Final Turu

Mate­ma­tik Olim­pi­ya­tı­’­nın değer­li katı­lım­cı­la­rı ve ebeveynleri!

«Bir­lik For­mü­lü» Olym­pi­ad­’ın Final Turu 26 Mart’ta yapı­la­cak. Katı­lım­cı­lar, en geç 14 Mart 22:00’ye kadar «Bir­lik For­mü­lü» bil­gi sis­te­mi­nin kişi­sel hesa­bın­da bir plat­form (mekan) seçmelidir.

İst­anb­ul — ERA Kole­ji Çek­me­köy Kampüsü

Antalya/​Alanya — Hüse­yin Gire­nes Fen Lisesi

Deniz­li — DENİ­ZLİ Koleji

Eski­şe­hir — ETKİN Koleji

Kay­se­ri — İST­EM Koleji

İzm­ir ve Hatay dan katı­lım­cı­lar İst­anb­ul meka­nı­na kayıt olabilir.

 

Kişi­sel hesa­bı­nız­da bir mekan seç­mek için şun­la­ra ihti­ya­cı­nız vardır:
1) «Olim­pi­yat­lar» bölü­mü­ne gidin;
2) Olim­pi­yat­lar tab­lo­sun­da «İng­il­izce Dil 2022–23» Olim­pi­ya­tı­nı bulun;
3) Sınıf numa­ra­nı­zın yanın­da­ki «Final Turu» keli­me­le­ri­nin altın­da­ki yeşil «Aç» düğ­me­si­ne basın;
4) Uygun meka­nın yanın­da­ki kutu­yu işaretleyin.

Katı­lım için gerek­li kişi­sel veri­le­ri tam ola­rak gir­me­diy­se­niz, sis­tem bunu yap­ma­yı öne­re­cek­tir. Kişi­sel ayar­la­rı­nız­da şu anda oku­du­ğu­nuz okul ve sını­fın doğ­ru olup olma­dı­ğı­nı kont­rol etme­yi unutmayın.

Mekan adı­nın üze­ri­ne fare­nin sol tuşu ile tık­la­ya­rak Olim­pi­ya­tın yeri ve zama­nı, yerel orga­ni­za­tö­rün ile­ti­şim bil­gi­le­ri hak­kın­da detay­lı bil­gi alabilirsiniz.

Kim­li­ği­ni­zi, kağı­dı­nı­zı, kır­ta­si­ye mal­ze­me­ni­zi, suyu­nu­zu, onay­la­yan Olim­pi­yat bel­ge­le­ri­ni yanı­nı­za alın.

Lüt­fen baş­la­ma­dan 20–30 daki­ka önce olim­pi­yat yapı­la­cak yeri­ne gelin!

Say­gı­la­rı­mız­la,
Olim­pi­ya­t­’ın Orga­ni­zas­yon Komitesi