2022 — 2023: Matematik

Matematik Olimpiyatı 2022-23Rus­ya­’­dan 5–12. sınıf­lar­da ve dün­ya­nın her yerin­den eşde­ğer sınıf­lar­da olan öğren­ci­ler bu yarış­ma­ya katılabilirler.

Yarış­ma­ya katı­lım ücret­siz­dir. Tüm okul öğren­ci­le­ri ele­me turu­na katı­la­bi­lir ve kaza­nan­lar final turu­na davet edi­lir. Bir önce­ki Olim­pi­ya­tın galip­le­ri (her­han­gi bir dere­ce­den dip­lo­ma­ya sahip olan­lar) da doğ­ru­dan final­le­re davet edilir.

En iyi sonuç­la­rı alan katı­lım­cı­lar dip­lo­ma­lar­la ödül­len­di­ri­lecek ve ulus­la­ra­ra­sı mate­ma­tik kam­pı «For­mu­lo de Integ­re­co» ya davet edi­lecek (indi­rim­li ücret ile).

Olim­pi­yat Organizasyonu

Olim­pi­yat A.S. Push­kin adı­nı taşı­yan Lening­rad Dev­let Uni­ver­si­te­si tara­fın­dan orga­ni­ze edilmektedir.

«Sig­ma Ente­lek­tü­el Kulü­bü» Olim­pi­ya­tın bir ortağıdır.

İlet­iş­im

Soru­la­rı­nı­zı [email protected]​formulo.​org adre­si­ne mail ata­bi­lir­si­niz (olim­pi­yat prob­lem­le­rin çözüm­le­ri için kullanmayınız).

Tel. +90 (535) 6636409


Current status: The qualifying round results are published. See you in the final round!

Chronology of events

All the news about the Olympiad are posted below from newest to oldest.

Final Turu

March 2, 2023

Mate­ma­tik Olim­pi­ya­tı­’­nın değer­li katı­lım­cı­la­rı ve ebeveynleri!

«Bir­lik For­mü­lü» Olym­pi­ad­’ın Final Turu 26 Mart’ta yapı­la­cak. Katı­lım­cı­lar, en geç 14 Mart 22:00’ye kadar «Bir­lik For­mü­lü» bil­gi sis­te­mi­nin kişi­sel hesa­bın­da bir plat­form (mekan) seçmelidir.

İst­anb­ul — ERA Kole­ji Çek­me­köy Kampüsü

Antalya/​Alanya — Hüse­yin Gire­nes Fen Lisesi

Deniz­li — DENİ­ZLİ Koleji

Eski­şe­hir — ETKİN Koleji

Kay­se­ri — İST­EM Koleji

İzm­ir ve Hatay dan katı­lım­cı­lar İst­anb­ul meka­nı­na kayıt olabilir.

 

Kişi­sel hesa­bı­nız­da bir mekan seç­mek için şun­la­ra ihti­ya­cı­nız vardır:
1) «Olim­pi­yat­lar» bölü­mü­ne gidin;
2) Olim­pi­yat­lar tab­lo­sun­da «İng­il­izce Dil 2022–23» Olim­pi­ya­tı­nı bulun;
3) Sınıf numa­ra­nı­zın yanın­da­ki «Final Turu» keli­me­le­ri­nin altın­da­ki yeşil «Aç» düğ­me­si­ne basın;
4) Uygun meka­nın yanın­da­ki kutu­yu işaretleyin.

Katı­lım için gerek­li kişi­sel veri­le­ri tam ola­rak gir­me­diy­se­niz, sis­tem bunu yap­ma­yı öne­re­cek­tir. Kişi­sel ayar­la­rı­nız­da şu anda oku­du­ğu­nuz okul ve sını­fın doğ­ru olup olma­dı­ğı­nı kont­rol etme­yi unutmayın.

Mekan adı­nın üze­ri­ne fare­nin sol tuşu ile tık­la­ya­rak Olim­pi­ya­tın yeri ve zama­nı, yerel orga­ni­za­tö­rün ile­ti­şim bil­gi­le­ri hak­kın­da detay­lı bil­gi alabilirsiniz.

Kim­li­ği­ni­zi, kağı­dı­nı­zı, kır­ta­si­ye mal­ze­me­ni­zi, suyu­nu­zu, onay­la­yan Olim­pi­yat bel­ge­le­ri­ni yanı­nı­za alın.

Lüt­fen baş­la­ma­dan 20–30 daki­ka önce olim­pi­yat yapı­la­cak yeri­ne gelin!

Say­gı­la­rı­mız­la,
Olim­pi­ya­t­’ın Orga­ni­zas­yon Komitesi

Final Turu­na davet­li listesi

February 15, 2023

Olim­pi­ya­tın sev­gi­li katı­lım­cı­la­rı, ebe­veyn­le­ri ve öğretmenleri!

Final Turu­na davet edi­len katı­lım­cı lis­te­si­ni yayın­lı­yo­ruz. Lüt­fen veri­le­ri kont­rol edin. Gere­kir­se, kişi­sel hesap­lar­da düzelt­me­ler yapın. Tüm soru­la­rı­nız için lüt­fen Olim­pi­yat Orga­ni­zas­yon Komi­te­si [email protected]​formulo.​org ile ile­ti­şi­me geçin.

Ele­me turu­nun nihai sonuçları

January 30, 2023

Bu yıl 26 ülke­den yak­la­şık 4.900 öğren­ci­nin Ele­me Turu­na katıl­dı­ğı­nı duyur­mak­tan mut­lu­luk duyu­yo­ruz. Top­lam puanı en az

 

5. sınıf6. sınıf7. sınıf8. sınıf
9. sınıf10. sınıf11. sınıf
29 puan21 puan21 puan21 puan14 puan18 puan26 puan

 

olan öğren­ci­ler Final Turu­na katıl­ma­ya davet edilir.

Bu yılın sonuç­la­rı­nın nihai pro­to­ko­lü­nü yayınlıyoruz.

Kişi­sel veri­le­ri­niz­de bir hata bulur­sa­nız, lüt­fen Bil­gi Sis­te­mi nin kişi­sel hesa­bı­nı­zın ayar­la­rın­da aci­len düzelt­me­ler yapın.

Olim­pi­ya­tın Final Turu, 26 Mart 2023’te böl­ge­sel mekan­lar­da yüz yüze ger­çek­leş­ti­ri­lecek. Mekan­lar, Rus­ya Fede­ras­yo­nu­’­nun çoğu böl­ge­sin­de ve Final Turu­na katı­lan­la­rın yaşa­dı­ğı diğer ülke­ler­de düzen­le­ni­yor. Mekan­la­rın adres­le­ri ve katı­lım­cı lis­te­le­ri en geç 13 Mart’a kadar bu say­fa­da yayınlanacaktır.

2021–2022 aka­de­mik yılı Final Turun­da Ödül Kaza­nan­lar bu yılın Final Turu­na katıl­ma­ya hak kazandılar.

Mart ayı baş­la­rın­da, tüm Final Turu yapı­la­cak mekan­lar kişi­sel hesap­lar­da görü­necek. Tüm katı­lım­cı­la­rın Final Turu yüz yüze yapı­la­cak meka­na kay­dol­ma­sı gere­ke­cek­tir. Bun­dan önce, «Ebe­veyn» sek­me­si dahil «Kişi­sel Ayar­lar» bölü­mün­de­ki tüm sütun­la­rı dol­dur­ma­nız gere­kir — bu, Fİn­al Turu­na katı­lım için gerek­li bir koşuldur.

Ele­me Turu­nun ön sonuçları

January 17, 2023

Sev­gi­li Olim­pi­yat katılımcıları!

Ulus­la­ra­ra­sı «Bir­lik For­mü­lü» / «Üçün­cü Milen­yum» Mate­ma­tik Olim­pi­ya­tın Ele­me Turu (Rus­ya Fede­ras­yon Olim­pi­yat­la­rı Lis­te­sin­de II sevi­ye) 21 Ekim — 11 Kasım 2022 tarih­le­ri ​​​​ara­sın­da yapıl­dı. 5.–12. Sınıf­lar­da­ki Rus­ya­nın, Tür­ki­ye­nin ve  Dün­ya­nın bir­kaç ülke­le­rin­den okul öğren­ci­le­ri aynı yaş kate­go­ri­sin­de davet edil­di. Her katı­lım­cı 8 prob­lem­lik çalış­ma­lar aldı ve ayrın­tı­lı çözüm­ler sun­ma­la­rı gerekiyordu.

26 ülke­den 4839 öğren­ci Ele­me Turu­na katıldı.

Tüm sonuç­lar, Bil­gi Sis­te­mi­nin kişi­sel hesap­la­rın­da mev­cut­tur. Kişi­sel hesa­bı­nı­za iti­raz­da bulun­ma fır­sa­tı var­dır (iti­raz­la­rı kabul etmek için son tarih 20 Ocak saat 23.59 Tür­ki­ye vak­tı ile). Lüt­fen tüm iti­raz­la­rın en geç 24 Oca­k­’­ta dik­ka­te alı­na­ca­ğı­nı unut­ma­yın! İtir­azl­ar YAL­NIZ­CA kişi­sel hesa­bı­nız­da kabul edi­lir ve bura­da jüri tale­bi­ni­ze yanıt verir.

Son sonuç­lar pro­to­ko­lu 27 Oca­k­’­ta yayınlanacak.

Sorun­la­rın çözüm­le­ri­ni içe­ren bir dos­ya ekliyoruz.

Final Turun son tari­hi şu anda karar ver­me aşamasındadır.

Ele­me Turun katı­lım­cı­la­rı­nın verileri

November 22, 2022

Sev­gi­li Olim­pi­yat katılımcıları!

Lüt­fen kişi­sel hesa­bı­nız­da­ki kişi­sel veri­le­ri­ni­zin eksik­siz­li­ği­ni ve doğ­ru­lu­ğu­nu kont­rol edin, özel­lik­le soya­dı, adı, eği­tim kuru­mu­nun numa­ra­sı / adı (kısal­tıl­mış bir isme izin veri­lir), mahal­lin adı ve bulun­du­ğu böl­ge eği­tim kurumu.

Bu, 1 Ara­lık 2022’ye kadar yapılmalıdır.

Veri­le­ri eksik olan katı­lım­cı­la­rın sonuç­la­rı maale­sef Ele­me turun pro­to­ko­lü­ne dahil edilemez.

Ele­me tunun süre­si­nin uzatılması

November 9, 2022

Bil­gi sis­te­min aşı­rı yük­len­me­si nede­niy­le, Ele­me turun cevap­la­rı­nın sis­te­me tes­lim süre­si 11 Kasım 2022 23:59:59 UTC­’­ye kadar iki gün uza­tıl­mış­tır. Tüm katı­lım­cı­la­rın en geç 10 Kasım tari­hi­ne kadar bil­gi sis­te­mi­ne kayıt olma­la­rı­nı rica ederiz.

Ele­me Turu­nun Başlangıcı

October 21, 2022

Ulus­la­ra­ra­sı «Bir­lik For­mü­lü» / «Üçün­cü Bin­yıl» 2022/23 Mate­ma­tik Olim­pi­ya­tın Ele­me turu­nun prob­lem­le­ri açık­lan­dı. Mate­ma­ti­ği seven arka­daş­la­rın olim­pi­ya­ta katıl­ma­sı­na sevi­ni­riz. Ancak, hile ve «kolek­tif yara­tı­cı­lık» belir­ti­le­ri olan çalış­ma­lar değer­len­dir­me­ye alınmayacaktır.

«Bir­lik For­mü­lü» / «Üçün­cü Bin­yıl» 2021/22 Mate­ma­tik Olim­pi­ya­tın kaza­nan­la­rı (Dip­lo­ma I‑III olan­lar) doğ­ru­dan Final turu­na katılabilir.

9 Kasım 2022 saat 23:59:59 UTC­’­ye kadar prob­lem­le­ri çözebilirsiniz.

Lüt­fen her prob­le­min çözü­mü­nün sade­ce doğ­ru ceva­bı değil, aynı zaman­da tam man­tı­ğı­nı da içer­me­si gerek­ti­ği­ni unutmayın.

Prob­lem­ler

İYİ ŞANS­LAR!

Çözüm­ler Nasıl Gönderilir

October 8, 2022

Çözüm­ler İng­il­izce, Espe­ran­to, Fran­sız­ca, Gür­cü­ce, Alman­ca, Kazak­ça, Fars­ça, Romen­ce, Rus­ça, İsp­any­olca, Tay­ca, Türk­çe, Ukray­na­ca, İbr­an­ice veya Özbek­çe yazıl­ma­lı­dır. Diğer dil­le­rin kul­la­nı­mı, orga­ni­za­tör­ler­le önce­den kararlaştırılmalıdır.

Çözüm­ler bil­gi sis­te­mi­miz­de 09 Kasım’a kadar Jüri­ye sunulmalıdır:

Hem metin dos­ya­la­rı­nı (TXT, DOC, DOCX veya PDF for­mat­la­rın­da) hem de kağı­da yazı­lan çözüm tara­ma­la­rı­nı (JPG ve PNG for­mat­la­rın­da) yükleyebilirsiniz:
  • Her çözüm ken­di dos­ya­sın­da olmalıdır,
  • Top­lam dos­ya sayı­sı 10’u geçmemelidir,
  • Dos­ya­lar katı­lım­cı­nın soya­dı, adı ve diğer kişi­sel veri­le­ri­ni içer­me­me­li,
  • Çözüm­le­ri­niz­de prob­lem­le­rin met­ni­ni tek­rar­la­ma­nı­za gerek yoktur.
Ele­me turu­nun çözüm­le­ri­ni yük­le­mek için sis­te­me kayıt ola­rak sis­tem üze­rin­den soru çözüm­le­ri­ni bil­gi sis­te­mi­mi­ze yük­le­me­niz gerekmektedir!

Soru­la­rı­nız var mı?

Soru­la­rı­nı­zı (hem sorun­lar hem de katı­lım ile ilgi­li) orga­ni­za­tör­le­re [email protected]​formulo.​org adre­si­ne e‑posta ile gön­de­re­rek veya +90 535 6636409 tel. sorabilirsiniz.

Ele­me Turu tari­hi­nin ertelenmesi

October 8, 2022

Sev­gi­li Olim­pi­yat katı­lım­cı­la­rı ve ebe­veyn­le­ri! Tek­nik neden­ler­le, Olim­pi­yat ele­me turu­nun baş­lan­gı­cı­nı erte­le­mek zorun­da kalacağız.

Mate­ma­tik Olim­pi­ya­tı 21 Ekim — 9 Kasım tarih­le­ri ​​ara­sın­da yapılacak.

Anla­yı­şı­nız için teşek­kür ede­riz ve sizin Olim­pi­ya­ta katı­lı­mı­nı­zı sabır­sız­la bekliyoruz!

Olim­pi­yat Duyurusu

September 23, 2022

Ulus­la­ra­ra­sı Mate­ma­tik Olim­pi­yat­la­rı «Bir­lik For­mü­lü» / «Üçün­cü Milen­yum» Orga­ni­zas­yo­nu iki Tur­’­da yapılacaktır.

Ele­me turu

İlk tur, 14 Ekim — 04 Kasım 2022 tarih­le­ri ara­sın­da uzak­tan (onli­ne) yapılacaktır.

Ayrın­tı­lı bil­gi turun baş­lan­gı­cı­na yakın bir tarih­te mev­cut ola­cak­tır. Soru­la­rı­nı­zı (hem sorun­lar hem de katı­lım ile ilgi­li) orga­ni­za­tör­le­re [email protected]​formulo.​org adre­si­ne e‑posta ile gön­de­re­rek veya +90 535 6636409 tel. sorabilirsiniz.

Final turu

Olim­pi­ya­tın ikin­ci (son) turu, Şubat 2023’te çeşit­li ülke­ler­de yüz yüze yapı­la­cak­tır. Konum­lar hak­kın­da ayrın­tı­lı bil­gi, turun baş­lan­gı­cı­na yakın (kış ayla­rın­da) web site­sin­de yayınlanacaktır.