Ele­me Turu­nun Başlangıcı

Ulus­la­ra­ra­sı «Bir­lik For­mü­lü» / «Üçün­cü Bin­yıl» 2022/23 Mate­ma­tik Olim­pi­ya­tın Ele­me turu­nun prob­lem­le­ri açık­lan­dı. Mate­ma­ti­ği seven arka­daş­la­rın olim­pi­ya­ta katıl­ma­sı­na sevi­ni­riz. Ancak, hile ve «kolek­tif yara­tı­cı­lık» belir­ti­le­ri olan çalış­ma­lar değer­len­dir­me­ye alınmayacaktır.

«Bir­lik For­mü­lü» / «Üçün­cü Bin­yıl» 2021/22 Mate­ma­tik Olim­pi­ya­tın kaza­nan­la­rı (Dip­lo­ma I‑III olan­lar) doğ­ru­dan Final turu­na katılabilir.

9 Kasım 2022 saat 23:59:59 UTC­’­ye kadar prob­lem­le­ri çözebilirsiniz.

Lüt­fen her prob­le­min çözü­mü­nün sade­ce doğ­ru ceva­bı değil, aynı zaman­da tam man­tı­ğı­nı da içer­me­si gerek­ti­ği­ni unutmayın.

Prob­lem­ler

İYİ ŞANS­LAR!