Final turun ön sonuçları

Final Turun ön sonuç­la­rı, çözüm­le­ri ve kri­ter­le­ri yayınlıyoruz:

Lüt­fen dik­kat: pro­to­kol­de, her sını­fın sonuç­la­rı ayrı bir say­fa­da yer almaktadır.

En geç 19 Nisan Tür­ki­ye saatiy­le 23:59’a kadar, katı­lım­cı­lar çalış­ma­la­rı­nı talep ede­bi­lir ve / veya iti­raz­da bulu­na­bi­lir­ler (belir­li bir soru­nun çözü­mü­nü göz­den geçir­me talebi).

Bunu yap­mak için, bil­gi sis­te­mi­nin kişi­sel hesa­bın­da­ki «İtir­az» düğ­me­si­ni kul­lan­ma­nız, mesaj­da çalış­ma­ya ihti­ya­cı­nız olup olma­dı­ğı­nı veya sonu­cun göz­den geçi­ril­me­si­ni talep edip etme­di­ği­ni­zi belirt­me­niz gere­kir. Metin­de, “Çözüm İst­eği” veya “İtir­az” yazın (neye katıl­ma­dı­ğı­nı­zı belir­tin). Lüt­fen göz­den geçi­ri­lecek ola­nın işin tama­mı değil, baş­vur­du­ğu­nuz prob­lem oldu­ğu­nu unut­ma­yın. İtir­az sonu­cun­da çözü­me yöne­lik puan­la­rı­nız arta­bi­lir veya azalabilir.

Sonuç­la­rı­nı­zın eksik oldu­ğu­nu fark eder­se­niz, lüt­fen hemen orga­ni­zas­yon komi­te­si­ni olimp@​formulo.​org adre­sin­den bilgilendirin.

Şu anda Özbe­kis­ta­n­’­dan yapı­lan çalış­ma­la­ra puan veril­me­di, bunun için özür dile­riz. Tür­ki­ye den olan katı­lım­cı­la­rın puan­la­rı kişi­sel hesap­la­rın­da yayın­lan­dı ve şu an yayın­la­dı­ğı­mız lis­te­ye eklenmemişler.