2020 — 2021: Matematik

2020-2021 Matematik OlimpiyatıRus­ya­’­dan 5–11. sınıf­lar­da ve dün­ya­nın her yerin­den eşde­ğer sınıf­lar­da olan öğren­ci­ler (Tür­ki­ye için 5–8.sınıflar için) bu yarış­ma­ya katılabilirler.

Yarış­ma­ya katı­lım ücret­siz­dir. Tüm okul öğren­ci­le­ri ele­me turu­na katı­la­bi­lir ve kaza­nan­lar final turu­na davet edi­lir. Bir önce­ki Olim­pi­ya­tın galip­le­ri (her­han­gi bir dere­ce­den dip­lo­ma­ya sahip olan­lar) da doğ­ru­dan final­le­re davet edilir.

En iyi sonuç­la­rı alan katı­lım­cı­lar dip­lo­ma­lar­la ödül­len­di­ri­lecek ve ulus­la­ra­ra­sı mate­ma­tik kam­pı «For­mu­lo de Integ­re­co» ya davet edi­lecek (indi­rim­li ücret ile).

Olim­pi­yat organizatörleri

Olim­pi­yat 2020/21 Büyük St.Petersburg Poli­tek­nik Üni­ver­si­te­si tara­fın­dan orga­ni­ze edilmektedir.

«Sig­ma Ente­lek­tü­el Kulü­bü» Olim­pi­ya­tın bir ortağıdır.

Temas

Tüm soru ve istek­le­ri­ni­zi [email protected]​formulo.​org  e‑posta ile biz­le­re ulaştırabilirsiniz.


Current status: The final round results are published. Information about the awards ceremony will be published soon.

Chronology of events

All the news about the Olympiad are posted below from newest to oldest.

Final Turu Res­mi Sonuçları

May 5, 2021

Olim­pi­ya­tın son turu­nun nihai sonuç­la­rı açıklanmıştır:

Kişi­sel veri­le­ri­niz­de her­han­gi bir hata olma­sı duru­mun­da lüt­fen der­hal e‑posta adre­sin­den jüri ile ile­ti­şi­me [email protected]​formulo.​org.

Ödül töre­ni ile ilgi­li tüm bil­gi­ler daha son­ra yayınlanacaktır.

Final Turu­nun Erte­len­me Tari­hi­nin İlanı

February 15, 2021

Sev­gi­li Olim­pi­yat Katılımcıları;

Final Turu ülke­miz için 11 Nisan 2021 tari­hi­ne (Ülke­ler­de fark­lı­lık­lar ola­bi­lir!) erte­len­di­ği­ni duyur­mak­ta­yız. Geç­ti­ği­miz bir­kaç gün için­de, orga­ni­zas­yon komi­te­si olarak(Rusya) eta­bın tari­hi­ni erte­le­me tale­biy­le (diğer hakem­li Olim­pi­yat­lar­la kesiş­me) çok sayı­da mek­tup aldık. Katı­lım­cı­lar­la onli­ne ola­rak ve Olim­pi­ya­tın son eta­bı­nı 11 Nisan 2021 tari­hin­de ger­çek­leş­tir­me­ye karar ver­dik. Final sına­vı Rus­ya, Özbe­kis­tan ve Bul­ga­ris­tan dışın­da­ki diğer ülke­ler­de onli­ne ortam­da yapıl­ma­sı ulus­la­ra­ra­sı komi­te tara­fın­dan belirlenmiştir.

Final sına­vı­nı onli­ne ortam­da katı­la­cak öğren­ci­ler https://​is​.for​mu​lo​.org/ sis­te­me gire­rek 11 Nisan 2021 tari­hin­de sına­va gire­ce­ği 6 ayrı zaman dili­min­den bir tane­si­ni seçe­rek for­mu en geç 1 Nisan 2021  tari­hi­ne kadar dol­dur­ma­la­rı gerek­mek­te­dir. Sınav saatin­de e‑posta üze­rin­den sına­va girecek öğren­ci­le­re soru­lar yol­la­na­cak­tır. Soru­lar e‑postaya gel­dik­ten son­ra 4 saat içe­ri­sin­de çözüm­le­ri kağı­da (A4) yaza­rak ve tarayarak(Ayrıca 20 dk veri­lecek) [email protected]​formulo.​org  adre­si­ne yol­lan­ma­sı gerekmektedir.

Bun­dan önce , «Ebe­veyn» özel­li­ği dahil «Kişi­sel ayar­lar» bölü­mün­de­ki tüm sütun­la­rı dol­dur­ma­nız gere­kir. Bu, son aşa­ma­ya katı­lım için bir ön şart­tır. Sis­tem ayar­la­rı­nı dol­du­ran fina­list­le­re bil­gi sis­te­mi üze­rin­den sınav dave­ti­ye­le­ri yol­lan­ma­ya başlanacaktır.

Ele­me Turu Sonuç­la­rı / Tüm Liste

January 27, 2021

Ele­me turu­na katı­lan tüm katı­lım­cı lis­te­le­ri kate­go­ri ve ülke bil­gi­si­nin top­lu ola­rak sonuç­la­rı aşağıdadır.

 

Ülke­miz­den bu sene final turu­na kalan öğrencilerimiz;

5.Sınıflar

Def­ne COŞAR           (26 Puan)

Ali Kuzey GÜL­HAN   (40 Puan)

Doruk ÖZCAN           (26 Puan)

 

6.Sınıflar

Ege GÜR­BÜZ            (21 Puan)

 

7.Sınıflar

Ber­rin KILIÇ             (26 Puan)

Ahmet KOÇER          (16 Puan)

Mert Ege ÖZAL        (30 Puan)

 

Fina­le kalan tüm öğren­ci­le­ri­mi­zi, onla­rı yetiş­ti­ren öğret­men­le­ri­ni ve anne-baba­la­rı­nı can‑ı gönül­den kutluyoruz.

Ele­me Turu Sonuçları

January 26, 2021

Sev­gi­li Katılımcılar,

Önce­lik­le sına­va katı­lan tüm yarış­ma­cı­la­ra teşek­kür ede­riz. Her geçen yıl ülke­miz­de bu yarış­ma­ya olan ilgi­nin art­ma­sın­dan dola­yı teşek­kür ederiz.

Ele­me turu sonuç­la­rı­nı­zı sis­te­me giriş yapa­rak öğrenebilirsiniz.

Ele­me turun­da­ki her bir soru 7 puan üze­rin­den hesap­lan­mış­tır. Aşa­ğı­da­ki tab­lo­dan eşik puana ula­şan katı­lım­cı­lar final turu­na davet edilmiştir.

Ele­me turu soru çözümlerine(İngilizce) aşa­ğı­da­ki link­ten ulaşabilirsiniz.

Aşa­ğı­da­ki tab­lo­dan eşik puana ula­şan katı­lım­cı­lar final turu­na davet edilmiştir.

5.Sınıflar : 25 Puan

6.Sınıflar : 18 Puan

7.Sınıflar : 16 Puan

8.Sınıflar : 20 Puan

Final Turu 24 Şuba­t­’­ta veya ülke­ye bağ­lı ola­rak yakın bir tarih­te gerçekleşecektir.

Ülke­miz için kesin tarih ve adres­ler daha son­ra yine web site­si üze­rin­den duyu­ru­su yapılacaktır.

 

Bazı Soru Metin­le­rin­de­ki Güncellemeler

October 24, 2020

Sev­gi­li Olim­pi­yat katılımcıları,

Lüt­fen aşa­ğı­da­ki numa­ra­lı soru metin­le­ri­nin gün­cel­len­miş olma­sı­na dik­kat ede­rek çözüm­le­ri­ni­zi yol­la­yı­nız. Bu düzelt­me­ler 5.6, 6.4, 9.7, 10.3, 10.5 ve 11.2 soru­la­rıy­la ilgi­li ola­rak yapılmıştır.

Ele­me Turu­nun Başlangıcı

October 22, 2020

Yarış­ma­nın ele­me (uzak­tan) turu baş­la­mış­tır. Soru­la­rı 12 Kasım 2020’ye kadar çözebilirsiniz.

Lüt­fen her soru­na yöne­lik çözü­mü­nü­zün yal­nız­ca doğ­ru ceva­bı değil, aynı zaman­da tam muha­ke­me­yi de içer­me­si gerek­ti­ği­ni unutmayın.

Çev­re­niz­de mate­ma­ti­ği seven ve mate­ma­tik ile cid­di uğraş­lar ser­gi­le­yen arka­daş­la­rı­nı­zı da haber­dar eder­se­niz ve katı­lım­la­rı­na teş­vik olur­sa­nız çok mut­lu olu­ruz. Ancak, her görev ayrı ayrı yapıl­ma­lı­dır; aksi tak­dir­de baş­vu­ru­nuz dik­ka­te alın­ma­ya­cak­tır. Olim­pi­yat 2019/20 kaza­nan­la­rı (Dip­lo­ma I‑III olan­lar) doğ­ru­dan final turu­na katılabilir.

Prob­lem­ler

Çözüm­ler Nasıl Gönderilir?

Çözüm­ler İngi­liz­ce, Espe­ran­to, Fran­sız­ca, Gür­cü­ce, Alman­ca, Kazak­ça, Fars­ça, Romen­ce, Rus­ça, İspan­yol­ca, Tay­ca, Türk­çe, Ukray­na­ca, İbra­ni­ce veya Özbek­çe yazıl­ma­lı­dır. Diğer dil­le­rin kul­la­nı­mı, orga­ni­za­tör­ler­le önce­den kararlaştırılmalıdır.

Çözüm­ler bil­gi sis­te­mi­miz­de 12 Kasım’a kadar Jüri­ye sunulmalıdır:

Hem metin dos­ya­la­rı­nı (TXT, DOC, DOCX veya PDF for­mat­la­rın­da) hem de kağı­da yazı­lan çözüm tara­ma­la­rı­nı (JPG ve PNG for­mat­la­rın­da) yükleyebilirsiniz:

  • Her çözüm ken­di dos­ya­sın­da olmalıdır,
  • Top­lam dos­ya sayı­sı 10’u geçmemelidir,
  • Dos­ya­la­rın katı­lım­cı­nın soya­dı, adı ve diğer kişi­sel veri­le­ri­ni içermemeli,
  • Maka­le­niz­de­ki prob­lem­le­rin met­ni­ni tek­rar­la­ma­nı­za gerek yoktur.
Ele­me turu­nun çözüm­le­ri­ni yük­le­mek için sis­te­me kayıt ola­rak sistem
üze­rin­den soru çözüm­le­ri­ni bil­gi sis­te­mi­mi­ze yük­le­me­niz gerekmektedir!

Ele­me turu ile ilgi­li her tür­lü sorun­la­rı­nı­zı (sorun­la­rın çözüm­le­ri­ni değil!) [email protected]​formulo.​org adre­si­ne yaza­rak orga­ni­za­tör­le­re gönderebilirsiniz.

 

İYİ ŞANS­LAR!

 

«Bir­lik For­mü­lü» Olim­pi­ya­tı­nın Tür­ki­ye Danış­ma ve Orga­ni­zas­yon Heyeti

 

Diler KAYA            / Tür­ki­ye Genel Koor­di­na­tö­rü   —  [email protected]​gmail.​com

Rauf TAG­HI­YEV   / web: https://​www​.fay​da​li​kurs​.com/ 

İhsan YÜCEL        / web: http://​mate​ma​tik​me​rak​li​si​.com/ 

Lok­man GÖK­ÇE  / web: https://​geoma​nia​.org/

Ertan KAYA           / M.Sc. Hamp­ton University

Olim­pi­yat Duyurusu

September 25, 2020

Ulus­la­ra­ra­sı Mate­ma­tik Olim­pi­yat­la­rı «Bir­lik For­mü­lü» / «Üçün­cü Milen­yum» Orga­ni­zas­yo­nu iki Tur­’­da yapılacaktır.

Ele­me turu

İlk tur,  22 Ekim — 12 Kasım 2020 tarih­le­ri ara­sın­da yapılacaktı.

Ayrın­tı­lı bil­gi turun baş­lan­gı­cı­na yakın bir tarih­te mev­cut ola­cak­tır. Olim­pi­yat ile ilgi­li sorun­la­rın lis­te­si­ni ve diğer duyu­ru­la­rı e‑posta yoluy­la elde etmek müm­kün­dür — bura­dan kay­do­lun :)

Final turu

Olim­pi­ya­tın ikin­ci (son) turu, 2021 Şubat ayı­nın sonun­da çeşit­li ülke­ler­de bir­den faz­la yer­de yapı­la­cak­tır. Konum­lar hak­kın­da ayrın­tı­lı bil­gi, turun baş­lan­gı­cı­na yakın bir zaman­da web site­sin­de mev­cut olacaktır.