­lar katı­lım­cı­nın soya­dı, adı ve diğer kişi­sel veri­le­ri­ni içermemeli,
  • Çözüm­le­ri­niz­de prob­lem­le­rin met­ni­ni tek­rar­la­ma­nı­za gerek yoktur.
Ele­me turu­nun çözüm­le­ri­ni yük­le­mek için sis­te­me kayıt ola­rak sis­tem üze­rin­den soru çözüm­le­ri­ni bil­gi sis­te­mi­mi­ze yük­le­me­niz gerekmektedir!

Soru­la­rı­nız var mı?

Soru­la­rı­nı­zı (hem sorun­lar hem de katı­lım ile ilgi­li) orga­ni­za­tör­le­re iletisim@​formulo.​org adre­si­ne e‑posta ile gön­de­re­rek veya +90 535 6636409 tel. sorabilirsiniz.

İyi şans­lar!

Olim­pi­yat Duyurusu

September 23, 2021

Ulus­la­ra­ra­sı Mate­ma­tik Olim­pi­yat­la­rı «Bir­lik For­mü­lü» / «Üçün­cü Milen­yum» Orga­ni­zas­yo­nu iki Tur­’­da yapılacaktır.

Ele­me turu

İlk tur, 20 Ekim — 10 Kasım 2021 tarih­le­ri ara­sın­da yapılacaktı.

Ayrın­tı­lı bil­gi turun baş­lan­gı­cı­na yakın bir tarih­te mev­cut ola­cak­tır. Olim­pi­yat ile ilgi­li sorun­la­rın lis­te­si­ni ve diğer duyu­ru­la­rı e‑posta yoluy­la elde etmek müm­kün­dür — bura­dan kay­do­lun :)

Final turu

Olim­pi­ya­tın ikin­ci (son) turu, 2022 Şubat ayı­nın sonun­da çeşit­li ülke­ler­de bir­den faz­la yer­de yapı­la­cak­tır. Konum­lar hak­kın­da ayrın­tı­lı bil­gi, turun baş­lan­gı­cı­na yakın bir zaman­da web site­sin­de mev­cut olacaktır.