2021 — 2022: İngiliz Dili

İngilizce Dil Olimpiyatı 2021-22Rus­ya­’­dan 5–12. sınıf­lar­da ve dün­ya­nın her yerin­den eşde­ğer sınıf­lar­da olan öğren­ci­ler davetlidir. 

Yarış­ma­ya katı­lım ücret­siz­dir. Tüm okul öğren­ci­le­ri ele­me turu­na katı­la­bi­lir ve kaza­nan­lar final turu­na davet edilir. 

Önce­ki Olim­pi­yat­la­rın kaza­nan­la­rı (her­han­gi bir dere­ce­den dip­lo­ma­ya sahip olan­lar) da doğ­ru­dan final­le­re davet edilir. 

En iyi sonuç­la­rı alan katı­lım­cı­lar dip­lo­ma­lar­la ödül­len­di­ri­lecek ve Ulus­la­ra­ra­sı «For­mu­lo de Integ­re­co» kamp­la­rı­na davet edi­le­cek­ler­dir (indi­rim­li ücret ile). 

Olim­pi­yat Organizasyonu

Nort­hern (Arc­tic) Fede­ral Uni­ver­sity.

İlet­iş­im

Soru­la­rı­nı­zı iletisim@​formulo.​org adre­si­ne mail ata­bi­lir­si­niz (olim­pi­yat prob­lem­le­rin çözüm­le­ri için kullanmayınız).

Tel. +90 (535) 6636409

Final Turun nihai sonuçları

Jüri, olim­pi­ya­tın final turun sonuç­la­rı­nı reka­bet­çi katı­lım­cı­lar ara­sın­da özet­le­di. Olim­pi­yat sonu­cun­da 1. dere­ce­den 45 dip­lo­ma, 2. dere­ce­den 71 dip­lo­ma ve 3. dere­ce­den 77 dip­lo­ma verildi.


Chronology of events

All the news about the Olympiad are posted below from newest to oldest.

Olim­pi­yat sonuç­la­rı­na itiraz

April 12, 2022

Olim­pi­ya­tın değer­li katılımcıları!

Final Turun çalış­ma­la­rın yok­la­ma­la­rı tamam­lan­dı, prob­lem­ler için puan­lar kişi­sel hesa­bı­nız­da mev­cut. Prob­lem­le­rin puan­la­rı aşa­ğı­da­ki gibidir:

  • Prob­lem 1— 10 puan,
  • Prob­lem 2 — 5 puan,
  • Prob­lem 3 — 5 puan,
  • Prob­lem 4 — 20 puan.

İtir­azl­ar, kişi­sel hesa­bı­nız üze­rin­den 17 Nisa­n­’a kadar kabul edi­lir. İtir­azl­ara yanıt en geç 20 Nisa­n­’­da veri­le­cek­tir. Dip­lo­ma­lar­la ilgi­li karar­la­rın iti­raz­lar değer­len­di­ril­dik­ten son­ra alı­na­ca­ğı­nı lüt­fen unutmayın.

Çalış­ma­nı­zı en geç 16 Nisa­n­’a kadar e‑posta (olimp.​eng@​formulo.​org) yoluy­la orga­ni­zas­yon komi­te­sin­den talep ede­bi­lir­si­niz. Mek­tu­bun konu­su­na «İş tale­bi» yazın; mek­tu­bun ken­di­sin­de böl­ge, sınıf ve katı­lım­cı kodu­nu belirt­me­niz gerekir.

Prob­lem­le­ri ve cevap­la­rı­nı da yayınlıyoruz:

 

Final Turu­nun duyurusu

February 9, 2022

İng­il­iz Dili Olim­pi­ya­tın Final Turu 26 Mart 2022’de böl­ge­sel mekan­lar­da yapı­la­cak. 10 Şubat’tan iti­ba­ren yarış­ma yeri­nin seçi­mi kişi­sel hesa­bı­nız­da yapa­bi­lir­si­niz. Katı­lım pro­se­dü­rü ile ilgi­li bil­gi­ler tüm katı­lım­cı­la­ra 10–11 Şubat tarih­le­rin­de e‑posta ile gön­de­ri­le­cek­tir.

Kayıt sıra­sın­da ver­di­ği­niz bil­gi­le­rin, özel­lik­le de sınıf numa­ra­nı­zın doğ­ru­lan­ma­sı­na özel­lik­le dik­kat etme­ni­zi rica ederiz.

Ele­me turu­nun sonuçları

December 30, 2021

Değer­li Katı­lım­cı­lar!

Birey­sel sonuç­lar, Bil­gi sis­te­mi­mi­zin kişi­sel hesap­la­rın­da mev­cut­tur. Eşik puanı­na ula­şan katı­lım­cı­lar final turu­na davet edilecektir.

Eşik puan­lar

R5

R6

R7

R8

R9

R10

R11

21 puan

20 puan

22 puan

23 puan

23 puan

24 puan

23 puan

14 Oca­k­’a kadar Orga­ni­zas­yon komi­te­si­ni (olimp@​formulo.​org) bil­gi­len­di­re­rek iti­raz­da bulu­na­bi­lir­si­niz. Ayrı­ca her­kes­ten yan­lış veya eksik veri­ler hak­kın­da bizi bil­gi­len­dir­me­si­ni istiyoruz.

Ele­me Turu­nun Başlangıcı

October 20, 2021

2021/​22’nin «Bir­lik For­mü­lü / Üçün­cü Milen­yum» İng­il­iz Dili Olim­pi­ya­tı­nın Ele­me Turu­nun prob­lem­le­ri siz­le­re sunul­mak­ta­dır. İng­il­izc­eyi seven arka­daş­la­rı­nız olim­pi­ya­ta katı­lır­sa sevi­ni­riz. Ancak, hile ve «top­lu yara­tı­cı­lık» belir­ti­le­ri olan cevap­lar değer­len­dir­me­ye alınmayacaktır.

Ele­me Turu­nun Kuralları

Ele­me turu onli­ne (uzak­tan) bir test­tir ve 5.–12. sınıf öğren­ci­le­ri katılabilir.
  • 1.–5. soru­lar­da yal­nız doğ­ru ceva­bın har­fı­nı işa­ret­le­me­niz gerekiyor,
  • 6.–10. soru­lar­da yal­nız cevap yazılmalıdır,
  • son çalış­ma­da ise ayrın­tı­lı cevap (belir­li bir konu­da makale).
Aşa­ğı­da yazı­da katı­lım tali­mat­la­rı­nı bula­bi­lir­si­niz. Bil­gi sis­te­min­de şim­di yal­nız kayıt yapa­bi­lir­si­niz. 2–3 gün için­de «Katıl» buto­nu­na tık­la­yıp çözüm­le­ri­ni­zi gön­der­me fır­sa­tı kar­şı­nı­za çıkacaktır.
İng­il­iz dili 2020/21 olim­pi­yat kaza­nan­la­rı (Dip­lo­ma I‑III olan­lar) doğ­ru­dan final turu­na katılabilir.

Soru­la­rı­nız var mı?

Soru­la­rı­nı­zı (hem sorun­lar hem de katı­lım ile ilgi­li) orga­ni­za­tör­le­re iletisim@​formulo.​org adre­si­ne e‑posta ile gön­de­re­rek veya +90 535 6636409 tel. sorabilirsiniz.

İyi şans­lar!

Olim­pi­yat Duyurusu

September 27, 2021

Ortak Ulus­la­ra­ra­sı  «Bir­lik For­mü­lü» / «Üçün­cü Milen­yum» İng­il­izce Dil Olim­pi­ya­tı her yıl 2 tur düzenlenmektedir.

Ele­me Turu

Ele­me turu onli­ne 20 Ekim — 13 Kasım ara­sın­da yapılacaktır.

Ayrın­tı­lı bil­gi turun baş­lan­gı­cı­na yakın bir tarih­te mev­cut ola­cak­tır. Katı­lım için (cevap­la­rı­nı­zı gön­der­mek dahil) bil­gi sis­te­mi­mi­ze kayıt olmalısınız:

Final Turu

Olim­pi­ya­tın son final turu 2022 yılın Şubat — Mart ayla­rın­da yüz yüze yapı­la­cak­tır. Konum­lar hak­kın­da ayrın­tı­lı bil­gi, turun baş­lan­gı­cı­na yakın bir zaman­da mev­cut olacaktır.