2022 — 2023: Matematik

Matematik Olimpiyatı 2022-23Rus­ya­’­dan 5–12. sınıf­lar­da ve dün­ya­nın her yerin­den eşde­ğer sınıf­lar­da olan öğren­ci­ler bu yarış­ma­ya katılabilirler.

Yarış­ma­ya katı­lım ücret­siz­dir. Tüm okul öğren­ci­le­ri ele­me turu­na katı­la­bi­lir ve kaza­nan­lar final turu­na davet edi­lir. Bir önce­ki Olim­pi­ya­tın galip­le­ri (her­han­gi bir dere­ce­den dip­lo­ma­ya sahip olan­lar) da doğ­ru­dan final­le­re davet edilir.

En iyi sonuç­la­rı alan katı­lım­cı­lar dip­lo­ma­lar­la ödül­len­di­ri­lecek ve ulus­la­ra­ra­sı mate­ma­tik kam­pı «For­mu­lo de Integ­re­co» ya davet edi­lecek (indi­rim­li ücret ile).

Olim­pi­yat Organizasyonu

Olim­pi­yat A.S. Push­kin adı­nı taşı­yan Lening­rad Dev­let Uni­ver­si­te­si tara­fın­dan orga­ni­ze edilmektedir.

«Sig­ma Ente­lek­tü­el Kulü­bü» Olim­pi­ya­tın bir ortağıdır.

İlet­iş­im

Soru­la­rı­nı­zı iletisim@​formulo.​org adre­si­ne mail ata­bi­lir­si­niz (olim­pi­yat prob­lem­le­rin çözüm­le­ri için kullanmayınız).

Tel. +90 (535) 6636409

Nihai sonuç­lar

Lüt­fen dik­kat: pro­to­kol­de, her sını­fın sonuç­la­rı ayrı bir say­fa­da yer almak­ta­dır. Pro­to­kol­de­ki yarış­ma dışı katı­lım­cı­lar sarı renk­le vurgulanır.

Lüt­fen kişi­sel hesa­bı­nı­zın ayar­la­rın­da kişi­sel veri­le­ri­ni­zi dik­kat­li­ce kont­rol edin!  Rosobr­nad­zo­r­’un 17 Mart 2022 tarih­li 04–57 sayı­lı mek­tu­bu­na göre, bu yıl­dan iti­ba­ren kaza­nan­lar için Sigor­ta numa­ra­sı gir­me­le­ri gerek­ti­ği­ni bil­di­ri­riz (yal­nız­ca Rus­ya­’­dan gelen katı­lım­cı­lar için, diğer katı­lım­cı­lar­dan bu bölü­me 0000 yazın). Gerek­li bil­gi­le­ri en geç 26 Nisan’a kadar doldurun.

Dip­lo­ma­la­rın yayın­lan­ma­sı ile ilgi­li bil­gi­ler daha son­ra verilecektir.


Chronology of events

All the news about the Olympiad are posted below from newest to oldest.

Final turun ön sonuçları

April 17, 2023

Final Turun ön sonuç­la­rı, çözüm­le­ri ve kri­ter­le­ri yayınlıyoruz:

Lüt­fen dik­kat: pro­to­kol­de, her sını­fın sonuç­la­rı ayrı bir say­fa­da yer almaktadır.

En geç 19 Nisan Tür­ki­ye saatiy­le 23:59’a kadar, katı­lım­cı­lar çalış­ma­la­rı­nı talep ede­bi­lir ve / veya iti­raz­da bulu­na­bi­lir­ler (belir­li bir soru­nun çözü­mü­nü göz­den geçir­me talebi).

Bunu yap­mak için, bil­gi sis­te­mi­nin kişi­sel hesa­bın­da­ki «İtir­az» düğ­me­si­ni kul­lan­ma­nız, mesaj­da çalış­ma­ya ihti­ya­cı­nız olup olma­dı­ğı­nı veya sonu­cun göz­den geçi­ril­me­si­ni talep edip etme­di­ği­ni­zi belirt­me­niz gere­kir. Metin­de, “Çözüm İst­eği” veya “İtir­az” yazın (neye katıl­ma­dı­ğı­nı­zı belir­tin). Lüt­fen göz­den geçi­ri­lecek ola­nın işin tama­mı değil, baş­vur­du­ğu­nuz prob­lem oldu­ğu­nu unut­ma­yın. İtir­az sonu­cun­da çözü­me yöne­lik puan­la­rı­nız arta­bi­lir veya azalabilir.

Sonuç­la­rı­nı­zın eksik oldu­ğu­nu fark eder­se­niz, lüt­fen hemen orga­ni­zas­yon komi­te­si­ni olimp@​formulo.​org adre­sin­den bilgilendirin.

Şu anda Özbe­kis­ta­n­’­dan yapı­lan çalış­ma­la­ra puan veril­me­di, bunun için özür dile­riz. Tür­ki­ye den olan katı­lım­cı­la­rın puan­la­rı kişi­sel hesap­la­rın­da yayın­lan­dı ve şu an yayın­la­dı­ğı­mız lis­te­ye eklenmemişler.

Final Turu

March 2, 2023

Mate­ma­tik Olim­pi­ya­tı­’­nın değer­li katı­lım­cı­la­rı ve ebeveynleri!

«Bir­lik For­mü­lü» Olym­pi­ad­’ın Final Turu 26 Mart’ta yapı­la­cak. Katı­lım­cı­lar, en geç 14 Mart 22:00’ye kadar «Bir­lik For­mü­lü» bil­gi sis­te­mi­nin kişi­sel hesa­bın­da bir plat­form (mekan) seçmelidir.

İst­anb­ul — ERA Kole­ji Çek­me­köy Kampüsü

Antalya/​Alanya — Hüse­yin Gire­nes Fen Lisesi

Deniz­li — DENİ­ZLİ Koleji

Eski­şe­hir — ETKİN Koleji

Kay­se­ri — İST­EM Koleji

İzm­ir ve Hatay dan katı­lım­cı­lar İst­anb­ul meka­nı­na kayıt olabilir.

 

Kişi­sel hesa­bı­nız­da bir mekan seç­mek için şun­la­ra ihti­ya­cı­nız vardır:
1) «Olim­pi­yat­lar» bölü­mü­ne gidin;
2) Olim­pi­yat­lar tab­lo­sun­da «İng­il­izce Dil 2022–23» Olim­pi­ya­tı­nı bulun;
3) Sınıf numa­ra­nı­zın yanın­da­ki «Final Turu» keli­me­le­ri­nin altın­da­ki yeşil «Aç» düğ­me­si­ne basın;
4) Uygun meka­nın yanın­da­ki kutu­yu işaretleyin.

Katı­lım için gerek­li kişi­sel veri­le­ri tam ola­rak gir­me­diy­se­niz, sis­tem bunu yap­ma­yı öne­re­cek­tir. Kişi­sel ayar­la­rı­nız­da şu anda oku­du­ğu­nuz okul ve sını­fın doğ­ru olup olma­dı­ğı­nı kont­rol etme­yi unutmayın.

Mekan adı­nın üze­ri­ne fare­nin sol tuşu ile tık­la­ya­rak Olim­pi­ya­tın yeri ve zama­nı, yerel orga­ni­za­tö­rün ile­ti­şim bil­gi­le­ri hak­kın­da detay­lı bil­gi alabilirsiniz.

Kim­li­ği­ni­zi, kağı­dı­nı­zı, kır­ta­si­ye mal­ze­me­ni­zi, suyu­nu­zu, onay­la­yan Olim­pi­yat bel­ge­le­ri­ni yanı­nı­za alın.

Lüt­fen baş­la­ma­dan 20–30 daki­ka önce olim­pi­yat yapı­la­cak yeri­ne gelin!

Say­gı­la­rı­mız­la,
Olim­pi­ya­t­’ın Orga­ni­zas­yon Komitesi

Final Turu­na davet­li listesi

February 15, 2023

Olim­pi­ya­tın sev­gi­li katı­lım­cı­la­rı, ebe­veyn­le­ri ve öğretmenleri!

Final Turu­na davet edi­len katı­lım­cı lis­te­si­ni yayın­lı­yo­ruz. Lüt­fen veri­le­ri kont­rol edin. Gere­kir­se, kişi­sel hesap­lar­da düzelt­me­ler yapın. Tüm soru­la­rı­nız için lüt­fen Olim­pi­yat Orga­ni­zas­yon Komi­te­si iletisim@​formulo.​org ile ile­ti­şi­me geçin.

Ele­me turu­nun nihai sonuçları

January 30, 2023

Bu yıl 26 ülke­den yak­la­şık 4.900 öğren­ci­nin Ele­me Turu­na katıl­dı­ğı­nı duyur­mak­tan mut­lu­luk duyu­yo­ruz. Top­lam puanı en az

 

5. sınıf6. sınıf7. sınıf8. sınıf
9. sınıf10. sınıf11. sınıf
29 puan21 puan21 puan21 puan14 puan18 puan26 puan

 

olan öğren­ci­ler Final Turu­na katıl­ma­ya davet edilir.

Bu yılın sonuç­la­rı­nın nihai pro­to­ko­lü­nü yayınlıyoruz.

Kişi­sel veri­le­ri­niz­de bir hata bulur­sa­nız, lüt­fen Bil­gi Sis­te­mi nin kişi­sel hesa­bı­nı­zın ayar­la­rın­da aci­len düzelt­me­ler yapın.

Olim­pi­ya­tın Final Turu, 26 Mart 2023’te böl­ge­sel mekan­lar­da yüz yüze ger­çek­leş­ti­ri­lecek. Mekan­lar, Rus­ya Fede­ras­yo­nu­’­nun çoğu böl­ge­sin­de ve Final Turu­na katı­lan­la­rın yaşa­dı­ğı diğer ülke­ler­de düzen­le­ni­yor. Mekan­la­rın adres­le­ri ve katı­lım­cı lis­te­le­ri en geç 13 Mart’a kadar bu say­fa­da yayınlanacaktır.

2021–2022 aka­de­mik yılı Final Turun­da Ödül Kaza­nan­lar bu yılın Final Turu­na katıl­ma­ya hak kazandılar.

Mart ayı baş­la­rın­da, tüm Final Turu yapı­la­cak mekan­lar kişi­sel hesap­lar­da görü­necek. Tüm katı­lım­cı­la­rın Final Turu yüz yüze yapı­la­cak meka­na kay­dol­ma­sı gere­ke­cek­tir. Bun­dan önce, «Ebe­veyn» sek­me­si dahil «Kişi­sel Ayar­lar» bölü­mün­de­ki tüm sütun­la­rı dol­dur­ma­nız gere­kir — bu, Fİn­al Turu­na katı­lım için gerek­li bir koşuldur.

Ele­me Turu­nun ön sonuçları

January 17, 2023

Sev­gi­li Olim­pi­yat katılımcıları!

Ulus­la­ra­ra­sı «Bir­lik For­mü­lü» / «Üçün­cü Milen­yum» Mate­ma­tik Olim­pi­ya­tın Ele­me Turu (Rus­ya Fede­ras­yon Olim­pi­yat­la­rı Lis­te­sin­de II sevi­ye) 21 Ekim — 11 Kasım 2022 tarih­le­ri ​​​​ara­sın­da yapıl­dı. 5.–12. Sınıf­lar­da­ki Rus­ya­nın, Tür­ki­ye­nin ve  Dün­ya­nın bir­kaç ülke­le­rin­den okul öğren­ci­le­ri aynı yaş kate­go­ri­sin­de davet edil­di. Her katı­lım­cı 8 prob­lem­lik çalış­ma­lar aldı ve ayrın­tı­lı çözüm­ler sun­ma­la­rı gerekiyordu.

26 ülke­den 4839 öğren­ci Ele­me Turu­na katıldı.

Tüm sonuç­lar, Bil­gi Sis­te­mi­nin kişi­sel hesap­la­rın­da mev­cut­tur. Kişi­sel hesa­bı­nı­za iti­raz­da bulun­ma fır­sa­tı var­dır (iti­raz­la­rı kabul etmek için son tarih 20 Ocak saat 23.59 Tür­ki­ye vak­tı ile). Lüt­fen tüm iti­raz­la­rın en geç 24 Oca­k­’­ta dik­ka­te alı­na­ca­ğı­nı unut­ma­yın! İtir­azl­ar YAL­NIZ­CA kişi­sel hesa­bı­nız­da kabul edi­lir ve bura­da jüri tale­bi­ni­ze yanıt verir.

Son sonuç­lar pro­to­ko­lu 27 Oca­k­’­ta yayınlanacak.

Sorun­la­rın çözüm­le­ri­ni içe­ren bir dos­ya ekliyoruz.

Final Turun son tari­hi şu anda karar ver­me aşamasındadır.

Ele­me Turun katı­lım­cı­la­rı­nın verileri

November 22, 2022

Sev­gi­li Olim­pi­yat katılımcıları!

Lüt­fen kişi­sel hesa­bı­nız­da­ki kişi­sel veri­le­ri­ni­zin eksik­siz­li­ği­ni ve doğ­ru­lu­ğu­nu kont­rol edin, özel­lik­le soya­dı, adı, eği­tim kuru­mu­nun numa­ra­sı / adı (kısal­tıl­mış bir isme izin veri­lir), mahal­lin adı ve bulun­du­ğu böl­ge eği­tim kurumu.

Bu, 1 Ara­lık 2022’ye kadar yapılmalıdır.

Veri­le­ri eksik olan katı­lım­cı­la­rın sonuç­la­rı maale­sef Ele­me turun pro­to­ko­lü­ne dahil edilemez.

Ele­me tunun süre­si­nin uzatılması

November 9, 2022

Bil­gi sis­te­min aşı­rı yük­len­me­si nede­niy­le, Ele­me turun cevap­la­rı­nın sis­te­me tes­lim süre­si 11 Kasım 2022 23:59:59 UTC­’­ye kadar iki gün uza­tıl­mış­tır. Tüm katı­lım­cı­la­rın en geç 10 Kasım tari­hi­ne kadar bil­gi sis­te­mi­ne kayıt olma­la­rı­nı rica ederiz.

Ele­me Turu­nun Başlangıcı

October 21, 2022

Ulus­la­ra­ra­sı «Bir­lik For­mü­lü» / «Üçün­cü Bin­yıl» 2022/23 Mate­ma­tik Olim­pi­ya­tın Ele­me turu­nun prob­lem­le­ri açık­lan­dı. Mate­ma­ti­ği seven arka­daş­la­rın olim­pi­ya­ta katıl­ma­sı­na sevi­ni­riz. Ancak, hile ve «kolek­tif yara­tı­cı­lık» belir­ti­le­ri olan çalış­ma­lar değer­len­dir­me­ye alınmayacaktır.

«Bir­lik For­mü­lü» / «Üçün­cü Bin­yıl» 2021/22 Mate­ma­tik Olim­pi­ya­tın kaza­nan­la­rı (Dip­lo­ma I‑III olan­lar) doğ­ru­dan Final turu­na katılabilir.

9 Kasım 2022 saat 23:59:59 UTC­’­ye kadar prob­lem­le­ri çözebilirsiniz.

Lüt­fen her prob­le­min çözü­mü­nün sade­ce doğ­ru ceva­bı değil, aynı zaman­da tam man­tı­ğı­nı da içer­me­si gerek­ti­ği­ni unutmayın.

Prob­lem­ler

İYİ ŞANS­LAR!

Çözüm­ler Nasıl Gönderilir

October 8, 2022

Çözüm­ler İng­il­izce, Espe­ran­to, Fran­sız­ca, Gür­cü­ce, Alman­ca, Kazak­ça, Fars­ça, Romen­ce, Rus­ça, İsp­any­olca, Tay­ca, Türk­çe, Ukray­na­ca, İbr­an­ice veya Özbek­çe yazıl­ma­lı­dır. Diğer dil­le­rin kul­la­nı­mı, orga­ni­za­tör­ler­le önce­den kararlaştırılmalıdır.

Çözüm­ler bil­gi sis­te­mi­miz­de 09 Kasım’a kadar Jüri­ye sunulmalıdır:

Hem metin dos­ya­la­rı­nı (TXT, DOC, DOCX veya PDF for­mat­la­rın­da) hem de kağı­da yazı­lan çözüm tara­ma­la­rı­nı (JPG ve PNG for­mat­la­rın­da) yükleyebilirsiniz:
  • Her çözüm ken­di dos­ya­sın­da olmalıdır,
  • Top­lam dos­ya sayı­sı 10’u geçmemelidir,
  • Dos­ya­lar katı­lım­cı­nın soya­dı, adı ve diğer kişi­sel veri­le­ri­ni içer­me­me­li,
  • Çözüm­le­ri­niz­de prob­lem­le­rin met­ni­ni tek­rar­la­ma­nı­za gerek yoktur.
Ele­me turu­nun çözüm­le­ri­ni yük­le­mek için sis­te­me kayıt ola­rak sis­tem üze­rin­den soru çözüm­le­ri­ni bil­gi sis­te­mi­mi­ze yük­le­me­niz gerekmektedir!

Soru­la­rı­nız var mı?

Soru­la­rı­nı­zı (hem sorun­lar hem de katı­lım ile ilgi­li) orga­ni­za­tör­le­re iletisim@​formulo.​org adre­si­ne e‑posta ile gön­de­re­rek veya +90 535 6636409 tel. sorabilirsiniz.

Ele­me Turu tari­hi­nin ertelenmesi

October 8, 2022

Sev­gi­li Olim­pi­yat katı­lım­cı­la­rı ve ebe­veyn­le­ri! Tek­nik neden­ler­le, Olim­pi­yat ele­me turu­nun baş­lan­gı­cı­nı erte­le­mek zorun­da kalacağız.

Mate­ma­tik Olim­pi­ya­tı 21 Ekim — 9 Kasım tarih­le­ri ​​ara­sın­da yapılacak.

Anla­yı­şı­nız için teşek­kür ede­riz ve sizin Olim­pi­ya­ta katı­lı­mı­nı­zı sabır­sız­la bekliyoruz!

Olim­pi­yat Duyurusu

September 23, 2022

Ulus­la­ra­ra­sı Mate­ma­tik Olim­pi­yat­la­rı «Bir­lik For­mü­lü» / «Üçün­cü Milen­yum» Orga­ni­zas­yo­nu iki Tur­’­da yapılacaktır.

Ele­me turu

İlk tur, 14 Ekim — 04 Kasım 2022 tarih­le­ri ara­sın­da uzak­tan (onli­ne) yapılacaktır.

Ayrın­tı­lı bil­gi turun baş­lan­gı­cı­na yakın bir tarih­te mev­cut ola­cak­tır. Soru­la­rı­nı­zı (hem sorun­lar hem de katı­lım ile ilgi­li) orga­ni­za­tör­le­re iletisim@​formulo.​org adre­si­ne e‑posta ile gön­de­re­rek veya +90 535 6636409 tel. sorabilirsiniz.

Final turu

Olim­pi­ya­tın ikin­ci (son) turu, Şubat 2023’te çeşit­li ülke­ler­de yüz yüze yapı­la­cak­tır. Konum­lar hak­kın­da ayrın­tı­lı bil­gi, turun baş­lan­gı­cı­na yakın (kış ayla­rın­da) web site­sin­de yayınlanacaktır.