Final Turu

Final Turu 29 Şubat 2020 Cumar­te­si günü saat 11:00–15:00 saat­le­ri ara­sın­da İst­anb­ulda Çek­me­köy Uğur Okul­la­rı Nişan­te­pe Kam­pü­sü­’n­de yapı­la­cak­tır. Final Turu ile ilgi­li her tür­lü soru­la­rı­nı­zı iletisim@​formulo.​org e‑mail adre­si­ne yaza­rak da yanıt bula­bi­lir­si­niz. Final Turu her kate­go­ri için 6 soru için 4 saat­lik bir süre verilmektedir.

Bu yıl ülke­miz­de bu yarış­ma­nın ilk defa yapıl­dı­ğın­dan bu sene­ye özel final turu­na geçe­me­miş veya ilk ele­me turu­na bile katı­lım gös­ter­me­miş orta­okul öğren­ci­le­ri 5., 6., 7. ve 8. sınıf öğren­ci­le­ri de 25 Şubat 2020 tari­hi­ne kadar iletisim@​formulo.​org adre­si­ne öğren­ci adı ve soya­dı, sını­fı, okul bil­gi­si ve nere­den katı­lım gös­te­re­ce­ği­ni belir­ten bir mesaj yaza­rak katı­lım sağ­la­ya­bi­lir­ler. Ele­me turu­nu geçe­rek Final turu­na hak kaza­nan katı­lım­cı­lar madal­ya ve dip­lo­ma kazan­mak için yarı­şa­cak­lar. Diger katı­lım­cı­lar ise yal­nız tanı­tım amaç­lı katı­la­cak­lar ve sonuç­la­rı final turu­nun sonuç­la­rı gibi dik­ka­te alın­ma­ya­cak. Final turu­na katı­lım gös­te­ren her öğren­ci olim­pi­ya­tın yapı­la­cak mer­ke­zi­ne ken­di imkan­la­rı ile  geleceklerdir.

Yuka­rı­da­ki link­te­ki olim­pi­ya­tın mer­kez yer­le­ri ve katı­lım­cı lis­te­le­ri 6 Şubat tari­hin­de yeni­len­miş­tir. Lis­tey­le ilgi­li her tür­lü soru­la­rı­nı­zı iletisim@​formulo.​org adre­si­ne yaza­rak da yanıt alabilirsiniz.