Ele­me tunun süre­si­nin uzatılması

Bil­gi sis­te­min aşı­rı yük­len­me­si nede­niy­le, Ele­me turun cevap­la­rı­nın sis­te­me tes­lim süre­si 11 Kasım 2022 23:59:59 UTC­’­ye kadar iki gün uza­tıl­mış­tır. Tüm katı­lım­cı­la­rın en geç 10 Kasım tari­hi­ne kadar bil­gi sis­te­mi­ne kayıt olma­la­rı­nı rica ederiz.