Ele­me turu­nun sonuçları

Değer­li Katı­lım­cı­lar!

Birey­sel sonuç­lar, Bil­gi sis­te­mi­mi­zin kişi­sel hesap­la­rın­da mev­cut­tur. Eşik puanı­na ula­şan katı­lım­cı­lar final turu­na davet edilecektir.

Eşik puan­lar

R5

R6

R7

R8

R9

R10

R11

21 puan

20 puan

22 puan

23 puan

23 puan

24 puan

23 puan

14 Oca­k­’a kadar Orga­ni­zas­yon komi­te­si­ni (olimp@​formulo.​org) bil­gi­len­di­re­rek iti­raz­da bulu­na­bi­lir­si­niz. Ayrı­ca her­kes­ten yan­lış veya eksik veri­ler hak­kın­da bizi bil­gi­len­dir­me­si­ni istiyoruz.