Ele­me Turu Sonuç­la­rı Açıklandı

Bu yıl 30 ülke­den top­lam­da yak­la­şık 4000 öğren­ci yarış­ma­ya katı­lım gös­ter­miş­tir. Bu yıl ele­me turun­da baraj puanı veya üze­rin­de puanı olan katı­lım­cı­lar 29 Şubat 2020 tari­hin­de final turun­da ter döke­cek­ler­dir. Gerek­li tüm bil­gi­ler e‑posta ile katı­lım­cı­la­ra gönderilecektir.

Sınıf:R5R6R7R8R9R10R11
Min. puan:242533 3019182531

Jüri tek­nik neden­ler­den ötü­rü tes­lim alma­dıy­sa bazı sonuç­lar eksik ola­bi­lir. Sonuç­la­rı­nız eksik­se, lüt­fen Orga­ni­zas­yon komi­te­si­ni (olimp@​formulo.​org) en kısa süre­de ve 15 Oca­k­’­tan önce bil­di­ril­me­si gerek­mek­te­dir. Lüt­fen adı­nı­zı, notu­nu­zu, ülke­ni­zi ve şeh­ri­ni­zi belir­te­rek çalış­ma­nı­zı nasıl gön­der­di­ği­ni­zi ayrın­tı­la­rı ile açık­la­ya­rak yollayınız.

Yuka­rı­da­ki tab­lo­da, her bir not için sonuç­lar, ülke­ye ve isim­le­re göre sıra­lan­mış ayrı bir say­fa­da sunul­mak­ta­dır. Ayrı­ca şunu da unut­ma­yın ki;

  • Her soru­nun çözü­mü 7 puan üze­rin­den değerlendirildi;
  • Top­lam puan ola­rak eşit puan­la­ra sahip olan katı­lım­cı­lar sarı­ya boyanır.