2020 — 2021: Matematik

2020-2021 Matematik OlimpiyatıRus­ya­’­dan 5–12. sınıf­lar­da ve dün­ya­nın her yerin­den eşde­ğer sınıf­lar­da olan öğren­ci­ler (Tür­ki­ye için 5–8.sınıflar için) bu yarış­ma­ya katılabilirler.

Yarış­ma­ya katı­lım ücret­siz­dir. Tüm okul öğren­ci­le­ri ele­me turu­na katı­la­bi­lir ve kaza­nan­lar final turu­na davet edi­lir. Bir önce­ki Olim­pi­ya­tın galip­le­ri (her­han­gi bir dere­ce­den dip­lo­ma­ya sahip olan­lar) da doğ­ru­dan final­le­re davet edilir.

En iyi sonuç­la­rı alan katı­lım­cı­lar dip­lo­ma­lar­la ödül­len­di­ri­lecek ve ulus­la­ra­ra­sı mate­ma­tik kam­pı «For­mu­lo de Integ­re­co» ya davet edi­lecek (indi­rim­li ücret ile).

Olim­pi­yat organizatörleri

Olim­pi­yat 2020/21 Büyük St.Petersburg Poli­tek­nik Üni­ver­si­te­si tara­fın­dan orga­ni­ze edilmektedir.

«Sig­ma Ente­lek­tü­el Kulü­bü» Olim­pi­ya­tın bir ortağıdır.

Temas

Tüm soru ve istek­le­ri­ni­zi iletisim@​formulo.​org  e‑posta ile biz­le­re ulaştırabilirsiniz.

Final Turu Res­mi Sonuçları

Olim­pi­ya­tın son turu­nun nihai sonuç­la­rı açıklanmıştır:

Kişi­sel veri­le­ri­niz­de her­han­gi bir hata olma­sı duru­mun­da lüt­fen der­hal e‑posta adre­sin­den jüri ile ile­ti­şi­me olimp@​formulo.​org.

Ödül töre­ni ile ilgi­li tüm bil­gi­ler daha son­ra yayınlanacaktır.


Chronology of events

All the news about the Olympiad are posted below from newest to oldest.

Final Turu Ön Sonuç­la­rı Açıklandı

April 27, 2021

Final turu ön sonuç­la­rı ve final sınav soru­la­rı­nın çözümleri(ingilizce) ola­rak yayınlanmıştır:

 

Final Turu­nun Erte­len­me Tari­hi­nin İlanı

February 15, 2021

Sev­gi­li Olim­pi­yat Katılımcıları;

Final Turu ülke­miz için 11 Nisan 2021 tari­hi­ne (Ülke­ler­de fark­lı­lık­lar ola­bi­lir!) erte­len­di­ği­ni duyur­mak­ta­yız. Geç­ti­ği­miz bir­kaç gün için­de, orga­ni­zas­yon komi­te­si olarak(Rusya) eta­bın tari­hi­ni erte­le­me tale­biy­le (diğer hakem­li Olim­pi­yat­lar­la kesiş­me) çok sayı­da mek­tup aldık. Katı­lım­cı­lar­la onli­ne ola­rak ve Olim­pi­ya­tın son eta­bı­nı 11 Nisan 2021 tari­hin­de ger­çek­leş­tir­me­ye karar ver­dik. Final sına­vı Rus­ya, Özbe­kis­tan ve Bul­ga­ris­tan dışın­da­ki diğer ülke­ler­de onli­ne ortam­da yapıl­ma­sı ulus­la­ra­ra­sı komi­te tara­fın­dan belirlenmiştir.

Final sına­vı­nı onli­ne ortam­da katı­la­cak öğren­ci­ler https://​is​.for​mu​lo​.org/ sis­te­me gire­rek 11 Nisan 2021 tari­hin­de sına­va gire­ce­ği 6 ayrı zaman dili­min­den bir tane­si­ni seçe­rek for­mu en geç 1 Nisan 2021  tari­hi­ne kadar dol­dur­ma­la­rı gerek­mek­te­dir. Sınav saatin­de e‑posta üze­rin­den sına­va girecek öğren­ci­le­re soru­lar yol­la­na­cak­tır. Soru­lar e‑postaya gel­dik­ten son­ra 4 saat içe­ri­sin­de çözüm­le­ri kağı­da (A4) yaza­rak ve tarayarak(Ayrıca 20 dk veri­lecek) iletisim@​formulo.​org  adre­si­ne yol­lan­ma­sı gerekmektedir.

Bun­dan önce , «Ebe­veyn» özel­li­ği dahil «Kişi­sel ayar­lar» bölü­mün­de­ki tüm sütun­la­rı dol­dur­ma­nız gere­kir. Bu, son aşa­ma­ya katı­lım için bir ön şart­tır. Sis­tem ayar­la­rı­nı dol­du­ran fina­list­le­re bil­gi sis­te­mi üze­rin­den sınav dave­ti­ye­le­ri yol­lan­ma­ya başlanacaktır.

Ele­me Turu Sonuç­la­rı / Tüm Liste

January 27, 2021

Ele­me turu­na katı­lan tüm katı­lım­cı lis­te­le­ri kate­go­ri ve ülke bil­gi­si­nin top­lu ola­rak sonuç­la­rı aşağıdadır.

 

Ülke­miz­den bu sene final turu­na kalan öğrencilerimiz;

5.Sınıflar

Def­ne COŞAR           (26 Puan)

Ali Kuzey GÜL­HAN   (40 Puan)

Doruk ÖZCAN           (26 Puan)

 

6.Sınıflar

Ege GÜR­BÜZ            (21 Puan)

 

7.Sınıflar

Ber­rin KILIÇ             (26 Puan)

Ahmet KOÇER          (16 Puan)

Mert Ege ÖZAL        (30 Puan)

 

Fina­le kalan tüm öğren­ci­le­ri­mi­zi, onla­rı yetiş­ti­ren öğret­men­le­ri­ni ve anne-baba­la­rı­nı can‑ı gönül­den kutluyoruz.

Ele­me Turu Sonuçları

January 26, 2021

Sev­gi­li Katılımcılar,

Önce­lik­le sına­va katı­lan tüm yarış­ma­cı­la­ra teşek­kür ede­riz. Her geçen yıl ülke­miz­de bu yarış­ma­ya olan ilgi­nin art­ma­sın­dan dola­yı teşek­kür ederiz.

Ele­me turu sonuç­la­rı­nı­zı sis­te­me giriş yapa­rak öğrenebilirsiniz.

Ele­me turun­da­ki her bir soru 7 puan üze­rin­den hesap­lan­mış­tır. Aşa­ğı­da­ki tab­lo­dan eşik puana ula­şan katı­lım­cı­lar final turu­na davet edilmiştir.

Ele­me turu soru çözümlerine(İngilizce) aşa­ğı­da­ki link­ten ulaşabilirsiniz.

Aşa­ğı­da­ki tab­lo­dan eşik puana ula­şan katı­lım­cı­lar final turu­na davet edilmiştir.

5.Sınıflar : 25 Puan

6.Sınıflar : 18 Puan

7.Sınıflar : 16 Puan

8.Sınıflar : 20 Puan

Final Turu 24 Şuba­t­’­ta veya ülke­ye bağ­lı ola­rak yakın bir tarih­te gerçekleşecektir.

Ülke­miz için kesin tarih ve adres­ler daha son­ra yine web site­si üze­rin­den duyu­ru­su yapılacaktır.

 

Bazı Soru Metin­le­rin­de­ki Güncellemeler

October 24, 2020

Sev­gi­li Olim­pi­yat katılımcıları,

Lüt­fen aşa­ğı­da­ki numa­ra­lı soru metin­le­ri­nin gün­cel­len­miş olma­sı­na dik­kat ede­rek çözüm­le­ri­ni­zi yol­la­yı­nız. Bu düzelt­me­ler 5.6, 6.4, 9.7, 10.3, 10.5 ve 11.2 soru­la­rıy­la ilgi­li ola­rak yapılmıştır.

Ele­me Turu­nun Başlangıcı

October 22, 2020

Yarış­ma­nın ele­me (uzak­tan) turu baş­la­mış­tır. Soru­la­rı 12 Kasım 2020’ye kadar çözebilirsiniz.

Lüt­fen her soru­na yöne­lik çözü­mü­nü­zün yal­nız­ca doğ­ru ceva­bı değil, aynı zaman­da tam muha­ke­me­yi de içer­me­si gerek­ti­ği­ni unutmayın.

Çev­re­niz­de mate­ma­ti­ği seven ve mate­ma­tik ile cid­di uğraş­lar ser­gi­le­yen arka­daş­la­rı­nı­zı da haber­dar eder­se­niz ve katı­lım­la­rı­na teş­vik olur­sa­nız çok mut­lu olu­ruz. Ancak, her görev ayrı ayrı yapıl­ma­lı­dır; aksi tak­dir­de baş­vu­ru­nuz dik­ka­te alın­ma­ya­cak­tır. Olim­pi­yat 2019/20 kaza­nan­la­rı (Dip­lo­ma I‑III olan­lar) doğ­ru­dan final turu­na katılabilir.

Prob­lem­ler

Çözüm­ler Nasıl Gönderilir?

Çözüm­ler İng­il­izce, Espe­ran­to, Fran­sız­ca, Gür­cü­ce, Alman­ca, Kazak­ça, Fars­ça, Romen­ce, Rus­ça, İsp­any­olca, Tay­ca, Türk­çe, Ukray­na­ca, İbr­an­ice veya Özbek­çe yazıl­ma­lı­dır. Diğer dil­le­rin kul­la­nı­mı, orga­ni­za­tör­ler­le önce­den kararlaştırılmalıdır.

Çözüm­ler bil­gi sis­te­mi­miz­de 12 Kasım’a kadar Jüri­ye sunulmalıdır:

Hem metin dos­ya­la­rı­nı (TXT, DOC, DOCX veya PDF for­mat­la­rın­da) hem de kağı­da yazı­lan çözüm tara­ma­la­rı­nı (JPG ve PNG for­mat­la­rın­da) yükleyebilirsiniz:

  • Her çözüm ken­di dos­ya­sın­da olmalıdır,
  • Top­lam dos­ya sayı­sı 10’u geçmemelidir,
  • Dos­ya­la­rın katı­lım­cı­nın soya­dı, adı ve diğer kişi­sel veri­le­ri­ni içermemeli,
  • Maka­le­niz­de­ki prob­lem­le­rin met­ni­ni tek­rar­la­ma­nı­za gerek yoktur.
Ele­me turu­nun çözüm­le­ri­ni yük­le­mek için sis­te­me kayıt ola­rak sistem
üze­rin­den soru çözüm­le­ri­ni bil­gi sis­te­mi­mi­ze yük­le­me­niz gerekmektedir!

Ele­me turu ile ilgi­li her tür­lü sorun­la­rı­nı­zı (sorun­la­rın çözüm­le­ri­ni değil!) iletisim@​formulo.​org adre­si­ne yaza­rak orga­ni­za­tör­le­re gönderebilirsiniz.

 

İYİ ŞANS­LAR!

Olim­pi­yat Duyurusu

September 25, 2020

Ulus­la­ra­ra­sı Mate­ma­tik Olim­pi­yat­la­rı «Bir­lik For­mü­lü» / «Üçün­cü Milen­yum» Orga­ni­zas­yo­nu iki Tur­’­da yapılacaktır.

Ele­me turu

İlk tur,  22 Ekim — 12 Kasım 2020 tarih­le­ri ara­sın­da yapılacaktı.

Ayrın­tı­lı bil­gi turun baş­lan­gı­cı­na yakın bir tarih­te mev­cut ola­cak­tır. Olim­pi­yat ile ilgi­li sorun­la­rın lis­te­si­ni ve diğer duyu­ru­la­rı e‑posta yoluy­la elde etmek müm­kün­dür — bura­dan kay­do­lun :)

Final turu

Olim­pi­ya­tın ikin­ci (son) turu, 2021 Şubat ayı­nın sonun­da çeşit­li ülke­ler­de bir­den faz­la yer­de yapı­la­cak­tır. Konum­lar hak­kın­da ayrın­tı­lı bil­gi, turun baş­lan­gı­cı­na yakın bir zaman­da web site­sin­de mev­cut olacaktır.