Final turu­nun ön sonuçları

Final Turun ön sonuç­la­rı, çözüm­le­ri ve kri­ter­le­ri yayınlıyoruz:

Lüt­fen dik­kat: pro­to­kol­de, her sını­fın sonuç­la­rı ayrı bir say­fa­da yer almaktadır.

En geç 17 Nisan, 23:59 Tür­ki­ye saati­ne kadar, katı­lım­cı­lar çalış­ma­la­rı­nı talep ede­bi­lir ve / veya iti­raz­da bulu­na­bi­lir­ler (belir­li bir soru­nun çözü­mü­nü göz­den geçir­me tale­bi). Bunu yap­mak için, bil­gi sis­te­mi­nin kişi­sel hesa­bın­da­ki «İtir­az Et» düğ­me­si­ni kul­la­na­rak, işi­ni­ze ihti­ya­cı­nız olup olma­dı­ğı­nı veya sonu­cun yeni­den değer­len­di­ril­me­si­ni talep etti­ği­ni­zi mesaj­da belirt­me­niz gere­kir. Metin­de “Çözüm Tale­bi” veya “İtir­az” yazın (neye katıl­ma­dı­ğı­nı­zı belir­tin). Lüt­fen göz­den geçi­ril­me­si­ni iste­di­ği­niz prob­le­min, işin tama­mı değil, prob­le­min oldu­ğu­nu unut­ma­yın. İtir­az sonu­cun­da çözü­me yöne­lik puan­la­rı­nız arta­bi­lir veya azalabilir.

Sonuç­la­rı­nı­zın­da eksik­lik veya hata oldu­ğu­nu fark eder­se­niz, lüt­fen hemen orga­ni­zas­yon komi­te­si­ni şu adres­ten bil­gi­len­di­rin: iletisim@​formulo.​org