2020 — 2021: İngiliz Dili

İngiliz Dili Olimpiyatı 2020-21Rus­ya­’­dan 5–11. sınıf­lar­da ve dün­ya­nın her yerin­den eşde­ğer sınıf­lar­da olan öğren­ci­ler davetlidir. 

Yarış­ma­ya katı­lım ücret­siz­dir. Tüm okul öğren­ci­le­ri ele­me turu­na katı­la­bi­lir ve kaza­nan­lar final turu­na davet edilir. 

Önce­ki Olim­pi­yat­la­rın kaza­nan­la­rı (her­han­gi bir dere­ce­den dip­lo­ma­ya sahip olan­lar) da doğ­ru­dan final­le­re davet edilir. 

En iyi sonuç­la­rı alan katı­lım­cı­lar dip­lo­ma­lar­la ödül­len­di­ri­lecek ve Ulus­la­ra­ra­sı «For­mu­lo de Integ­re­co» kamp­la­rı­na davet edi­le­cek­ler­dir (indi­rim­li ücret ile). 

Olim­pi­yat Organizasyonu

Nort­hern (Arc­tic) Fede­ral Uni­ver­sity.

İle­ti­şim

Soru­la­rı­nı­zı [email protected]​formulo.​org adre­si­ne mail atabilirsiniz.


Current status: The final round results are published. Information about the awards ceremony will be published soon.

Chronology of events

All the news about the Olympiad are posted below from newest to oldest.

İngi­liz­ce Olim­pi­yat Ele­me Sonuçları

February 4, 2021

Sev­gi­li Katılımcılar;

Çalış­ma­nız kont­rol edi­le­rek yarış­ma sonun­da aldı­ğı­nız top­lam puan­la­rı­nı­zı kişi­sel hesa­bı­nız­dan inceleyebilirsiniz.

Olim­pi­ya­tın son aşa­ma­sı için geç­me puan­la­rı aşa­ğı­da­ki gibi oluşmuştur:

5–6. Sınıf­lar7–8. Sınıf­lar9–10. Sınıf­lar11. Sınıf­lar
32 Puan33 Puan36 Puan31 Puan

Ele­me Turu sonuç­la­rın­da her sınıf kate­go­ri­si­nin sonuç­la­rı ayrı bir say­fa­da yer almak­ta­dır. 2019–20 Olim­pi­yat­la­rı­’­nın kaza­nan­la­rı­nı oto­ma­tik ola­rak final eta­bı­na davet edil­di­ği­ni hatır­la­tı­rız :) Son aşa­ma­nın 13 Nisa­n­’­da böl­ge­sel site­ler­de yapıl­ma­sı plan­la­nı­yor. Daha faz­la ayrın­tı daha son­ra­ki bir tarih­te site­miz­de yayın­la­na­cak­tır. Bizi takip etme­ye devam edin.

Ele­me Turu­nun Başlangıcı

December 1, 2020

İngi­liz Dili Olim­pi­ya­tı «Bir­lik For­mü­lü» / «Üçün­cü Milen­yum» un Ele­me (uzak­tan) Turu

İngi­liz­ce­yi seven arka­daş­la­rı­nız da katı­lır­sa mut­lu olu­ruz. Ancak, her görev ayrı ayrı yapıl­ma­lı­dır; aksi tak­dir­de baş­vu­ru­nuz dik­ka­te alınmayacaktır.

Ele­me Turu­nun Kuralları

Ele­me turu onli­ne (uzak­tan) bir test­tir: ilk 11 prob­le­min her biri için yal­nız­ca cevap ve sonun­cu­su için kısa bir maka­le ver­me­niz gere­kir. Aşa­ğı­da bir önce­ki yazı­da katı­lım tali­mat­la­rı­nı bula­bi­lir­si­niz. Olim­pi­yat 2019/20 kaza­nan­la­rı (Dip­lo­ma I‑III olan­lar) doğ­ru­dan final turu­na katılabilir.

Prob­lem­ler

Ele­me turu prob­lem­le­ri­ni çöz­me­den önce sis­te­me kayıt olma­nız gerekmektedir.

Soru­la­rı­nız var mı?

Soru­la­rı­nı­zı (hem sorun­lar hem de katı­lım ile ilgi­li) orga­ni­za­tör­le­re [email protected]​formulo.​org adre­si­ne e‑posta ile gön­de­re­rek sorabilirsiniz.

 

İYİ ŞANS­LAR!

Olim­pi­yat Duyurusu

November 24, 2020

Birin­ci Ulus­la­ra­ra­sı «Bir­lik For­mü­lü» / «Üçün­cü Milen­yum» İngi­liz Dili Olim­pi­ya­tı­nı duyur­mak­tan mut­lu­luk duyu­yo­ruz! 2 tur olacak.

Ele­me Turu

Ele­me turu onli­ne bir test­tir ve 1 Ara­lık — 25 Ara­lık ara­sın­da yapılacaktır.

Ayrın­tı­lı bil­gi turun baş­lan­gı­cı­na yakın bir tarih­te mev­cut ola­cak­tır. Katı­lım için (cevap­la­rı­nı­zı gön­der­mek dahil) bil­gi sis­te­mi­mi­ze kayıt olmalısınız:

Final Turu

Olim­pi­ya­tın ikin­ci (final) turu, 2021’in ilk çey­re­ğin­de çeşit­li ülke­ler­de bir­den faz­la yer­de yapı­la­cak­tır. Konum­lar hak­kın­da ayrın­tı­lı bil­gi, turun baş­lan­gı­cı­na yakın bir zaman­da mev­cut olacaktır.

 

            «Bir­lik For­mü­lü» Olim­pi­ya­tı­nın Tür­ki­ye Danış­ma ve Orga­ni­zas­yon Heyeti

 

Diler KAYA            / Tür­ki­ye Genel Koor­di­na­tö­rü   —  [email protected]​gmail.​com

Rauf TAG­HI­YEV   / web: https://​www​.fay​da​li​kurs​.com/ 

İhsan YÜCEL        / web: http://​mate​ma​tik​me​rak​li​si​.com/ 

Lok­man GÖK­ÇE  / web: https://​geoma​nia​.org/

Ertan KAYA           / M.Sc. Hamp­ton University