Nihai sonuç­lar

Lüt­fen dik­kat: pro­to­kol­de, her sını­fın sonuç­la­rı ayrı bir say­fa­da yer almak­ta­dır. Pro­to­kol­de­ki yarış­ma dışı katı­lım­cı­lar sarı renk­le vurgulanır.

Lüt­fen kişi­sel hesa­bı­nı­zın ayar­la­rın­da kişi­sel veri­le­ri­ni­zi dik­kat­li­ce kont­rol edin!  Rosobr­nad­zo­r­’un 17 Mart 2022 tarih­li 04–57 sayı­lı mek­tu­bu­na göre, bu yıl­dan iti­ba­ren kaza­nan­lar için Sigor­ta numa­ra­sı gir­me­le­ri gerek­ti­ği­ni bil­di­ri­riz (yal­nız­ca Rus­ya­’­dan gelen katı­lım­cı­lar için, diğer katı­lım­cı­lar­dan bu bölü­me 0000 yazın). Gerek­li bil­gi­le­ri en geç 26 Nisan’a kadar doldurun.

Dip­lo­ma­la­rın yayın­lan­ma­sı ile ilgi­li bil­gi­ler daha son­ra verilecektir.