2020 — 2021: İngiliz Dili

İngilizce Dil Olimpiyatı 2020-21Rus­ya­’­dan 5–12. sınıf­lar­da ve dün­ya­nın her yerin­den eşde­ğer sınıf­lar­da olan öğren­ci­ler davetlidir. 

Yarış­ma­ya katı­lım ücret­siz­dir. Tüm okul öğren­ci­le­ri ele­me turu­na katı­la­bi­lir ve kaza­nan­lar final turu­na davet edilir. 

Önce­ki Olim­pi­yat­la­rın kaza­nan­la­rı (her­han­gi bir dere­ce­den dip­lo­ma­ya sahip olan­lar) da doğ­ru­dan final­le­re davet edilir. 

En iyi sonuç­la­rı alan katı­lım­cı­lar dip­lo­ma­lar­la ödül­len­di­ri­lecek ve Ulus­la­ra­ra­sı «For­mu­lo de Integ­re­co» kamp­la­rı­na davet edi­le­cek­ler­dir (indi­rim­li ücret ile). 

Olim­pi­yat Organizasyonu

Nort­hern (Arc­tic) Fede­ral Uni­ver­sity.

İlet­iş­im

Soru­la­rı­nı­zı iletisim@​formulo.​org adre­si­ne mail atabilirsiniz.

İng­il­izce Olim­pi­yat Ele­me Sonuçları

Sev­gi­li Katılımcılar;

Çalış­ma­nız kont­rol edi­le­rek yarış­ma sonun­da aldı­ğı­nız top­lam puan­la­rı­nı­zı kişi­sel hesa­bı­nız­dan inceleyebilirsiniz.

Olim­pi­ya­tın son aşa­ma­sı için geç­me puan­la­rı aşa­ğı­da­ki gibi oluşmuştur:

5–6. Sınıf­lar7–8. Sınıf­lar9–10. Sınıf­lar11. Sınıf­lar
32 Puan33 Puan36 Puan31 Puan

Ele­me Turu sonuç­la­rın­da her sınıf kate­go­ri­si­nin sonuç­la­rı ayrı bir say­fa­da yer almak­ta­dır. 2019–20 Olim­pi­yat­la­rı­’­nın kaza­nan­la­rı­nı oto­ma­tik ola­rak final eta­bı­na davet edil­di­ği­ni hatır­la­tı­rız :) Son aşa­ma­nın 13 Nisa­n­’­da böl­ge­sel site­ler­de yapıl­ma­sı plan­la­nı­yor. Daha faz­la ayrın­tı daha son­ra­ki bir tarih­te site­miz­de yayın­la­na­cak­tır. Bizi takip etme­ye devam edin.


Chronology of events

All the news about the Olympiad are posted below from newest to oldest.

Ele­me Turu­nun Başlangıcı

December 1, 2020

İng­il­iz Dili Olim­pi­ya­tı «Bir­lik For­mü­lü» / «Üçün­cü Milen­yum» un Ele­me (uzak­tan) Turu

İng­il­izc­eyi seven arka­daş­la­rı­nız da katı­lır­sa mut­lu olu­ruz. Ancak, her görev ayrı ayrı yapıl­ma­lı­dır; aksi tak­dir­de baş­vu­ru­nuz dik­ka­te alınmayacaktır.

Ele­me Turu­nun Kuralları

Ele­me turu onli­ne (uzak­tan) bir test­tir: ilk 11 prob­le­min her biri için yal­nız­ca cevap ve sonun­cu­su için kısa bir maka­le ver­me­niz gere­kir. Aşa­ğı­da bir önce­ki yazı­da katı­lım tali­mat­la­rı­nı bula­bi­lir­si­niz. Olim­pi­yat 2019/20 kaza­nan­la­rı (Dip­lo­ma I‑III olan­lar) doğ­ru­dan final turu­na katılabilir.

Prob­lem­ler

Ele­me turu prob­lem­le­ri­ni çöz­me­den önce sis­te­me kayıt olma­nız gerekmektedir.

Soru­la­rı­nız var mı?

Soru­la­rı­nı­zı (hem sorun­lar hem de katı­lım ile ilgi­li) orga­ni­za­tör­le­re iletisim@​formulo.​org adre­si­ne e‑posta ile gön­de­re­rek sorabilirsiniz.

 

İYİ ŞANS­LAR!

Olim­pi­yat Duyurusu

November 24, 2020

Birin­ci Ulus­la­ra­ra­sı «Bir­lik For­mü­lü» / «Üçün­cü Milen­yum» İng­il­iz Dili Olim­pi­ya­tı­nı duyur­mak­tan mut­lu­luk duyu­yo­ruz! 2 tur olacak.

Ele­me Turu

Ele­me turu onli­ne bir test­tir ve 1 Ara­lık — 25 Ara­lık ara­sın­da yapılacaktır.

Ayrın­tı­lı bil­gi turun baş­lan­gı­cı­na yakın bir tarih­te mev­cut ola­cak­tır. Katı­lım için (cevap­la­rı­nı­zı gön­der­mek dahil) bil­gi sis­te­mi­mi­ze kayıt olmalısınız:

Final Turu

Olim­pi­ya­tın ikin­ci (final) turu, 2021’in ilk çey­re­ğin­de çeşit­li ülke­ler­de bir­den faz­la yer­de yapı­la­cak­tır. Konum­lar hak­kın­da ayrın­tı­lı bil­gi, turun baş­lan­gı­cı­na yakın bir zaman­da mev­cut olacaktır.