Ele­me Turu­nun Başlangıcı

2021/​22’nin «Bir­lik For­mü­lü / Üçün­cü Milen­yum» İng­il­iz Dili Olim­pi­ya­tı­nın Ele­me Turu­nun prob­lem­le­ri siz­le­re sunul­mak­ta­dır. İng­il­izc­eyi seven arka­daş­la­rı­nız olim­pi­ya­ta katı­lır­sa sevi­ni­riz. Ancak, hile ve «top­lu yara­tı­cı­lık» belir­ti­le­ri olan cevap­lar değer­len­dir­me­ye alınmayacaktır.

Ele­me Turu­nun Kuralları

Ele­me turu onli­ne (uzak­tan) bir test­tir ve 5.–12. sınıf öğren­ci­le­ri katılabilir.
  • 1.–5. soru­lar­da yal­nız doğ­ru ceva­bın har­fı­nı işa­ret­le­me­niz gerekiyor,
  • 6.–10. soru­lar­da yal­nız cevap yazılmalıdır,
  • son çalış­ma­da ise ayrın­tı­lı cevap (belir­li bir konu­da makale).
Aşa­ğı­da yazı­da katı­lım tali­mat­la­rı­nı bula­bi­lir­si­niz. Bil­gi sis­te­min­de şim­di yal­nız kayıt yapa­bi­lir­si­niz. 2–3 gün için­de «Katıl» buto­nu­na tık­la­yıp çözüm­le­ri­ni­zi gön­der­me fır­sa­tı kar­şı­nı­za çıkacaktır.
İng­il­iz dili 2020/21 olim­pi­yat kaza­nan­la­rı (Dip­lo­ma I‑III olan­lar) doğ­ru­dan final turu­na katılabilir.

Soru­la­rı­nız var mı?

Soru­la­rı­nı­zı (hem sorun­lar hem de katı­lım ile ilgi­li) orga­ni­za­tör­le­re iletisim@​formulo.​org adre­si­ne e‑posta ile gön­de­re­rek veya +90 535 6636409 tel. sorabilirsiniz.

İyi şans­lar!