Final Turu Ön Sonuç­lar ve Soru Çözümleri

Bura­da­ki bölüm­de (30 Mart 2020 akşa­mı) ön sonuç­la­rıy­la bir­lik­te final turun­da­ki soru ve ayrın­tı­lı çözüm­le­ri içermektedir.

Dik­kat!

  • Her sını­fın katı­lım­cı­la­rı ayrı bir sayfadadır.
  • Res­mi olma­yan katı­lım­cı­lar (sarı renk­le) vur­gu­la­nır.

Sınav sonuç iti­raz­la­rı­nı­zı, jüri tara­fın­dan talep ede­bi­lir veya 28 Mart tari­hi­ni geç­me­yecek şekil­de bize bir iti­raz (belir­li bir soru­nun çözü­mü­nü yeni­den değer­len­dir­me iste­ği) gön­de­re­bi­lir­si­niz. Bu amaç­la, lüt­fen jüri­ye (solv@​formulo.​org) konu satı­rın­da notu (R5, R6,…) içe­ren bir mesaj gön­de­rin. Lüt­fen adı­nı­zı «Çözüm­le­ri­min tale­bi» veya «İtir­az, sorun No.…» ifa­de­si­ni ekleyin.

Bir katı­lım­cı­nın sonuç­la­rı­nın eksik oldu­ğu­nu veya kişi­sel veri­ler­de bir hata içer­di­ği­ni fark ettiy­se­niz, lüt­fen jüri­yi en kısa zaman­da bilgilendirin.

Ödül­le­re iliş­kin karar, nihai sonuç­la­rın yayın­lan­ma­sıy­la bir­lik­te alı­na­cak­tır (31 Mart-2 Nisa­n­’a kadar).