Final Turu­nun duyurusu

İng­il­iz Dili Olim­pi­ya­tın Final Turu 26 Mart 2022’de böl­ge­sel mekan­lar­da yapı­la­cak. 10 Şubat’tan iti­ba­ren yarış­ma yeri­nin seçi­mi kişi­sel hesa­bı­nız­da yapa­bi­lir­si­niz. Katı­lım pro­se­dü­rü ile ilgi­li bil­gi­ler tüm katı­lım­cı­la­ra 10–11 Şubat tarih­le­rin­de e‑posta ile gön­de­ri­le­cek­tir.

Kayıt sıra­sın­da ver­di­ği­niz bil­gi­le­rin, özel­lik­le de sınıf numa­ra­nı­zın doğ­ru­lan­ma­sı­na özel­lik­le dik­kat etme­ni­zi rica ederiz.