Nihai Sonuç­lar

Lüt­fen dik­kat: pro­to­kol­de, her sını­fın sonuç­la­rı ayrı bir say­fa­da yer almak­ta­dır. Pro­to­kol­de­ki yarış­ma dışı katı­lım­cı­lar sarı renk­le vurgulanır.

Lüt­fen kişi­sel hesa­bı­nı­zın ayar­la­rın­da kişi­sel veri­le­ri­ni­zi dik­kat­li­ce kont­rol edin! Gerek­li bil­gi­le­ri en geç 23 Nisa­n­’a kadar doldurun.

Dip­lo­ma­la­rın indi­ril­me­siy­le ilgi­li bil­gi­ler daha son­ra yayınlanacaktır.