2021 — 2022: İngiliz Dili

İngiliz Dili Olimpiyatı 2021-22Rus­ya­’­dan 5–11. sınıf­lar­da ve dün­ya­nın her yerin­den eşde­ğer sınıf­lar­da olan öğren­ci­ler davetlidir. 

Yarış­ma­ya katı­lım ücret­siz­dir. Tüm okul öğren­ci­le­ri ele­me turu­na katı­la­bi­lir ve kaza­nan­lar final turu­na davet edilir. 

Önce­ki Olim­pi­yat­la­rın kaza­nan­la­rı (her­han­gi bir dere­ce­den dip­lo­ma­ya sahip olan­lar) da doğ­ru­dan final­le­re davet edilir. 

En iyi sonuç­la­rı alan katı­lım­cı­lar dip­lo­ma­lar­la ödül­len­di­ri­lecek ve Ulus­la­ra­ra­sı «For­mu­lo de Integ­re­co» kamp­la­rı­na davet edi­le­cek­ler­dir (indi­rim­li ücret ile). 

Olim­pi­yat Organizasyonu

Nort­hern (Arc­tic) Fede­ral Uni­ver­sity.

İle­ti­şim

Soru­la­rı­nı­zı [email protected]​formulo.​org adre­si­ne mail ata­bi­lir­si­niz (olim­pi­yat prob­lem­le­rin çözüm­le­ri için kullanmayınız).

Tel. +90 (535) 6636409


Current status: The qualifying round is over. The preliminary results will be published on December 30 (26 days left).

Chronology of events

All the news about the Olympiad are posted below from newest to oldest.

Ele­me Turu­nun Başlangıcı

October 20, 2021

2021/​22’nin «Bir­lik For­mü­lü / Üçün­cü Milen­yum» İngi­liz Dili Olim­pi­ya­tı­nın Ele­me Turu­nun prob­lem­le­ri siz­le­re sunul­mak­ta­dır. İngi­liz­ce­yi seven arka­daş­la­rı­nız olim­pi­ya­ta katı­lır­sa sevi­ni­riz. Ancak, hile ve «top­lu yara­tı­cı­lık» belir­ti­le­ri olan cevap­lar değer­len­dir­me­ye alınmayacaktır.

Ele­me Turu­nun Kuralları

Ele­me turu onli­ne (uzak­tan) bir test­tir ve 5.–12. sınıf öğren­ci­le­ri katılabilir.
  • 1.–5. soru­lar­da yal­nız doğ­ru ceva­bın har­fı­nı işa­ret­le­me­niz gerekiyor,
  • 6.–10. soru­lar­da yal­nız cevap yazılmalıdır,
  • son çalış­ma­da ise ayrın­tı­lı cevap (belir­li bir konu­da makale).
Aşa­ğı­da yazı­da katı­lım tali­mat­la­rı­nı bula­bi­lir­si­niz. Bil­gi sis­te­min­de şim­di yal­nız kayıt yapa­bi­lir­si­niz. 2–3 gün için­de «Katıl» buto­nu­na tık­la­yıp çözüm­le­ri­ni­zi gön­der­me fır­sa­tı kar­şı­nı­za çıkacaktır.
İngi­liz dili 2020/21 olim­pi­yat kaza­nan­la­rı (Dip­lo­ma I‑III olan­lar) doğ­ru­dan final turu­na katılabilir.

Soru­la­rı­nız var mı?

Soru­la­rı­nı­zı (hem sorun­lar hem de katı­lım ile ilgi­li) orga­ni­za­tör­le­re [email protected]​formulo.​org adre­si­ne e‑posta ile gön­de­re­rek veya +90 535 6636409 tel. sorabilirsiniz.

İyi şans­lar!

Olim­pi­yat Duyurusu

September 27, 2021

Ortak Ulus­la­ra­ra­sı  «Bir­lik For­mü­lü» / «Üçün­cü Milen­yum» İngi­liz Dili Olim­pi­ya­tı her yıl 2 tur düzenlenmektedir.

Ele­me Turu

Ele­me turu onli­ne 20 Ekim — 13 Kasım ara­sın­da yapılacaktır.

Ayrın­tı­lı bil­gi turun baş­lan­gı­cı­na yakın bir tarih­te mev­cut ola­cak­tır. Katı­lım için (cevap­la­rı­nı­zı gön­der­mek dahil) bil­gi sis­te­mi­mi­ze kayıt olmalısınız:

Final Turu

Olim­pi­ya­tın son final turu 2022 yılın Şubat — Mart ayla­rın­da yüz yüze yapı­la­cak­tır. Konum­lar hak­kın­da ayrın­tı­lı bil­gi, turun baş­lan­gı­cı­na yakın bir zaman­da mev­cut olacaktır.