Ele­me turu­nun tüm sonuçları

Bu yıl 24 ülke­den yak­la­şık 3.500 öğren­ci­nin ele­me turu­na katıl­dı­ğı­nı duyur­mak­tan mut­lu­luk duyu­yo­ruz. Final turu­na geçiş için eşik­ler aşa­ğı­da gösterilmiştir:

5.sınıf6.sınıf7.sınıf8.sınıf9.sınıf10.sınıf11.sınıf
26 puan26 puan17 puan16 puan17 puan19 puan19 puan

Ele­me turu sonuç­la­rı­nın nihai pro­to­ko­lü­nü yayınlıyoruz

Kişi­sel veri­le­ri­niz­de bir hata bulur­sa­nız, lüt­fen Bil­gi Sis­te­mi’nde­ki kişi­sel hesa­bı­nı­zın ayar­la­rın­da aci­len düzelt­me­ler yapın.

Olim­pi­ya­tın Final Turu 02 Nisan 2022’de yüz yüze yapı­la­cak. Yarış­ma yeri katı­lım­cı­la­rı­nın yaşa­dı­ğı Rus­ya Fede­ras­yo­nu­’­nun çoğu böl­ge­sin­de ve diğer ülke­ler­de düzen­len­le­ne­cek­tir. Katı­lım­cı­la­rın adres­le­ri ve lis­te­le­ri en geç 10 Mar­t­’a kadar bu say­fa­da yayın­la­na­cak­tır..

2020–2021 aka­de­mik yılın olim­pi­ya­tı­nı kaza­na­lar, bu yılın Final Turu­na katıl­ma­ya hak kazanırlar. 

Şubat ayı boyun­ca, karar­laş­tı­rı­lan tüm yarış­ma yer­le­ri kişi­sel hesap­lar­da görü­necek; tüm katı­lım­cı­la­rın yarış­ma yeri­nin biri­ne kay­dol­ma­la­rı gere­ke­cek­tir. Bun­dan önce, «Ebe­veyn» sek­me­si de dahil olmak üze­re «Kişi­sel Ayar­lar» bölü­mün­de­ki tüm sütun­la­rı dol­dur­ma­nız gere­kir — bu, Final Turu­na katıl­mak için gerek­li bir koşuldur.