Final Turu­na davet­li listesi

Olim­pi­ya­tın sev­gi­li katı­lım­cı­la­rı, ebe­veyn­le­ri ve öğretmenleri!

Final Turu­na davet edi­len katı­lım­cı lis­te­si­ni yayın­lı­yo­ruz. Lüt­fen veri­le­ri kont­rol edin. Gere­kir­se, kişi­sel hesap­lar­da düzelt­me­ler yapın. Tüm soru­la­rı­nız için lüt­fen Olim­pi­yat Orga­ni­zas­yon Komi­te­si iletisim@​formulo.​org ile ile­ti­şi­me geçin.