Ulus­la­ra­ra­sı Olim­pi­yat «Bir­li­ğin For­mü­lü» / «Üçün­cü Milen­yum» yeni sezo­nu­nu açıyor!

 

Ulus­la­ra­ra­sı Mate­ma­tik ve İng­il­izce Dil Olim­pi­yat­la­rı «Bir­lik For­mü­lü» / «Üçün­cü Milen­yum» Orga­ni­zas­yo­nu iki Tur­’­da yapılacaktır.

Ele­me turu

İlk tur, aşa­ğı­da­ki tarih­le­ri ara­sın­da uzak­tan (onli­ne) yapılacaktır.

Mate­ma­tik Olim­pi­ya­tı:  20 Ekim — 10 Kasım 2023

İng­il­izce Dil Olim­pi­ya­tı: 20 Ekim — 13 Kasım 2023 

Ayrın­tı­lı bil­gi turun baş­lan­gı­cı­na yakın bir tarih­te mev­cut ola­cak­tır. Soru­la­rı­nı­zı (hem sorun­lar hem de katı­lım ile ilgi­li) orga­ni­za­tör­le­re iletisim@​formulo.​org adre­si­ne e‑posta ile gön­de­re­rek veya +90 535 6636409 tel. sorabilirsiniz.

Final turu

Olim­pi­ya­tın ikin­ci (son) turu, Şubat-Mart 2024’te çeşit­li ülke­ler­de yüz yüze yapı­la­cak­tır. Konum­lar hak­kın­da ayrın­tı­lı bil­gi, turun baş­lan­gı­cı­na yakın (kış ayla­rın­da) web site­sin­de yayınlanacaktır.