Ele­me Turu­nun ön sonuçları

Sev­gi­li Olim­pi­yat katılımcıları!

Ulus­la­ra­ra­sı «Bir­lik For­mü­lü» / «Üçün­cü Milen­yum» Mate­ma­tik Olim­pi­ya­tın Ele­me Turu (Rus­ya Fede­ras­yon Olim­pi­yat­la­rı Lis­te­sin­de II sevi­ye) 21 Ekim — 11 Kasım 2022 tarih­le­ri ​​​​ara­sın­da yapıl­dı. 5.–12. Sınıf­lar­da­ki Rus­ya­nın, Tür­ki­ye­nin ve  Dün­ya­nın bir­kaç ülke­le­rin­den okul öğren­ci­le­ri aynı yaş kate­go­ri­sin­de davet edil­di. Her katı­lım­cı 8 prob­lem­lik çalış­ma­lar aldı ve ayrın­tı­lı çözüm­ler sun­ma­la­rı gerekiyordu.

26 ülke­den 4839 öğren­ci Ele­me Turu­na katıldı.

Tüm sonuç­lar, Bil­gi Sis­te­mi­nin kişi­sel hesap­la­rın­da mev­cut­tur. Kişi­sel hesa­bı­nı­za iti­raz­da bulun­ma fır­sa­tı var­dır (iti­raz­la­rı kabul etmek için son tarih 20 Ocak saat 23.59 Tür­ki­ye vak­tı ile). Lüt­fen tüm iti­raz­la­rın en geç 24 Oca­k­’­ta dik­ka­te alı­na­ca­ğı­nı unut­ma­yın! İtir­azl­ar YAL­NIZ­CA kişi­sel hesa­bı­nız­da kabul edi­lir ve bura­da jüri tale­bi­ni­ze yanıt verir.

Son sonuç­lar pro­to­ko­lu 27 Oca­k­’­ta yayınlanacak.

Sorun­la­rın çözüm­le­ri­ni içe­ren bir dos­ya ekliyoruz.

Final Turun son tari­hi şu anda karar ver­me aşamasındadır.