İng­il­izce Olim­pi­yat Ele­me Sonuçları

Sev­gi­li Katılımcılar;

Çalış­ma­nız kont­rol edi­le­rek yarış­ma sonun­da aldı­ğı­nız top­lam puan­la­rı­nı­zı kişi­sel hesa­bı­nız­dan inceleyebilirsiniz.

Olim­pi­ya­tın son aşa­ma­sı için geç­me puan­la­rı aşa­ğı­da­ki gibi oluşmuştur:

5–6. Sınıf­lar7–8. Sınıf­lar9–10. Sınıf­lar11. Sınıf­lar
32 Puan33 Puan36 Puan31 Puan

Ele­me Turu sonuç­la­rın­da her sınıf kate­go­ri­si­nin sonuç­la­rı ayrı bir say­fa­da yer almak­ta­dır. 2019–20 Olim­pi­yat­la­rı­’­nın kaza­nan­la­rı­nı oto­ma­tik ola­rak final eta­bı­na davet edil­di­ği­ni hatır­la­tı­rız :) Son aşa­ma­nın 13 Nisa­n­’­da böl­ge­sel site­ler­de yapıl­ma­sı plan­la­nı­yor. Daha faz­la ayrın­tı daha son­ra­ki bir tarih­te site­miz­de yayın­la­na­cak­tır. Bizi takip etme­ye devam edin.