Ele­me turu­nun sonuçları

Olim­pi­ya­tın değer­li katı­lım­cı­la­rı, ebe­veyn­le­ri, öğret­men­le­ri ve kulüp lider­le­ri, Değer­len­dir­me kri­ter­le­ri ile bir­lik­te ele­me turu­nun eksik­siz pro­to­ko­lü­nü ve sorun­la­rın çözüm­le­ri­ni yayın­lı­yo­ruz. Şu anda tüm iti­raz­lar işle­me alın­ma­dı, lüt­fen kişi­sel hesap­la­rı­nız­da­ki puan­la­rın gün­cel­len­me­si için bizi takip etme­ye devam edin.

 

Top­lam puan «-1», çözüm­le­ri­ni­zin dis­ka­li­fi­ye edil­di­ği anla­mı­na gelir. Aynı zaman­da, kişi­sel hesap­ta, jüri­nin ihlal­le­ri kay­det­ti­ği sonuç­lar (İnt­ern­ett­eki açık kay­nak­lar­dan hile, işbir­li­ği) iptal edil­di ola­rak işaretlendi. 

Kişi­sel veri­le­ri­niz­de bir hata bulur­sa­nız, kişi­sel hesa­bı­nı­zın ayar­la­rın­da ken­di­niz düzelt­me­ler yapın. Lüt­fen sınıf numa­ra­sı­na özel­lik­le dik­kat edin!

İtir­azl­ar­ın kabu­lü 14 Oca­k­’a (Mos­ko­va saati ile 23:59) kadar kişi­sel hesap­lar­da devam edecek. İtir­azl­ara yanıt­lar 19 Oca­k­’a kadar veri­lecek. Ele­me turu­nun nihai sonuç­la­rı, tüm iti­raz­lar değer­len­di­ril­dik­ten son­ra yayın­la­na­cak. Final turu­nun tari­hi ve etkin­li­ğin for­ma­tı (epi­de­mi­yo­lo­jik duru­ma bağ­lı ola­rak) daha son­ra belirlenecektir.