2020 — 2021: Matematik

2020-2021 Matematik OlimpiyatıRus­ya­’­dan 5–11. sınıf­lar­da ve dün­ya­nın her yerin­den eşde­ğer sınıf­lar­da olan öğren­ci­ler (Tür­ki­ye için 5–8.sınıflar için) bu yarış­ma­ya katılabilirler.

Yarış­ma­ya katı­lım ücret­siz­dir. Tüm okul öğren­ci­le­ri ele­me turu­na katı­la­bi­lir ve kaza­nan­lar final turu­na davet edi­lir. Bir önce­ki Olim­pi­ya­tın galip­le­ri (her­han­gi bir dere­ce­den dip­lo­ma­ya sahip olan­lar) da doğ­ru­dan final­le­re davet edilir.

En iyi sonuç­la­rı alan katı­lım­cı­lar dip­lo­ma­lar­la ödül­len­di­ri­lecek ve ulus­la­ra­ra­sı mate­ma­tik kam­pı «For­mu­lo de Integ­re­co» ya davet edi­lecek (indi­rim­li ücret ile).

Olim­pi­yat organizatörleri

Olim­pi­yat 2020/21 Büyük St.Petersburg Poli­tek­nik Üni­ver­si­te­si tara­fın­dan orga­ni­ze edilmektedir.

«Sig­ma Ente­lek­tü­el Kulü­bü» Olim­pi­ya­tın bir ortağıdır.

Temas

Tüm soru ve istek­le­ri­ni­zi [email protected]​formulo.​org  e‑posta ile biz­le­re ulaştırabilirsiniz.


Current status: The qualifying round is over. The results will be published soon.

Chronology of events

All the news about the Olympiad are posted below from newest to oldest.

Bazı Soru Metin­le­rin­de­ki Güncellemeler

October 24, 2020

Sev­gi­li Olim­pi­yat katılımcıları,

Lüt­fen aşa­ğı­da­ki numa­ra­lı soru metin­le­ri­nin gün­cel­len­miş olma­sı­na dik­kat ede­rek çözüm­le­ri­ni­zi yol­la­yı­nız. Bu düzelt­me­ler 5.6, 6.4, 9.7, 10.3, 10.5 ve 11.2 soru­la­rıy­la ilgi­li ola­rak yapılmıştır.

Ele­me Turu­nun Başlangıcı

October 22, 2020

Yarış­ma­nın ele­me (uzak­tan) turu baş­la­mış­tır. Soru­la­rı 12 Kasım 2020’ye kadar çözebilirsiniz.

Lüt­fen her soru­na yöne­lik çözü­mü­nü­zün yal­nız­ca doğ­ru ceva­bı değil, aynı zaman­da tam muha­ke­me­yi de içer­me­si gerek­ti­ği­ni unutmayın.

Çev­re­niz­de mate­ma­ti­ği seven ve mate­ma­tik ile cid­di uğraş­lar ser­gi­le­yen arka­daş­la­rı­nı­zı da haber­dar eder­se­niz ve katı­lım­la­rı­na teş­vik olur­sa­nız çok mut­lu olu­ruz. Ancak, her görev ayrı ayrı yapıl­ma­lı­dır; aksi tak­dir­de baş­vu­ru­nuz dik­ka­te alın­ma­ya­cak­tır. Olim­pi­yat 2019/20 kaza­nan­la­rı (Dip­lo­ma I‑III olan­lar) doğ­ru­dan final turu­na katılabilir.

Prob­lem­ler

Çözüm­ler Nasıl Gönderilir?

Çözüm­ler İngi­liz­ce, Espe­ran­to, Fran­sız­ca, Gür­cü­ce, Alman­ca, Kazak­ça, Fars­ça, Romen­ce, Rus­ça, İspan­yol­ca, Tay­ca, Türk­çe, Ukray­na­ca, İbra­ni­ce veya Özbek­çe yazıl­ma­lı­dır. Diğer dil­le­rin kul­la­nı­mı, orga­ni­za­tör­ler­le önce­den kararlaştırılmalıdır.

Çözüm­ler bil­gi sis­te­mi­miz­de 12 Kasım’a kadar Jüri­ye sunulmalıdır:

Hem metin dos­ya­la­rı­nı (TXT, DOC, DOCX veya PDF for­mat­la­rın­da) hem de kağı­da yazı­lan çözüm tara­ma­la­rı­nı (JPG ve PNG for­mat­la­rın­da) yükleyebilirsiniz:

  • Her çözüm ken­di dos­ya­sın­da olmalıdır,
  • Top­lam dos­ya sayı­sı 10’u geçmemelidir,
  • Dos­ya­la­rın katı­lım­cı­nın soya­dı, adı ve diğer kişi­sel veri­le­ri­ni içermemeli,
  • Maka­le­niz­de­ki prob­lem­le­rin met­ni­ni tek­rar­la­ma­nı­za gerek yoktur.
Ele­me turu­nun çözüm­le­ri­ni yük­le­mek için sis­te­me kayıt ola­rak sistem
üze­rin­den soru çözüm­le­ri­ni bil­gi sis­te­mi­mi­ze yük­le­me­niz gerekmektedir!

Ele­me turu ile ilgi­li her tür­lü sorun­la­rı­nı­zı (sorun­la­rın çözüm­le­ri­ni değil!) [email protected]​formulo.​org adre­si­ne yaza­rak orga­ni­za­tör­le­re gönderebilirsiniz.

 

İYİ ŞANS­LAR!

 

For­mu­lo Mate­ma­tik Yarış­ma­sı Tür­ki­ye Danış­ma ve Orga­ni­zas­yon Heyeti

 

Diler KAYA            / Tür­ki­ye Genel Koor­di­na­tö­rü   —  [email protected]​gmail.​com

Rauf TAG­HI­YEV   / web: https://​www​.fay​da​li​kurs​.com/ 

İhsan YÜCEL        / web: http://​mate​ma​tik​me​rak​li​si​.com/ 

Lok­man GÖK­ÇE  / web: https://​geoma​nia​.org/

Ertan KAYA           / M.Sc. Hamp­ton University

Sınav Duyu­ru­su

September 25, 2020

Ulus­la­ra­ra­sı Mate­ma­tik Olim­pi­yat­la­rı «Bir­lik For­mü­lü» / «Üçün­cü Milen­yum» Orga­ni­zas­yo­nu iki Tur­’­da yapılacaktır.

Ele­me turu

İlk tur,  22 Ekim — 12 Kasım 2020 tarih­le­ri ara­sın­da yapılacaktı.

Ayrın­tı­lı bil­gi turun baş­lan­gı­cı­na yakın bir tarih­te mev­cut ola­cak­tır. Olim­pi­yat ile ilgi­li sorun­la­rın lis­te­si­ni ve diğer duyu­ru­la­rı e‑posta yoluy­la elde etmek müm­kün­dür — bura­dan kay­do­lun :)

Final turu

Olim­pi­ya­tın ikin­ci (son) turu, 2021 Şubat ayı­nın sonun­da çeşit­li ülke­ler­de bir­den faz­la yer­de yapı­la­cak­tır. Konum­lar hak­kın­da ayrın­tı­lı bil­gi, turun baş­lan­gı­cı­na yakın bir zaman­da web site­sin­de mev­cut olacaktır.