Ele­me turu­nun nihai sonuçları

Bu yıl 26 ülke­den yak­la­şık 4.900 öğren­ci­nin Ele­me Turu­na katıl­dı­ğı­nı duyur­mak­tan mut­lu­luk duyu­yo­ruz. Top­lam puanı en az

 

5. sınıf6. sınıf7. sınıf8. sınıf
9. sınıf10. sınıf11. sınıf
29 puan21 puan21 puan21 puan14 puan18 puan26 puan

 

olan öğren­ci­ler Final Turu­na katıl­ma­ya davet edilir.

Bu yılın sonuç­la­rı­nın nihai pro­to­ko­lü­nü yayınlıyoruz.

Kişi­sel veri­le­ri­niz­de bir hata bulur­sa­nız, lüt­fen Bil­gi Sis­te­mi nin kişi­sel hesa­bı­nı­zın ayar­la­rın­da aci­len düzelt­me­ler yapın.

Olim­pi­ya­tın Final Turu, 26 Mart 2023’te böl­ge­sel mekan­lar­da yüz yüze ger­çek­leş­ti­ri­lecek. Mekan­lar, Rus­ya Fede­ras­yo­nu­’­nun çoğu böl­ge­sin­de ve Final Turu­na katı­lan­la­rın yaşa­dı­ğı diğer ülke­ler­de düzen­le­ni­yor. Mekan­la­rın adres­le­ri ve katı­lım­cı lis­te­le­ri en geç 13 Mart’a kadar bu say­fa­da yayınlanacaktır.

2021–2022 aka­de­mik yılı Final Turun­da Ödül Kaza­nan­lar bu yılın Final Turu­na katıl­ma­ya hak kazandılar.

Mart ayı baş­la­rın­da, tüm Final Turu yapı­la­cak mekan­lar kişi­sel hesap­lar­da görü­necek. Tüm katı­lım­cı­la­rın Final Turu yüz yüze yapı­la­cak meka­na kay­dol­ma­sı gere­ke­cek­tir. Bun­dan önce, «Ebe­veyn» sek­me­si dahil «Kişi­sel Ayar­lar» bölü­mün­de­ki tüm sütun­la­rı dol­dur­ma­nız gere­kir — bu, Fİn­al Turu­na katı­lım için gerek­li bir koşuldur.