Ele­me Turu­nun Başlangıcı

İng­il­iz Dili Olim­pi­ya­tı «Bir­lik For­mü­lü» / «Üçün­cü Milen­yum» un Ele­me (uzak­tan) Turu

İng­il­izc­eyi seven arka­daş­la­rı­nız da katı­lır­sa mut­lu olu­ruz. Ancak, her görev ayrı ayrı yapıl­ma­lı­dır; aksi tak­dir­de baş­vu­ru­nuz dik­ka­te alınmayacaktır.

Ele­me Turu­nun Kuralları

Ele­me turu onli­ne (uzak­tan) bir test­tir: ilk 11 prob­le­min her biri için yal­nız­ca cevap ve sonun­cu­su için kısa bir maka­le ver­me­niz gere­kir. Aşa­ğı­da bir önce­ki yazı­da katı­lım tali­mat­la­rı­nı bula­bi­lir­si­niz. Olim­pi­yat 2019/20 kaza­nan­la­rı (Dip­lo­ma I‑III olan­lar) doğ­ru­dan final turu­na katılabilir.

Prob­lem­ler

Ele­me turu prob­lem­le­ri­ni çöz­me­den önce sis­te­me kayıt olma­nız gerekmektedir.

Soru­la­rı­nız var mı?

Soru­la­rı­nı­zı (hem sorun­lar hem de katı­lım ile ilgi­li) orga­ni­za­tör­le­re iletisim@​formulo.​org adre­si­ne e‑posta ile gön­de­re­rek sorabilirsiniz.

 

İYİ ŞANS­LAR!