Ele­me turu­nun ön sonuçları

Orga­ni­zas­yon komi­te­si, bu yıl 24 ülke­den yak­la­şık 3500 okul öğren­ci­si­nin Ele­me turu­na katıl­dı­ğı­nı size bil­dir­mek­ten mut­lu­luk duyar. Birey­sel sonuç­lar, bil­gi sis­te­mi­nin kişi­sel hesap­la­rın­da mev­cut­tur. Kişi­sel hesa­bı­nız­da iti­raz­da bulu­na­bi­lir­si­niz (14 Oca­k­’­tan önce).

Rus­ya­’­da­ki ulu­sal tatil­ler nede­niy­le iti­raz­la­rın 7 Oca­k­’­tan son­ra değer­len­di­ri­le­ce­ği­ni lüt­fen unut­ma­yın. Genel sonuç tab­lo­su 8 Oca­k­’­ta yayın­la­na­cak.

Tür­ki­ye ve Özbe­kis­ta­n­’­dan katı­lım­cı­la­rın sonuç­la­rı Ocak ayı başın­da açıklanacak.