Ele­me Turu Sonuçları

Sev­gi­li Katılımcılar,

Önce­lik­le sına­va katı­lan tüm yarış­ma­cı­la­ra teşek­kür ede­riz. Her geçen yıl ülke­miz­de bu yarış­ma­ya olan ilgi­nin art­ma­sın­dan dola­yı teşek­kür ederiz.

Ele­me turu sonuç­la­rı­nı­zı sis­te­me giriş yapa­rak öğrenebilirsiniz.

Ele­me turun­da­ki her bir soru 7 puan üze­rin­den hesap­lan­mış­tır. Aşa­ğı­da­ki tab­lo­dan eşik puana ula­şan katı­lım­cı­lar final turu­na davet edilmiştir.

Ele­me turu soru çözümlerine(İngilizce) aşa­ğı­da­ki link­ten ulaşabilirsiniz.

Aşa­ğı­da­ki tab­lo­dan eşik puana ula­şan katı­lım­cı­lar final turu­na davet edilmiştir.

5.Sınıflar : 25 Puan

6.Sınıflar : 18 Puan

7.Sınıflar : 16 Puan

8.Sınıflar : 20 Puan

Final Turu 24 Şuba­t­’­ta veya ülke­ye bağ­lı ola­rak yakın bir tarih­te gerçekleşecektir.

Ülke­miz için kesin tarih ve adres­ler daha son­ra yine web site­si üze­rin­den duyu­ru­su yapılacaktır.