Olim­pi­yat Duyurusu

Birin­ci Ulus­la­ra­ra­sı «Bir­lik For­mü­lü» / «Üçün­cü Milen­yum» İng­il­iz Dili Olim­pi­ya­tı­nı duyur­mak­tan mut­lu­luk duyu­yo­ruz! 2 tur olacak.

Ele­me Turu

Ele­me turu onli­ne bir test­tir ve 1 Ara­lık — 25 Ara­lık ara­sın­da yapılacaktır.

Ayrın­tı­lı bil­gi turun baş­lan­gı­cı­na yakın bir tarih­te mev­cut ola­cak­tır. Katı­lım için (cevap­la­rı­nı­zı gön­der­mek dahil) bil­gi sis­te­mi­mi­ze kayıt olmalısınız:

Final Turu

Olim­pi­ya­tın ikin­ci (final) turu, 2021’in ilk çey­re­ğin­de çeşit­li ülke­ler­de bir­den faz­la yer­de yapı­la­cak­tır. Konum­lar hak­kın­da ayrın­tı­lı bil­gi, turun baş­lan­gı­cı­na yakın bir zaman­da mev­cut olacaktır.