2022 — 2023: İngiliz Dili

İngilizce Dil Olimpiyatı 2022-23Rus­ya­’­dan 5–12. sınıf­lar­da ve dün­ya­nın her yerin­den eşde­ğer sınıf­lar­da olan öğren­ci­ler davetlidir. 

Yarış­ma­ya katı­lım ücret­siz­dir. Tüm okul öğren­ci­le­ri ele­me turu­na katı­la­bi­lir ve kaza­nan­lar final turu­na davet edilir. 

Önce­ki Olim­pi­yat­la­rın kaza­nan­la­rı (her­han­gi bir dere­ce­den dip­lo­ma­ya sahip olan­lar) da doğ­ru­dan final­le­re davet edilir. 

En iyi sonuç­la­rı alan katı­lım­cı­lar dip­lo­ma­lar­la ödül­len­di­ri­lecek ve Ulus­la­ra­ra­sı «For­mu­lo de Integ­re­co» kamp­la­rı­na davet edi­le­cek­ler­dir (indi­rim­li ücret ile). 

Olim­pi­yat Organizasyonu

Nort­hern (Arc­tic) Fede­ral Uni­ver­sity.

İlet­iş­im

Soru­la­rı­nı­zı iletisim@​formulo.​org adre­si­ne mail ata­bi­lir­si­niz (olim­pi­yat prob­lem­le­rin çözüm­le­ri için kullanmayınız).

Tel. +90 (535) 6636409

Nihai sonuç­lar

Final Tunun nihai pro­to­ko­lü yayın­lı­yo­ruz. Olim­pi­ya­ta katıl­dıy­sa­nız, ancak sonuç yok­sa, e‑mail ile orga­ni­zas­yon komi­te­si­ni aci­len bil­gi­len­dir­me­ni­zi rica edi­yo­ruz ve ad, soyad, sınıf, ülke ve katı­lım­cı­nın kodu­nu yazınız.

Ayrı­ca dip­lo­ma­lar için bir puan tab­lo­su ekliyoruz:

I. dere­ce diplomaII. dere­ce diplomaIII. dere­ce diploma
5.sınıf444237
6.sınıf444237
7.sınıf444238
8.sınıf444238
9.sınıf444238
10.sınıf444239
11.sınıf444239

Chronology of events

All the news about the Olympiad are posted below from newest to oldest.

Final turun ön sonuçları

April 14, 2023

Final Turun ön sonuç­la­rı kişi­sel hesap­lar­da yayın­lan­dı. Yakın zaman­da, Final turun tam pro­to­ko­lü­nü yayın­la­ma­yı planlıyoruz.

Prob­lem­ler için mak­si­mum puanlar:
1. prob­lem — 10
2. prob­lem — 5
3. prob­lem — 10
4. prob­lem — 5
5. prob­lem (esse) — 15

Final Turun problemleri

Doğ­ru cevap­lar (1–4)

En geç 24 Nisa­n­’a kadar iti­raz­da bulu­na­bi­lir­si­niz (kişi­sel hesa­bı­nız­da). Dip­lo­ma karar­la­rı, iti­raz­lar değer­len­di­ril­dik­ten son­ra verilecektir.

Çalış­ma­nı­zı en geç 18 Nisan tari­hi­ne kadar e‑posta (solv.​lang@​formulo.​org) ile jüri­den talep ede­bi­lir­si­niz. E‑postanın konu satı­rı­na şunu yazın: «İş tale­bi»; mek­tu­bun ken­di­sin­de böl­ge­yi, sını­fı ve katı­lım­cı kodu­nu belirt­me­niz gerekir.

Her­han­gi bir zor­luk duru­mun­da, orga­ni­zas­yon komi­te­siy­le What­sApp / Teleg­ram +79817501921 ara­cı­lı­ğıy­la ile­ti­şi­me geç­me­ni­zi öneririz.

Final Turu

March 4, 2023

İng­il­izce Dil Olim­pi­ya­tı­’­nın değer­li katı­lım­cı­la­rı ve ebeveynleri!

«Bir­lik For­mü­lü» Olym­pi­ad­’ın Final Turu 19 Mart’ta yapı­la­cak. Katı­lım­cı­lar, en geç 14 Mart 22:00’ye kadar «Bir­lik For­mü­lü» bil­gi sis­te­mi­nin kişi­sel hesa­bın­da bir plat­form (mekan) seçmelidir.

İst­anb­ul — ERA Kole­ji Çek­me­köy Kampüsü

Antalya/​Alanya — Hüse­yin Gire­nes Fen Lisesi

Deniz­li — DENİ­ZLİ Koleji

Eski­şe­hir — ETKİN Koleji

Kay­se­ri — İST­EM Koleji

İzm­ir ve Hatay dan katı­lım­cı­lar İst­anb­ul meka­nı­na kayıt olabilir.

 

Kişi­sel hesa­bı­nız­da bir mekan seç­mek için şun­la­ra ihti­ya­cı­nız vardır:
1) «Olim­pi­yat­lar» bölü­mü­ne gidin;
2) Olim­pi­yat­lar tab­lo­sun­da «İng­il­izce Dil 2022–23» Olim­pi­ya­tı­nı bulun;
3) Sınıf numa­ra­nı­zın yanın­da­ki «Final Turu» keli­me­le­ri­nin altın­da­ki yeşil «Aç» düğ­me­si­ne basın;
4) Uygun meka­nın yanın­da­ki kutu­yu işaretleyin.

Katı­lım için gerek­li kişi­sel veri­le­ri tam ola­rak gir­me­diy­se­niz, sis­tem bunu yap­ma­yı öne­re­cek­tir. Kişi­sel ayar­la­rı­nız­da şu anda oku­du­ğu­nuz okul ve sını­fın doğ­ru olup olma­dı­ğı­nı kont­rol etme­yi unutmayın.

Mekan adı­nın üze­ri­ne fare­nin sol tuşu ile tık­la­ya­rak Olim­pi­ya­tın yeri ve zama­nı, yerel orga­ni­za­tö­rün ile­ti­şim bil­gi­le­ri hak­kın­da detay­lı bil­gi alabilirsiniz.

Kim­li­ği­ni­zi, kağı­dı­nı­zı, kır­ta­si­ye mal­ze­me­ni­zi, suyu­nu­zu, onay­la­yan Olim­pi­yat bel­ge­le­ri­ni yanı­nı­za alın.

Lüt­fen baş­la­ma­dan 20–30 daki­ka önce olim­pi­yat yapı­la­cak yeri­ne gelin!

Say­gı­la­rı­mız­la,
Olim­pi­ya­t­’ın Orga­ni­zas­yon Komitesi

Final Turun tarihi

January 11, 2023

İng­il­izce Dil Olim­pi­ya­tı­’­nın Final turu 19 Mart 2023’te böl­ge­sel mer­kez­ler­de ger­çek­leş­ti­ri­lecek. Sınav Mer­ke­zi­ni seç­me imka­nı, Şubat sonu hesa­bı­nız­da kul­la­nı­ma açı­la­cak­tır. Katı­lım ile ilgi­li bil­gi­ler tüm katı­lım­cı­la­ra e‑posta ile gönderilecektir.

Lüt­fen Final turu­na kayıt sıra­sın­da kişi­sel bil­gi­le­ri­nin doğ­ru oldu­ğu­nu, özel­lik­le sınıf numa­ra­nı­zı bir daha konr­tol etme­ni­zi özel­lik­le rica ediyoruz.

Pro­to­kol güncellemesi

January 5, 2023

Ele­me Turun son pro­to­ko­lü­nü yayınlıyoruz:

Ele­me Turu­nun Sonuçları

December 23, 2022

Sayın Katı­lım­cı­lar!

Birey­sel sonuç­lar, Bil­gi sis­te­mi­mi­zin kişi­sel hesap­la­rın­da mev­cut­tur. Eşik puanı­na ula­şan katı­lım­cı­lar final turu­na davet edilecektir.

Ele­me Turu­nun protokolü:

 

Ken­di­ni­zi pro­to­kol­de gör­mü­yor­sa­nız, Bil­gi Sis­te­min­de hesa­bın­da­ki tüm veri­le­ri henüz dol­dur­ma­mış­sı­nız demek­tir. Pro­to­kol 5 Oca­k­’­ta güncellenecektir.

Eşik puan­lar

R5

R6

R7

R8

R9

R10

R11

13 puan

12 puan

12 puan

11 puan

10 puan

11 puan

11 puan

Olim­pi­ya­tın ikin­ci (Final) turu, çeşit­li ülke­ler­de­ki bir­çok yer­ler­de Şubat — Mart 2023 sonun­da yapı­la­cak­tır. Konum­lar­la ilgi­li ayrın­tı­lı bil­gi­ler, turun baş­lan­gı­cı­na yakın bir zaman­da sunulacaktır.

Olim­pi­ya­tın kural­la­rı, ele­me aşa­ma­sı­nın sonuç­la­rı­na göre bir iti­raz sağ­la­maz, ancak orga­ni­zas­yon komi­te­si tes­pit edi­len tüm tek­nik hata­la­rı düzelt­me­ye hazır­dır. Kişi­sel veri­le­ri­niz­de bir hata bulur­sa­nız, lüt­fen der­hal Orga­ni­zas­yon Komi­te­si­’­ne yazınız.

Soru­la­rı­nı­zı (hem sorun­lar hem de katı­lım­la ilgi­li) orga­ni­za­tör­le­re  olimp.​eng@​formulo.​org ve  iletisim@​formulo.​org adre­si­ne e‑posta gönderebilirsiniz.

Fina­list­le­ri teb­rik edi­yo­ruz ve Final Turun­da görüş­mek üzere!

Ele­me Turun katı­lım­cı­la­rı­nın verileri

November 22, 2022

Sev­gi­li Olim­pi­yat katılımcıları!

Lüt­fen kişi­sel hesa­bı­nız­da­ki kişi­sel veri­le­ri­ni­zin eksik­siz­li­ği­ni ve doğ­ru­lu­ğu­nu kont­rol edin, özel­lik­le soya­dı, adı, eği­tim kuru­mu­nun numa­ra­sı / adı (kısal­tıl­mış bir isme izin veri­lir), mahal­lin adı ve bulun­du­ğu böl­ge eği­tim kurumu.

Bu, 1 Ara­lık 2022’ye kadar yapılmalıdır.

Veri­le­ri eksik olan katı­lım­cı­la­rın sonuç­la­rı maale­sef Ele­me turun pro­to­ko­lü­ne dahil edilemez.

Ele­me Turu­nun Başlangıcı

October 19, 2022

Ulus­la­ra­ra­sı «Bir­lik For­mü­lü» / «Üçün­cü Bin­yıl» 2022/23 İng­il­izce Dil Olim­pi­ya­tın Ele­me turu­nun prob­lem­le­ri açık­lan­dı. İng­il­izc­eyi seven arka­daş­la­rın olim­pi­ya­ta katıl­ma­sı­na sevi­ni­riz. Ancak, hile ve «kolek­tif yara­tı­cı­lık» belir­ti­le­ri olan çalış­ma­lar değer­len­dir­me­ye alınmayacaktır.

«Bir­lik For­mü­lü» / «Üçün­cü Bin­yıl» 2021/22 İng­il­izce Dil Olim­pi­ya­tın kaza­nan­la­rı (Dip­lo­ma I‑III olan­lar) doğ­ru­dan Final turu­na katılabilir.

Cevap­la­rın nasıl gön­de­ri­le­ce­ği­ne iliş­kin bil­gi­ler kısa süre için­de görüntülenecektir.

Soru­la­rı­nız var mı?

Soru­la­rı­nı­zı (hem sorun­lar hem de katı­lım ile ilgi­li) orga­ni­za­tör­le­re iletisim@​formulo.​org adre­si­ne e‑posta ile gön­de­re­rek veya +90 535 6636409 tel. sorabilirsiniz.
İyi şans­lar!

Olim­pi­yat Duyurusu

October 8, 2022

Ulus­la­ra­ra­sı  «Bir­lik For­mü­lü» / «Üçün­cü Milen­yum» İng­il­izce Dil Olim­pi­ya­tı her yıl 2 tur düzenlenmektedir.

Ele­me Turu

Ele­me turu onli­ne 20 Ekim — 13 Kasım ara­sın­da yapılacaktır.

Ayrın­tı­lı bil­gi turun baş­lan­gı­cı­na yakın bir tarih­te mev­cut ola­cak­tır. Katı­lım için (cevap­la­rı­nı­zı gön­der­mek dahil) bil­gi sis­te­mi­mi­ze kayıt olmalısınız:

Çözüm­ler Nasıl Gönderilir

Çözüm­ler bil­gi sis­te­mi­miz­de 13 Kasım’a kadar Jüri­ye sunulmalıdır:

Hem metin dos­ya­la­rı­nı (TXT, DOC, DOCX veya PDF for­mat­la­rın­da) hem de kağı­da yazı­lan çözüm tara­ma­la­rı­nı (JPG ve PNG for­mat­la­rın­da) yükleyebilirsiniz:
  • Her soru­run çözü­mü ken­di dos­ya­sın­da olmalıdır,
  • Top­lam dos­ya sayı­sı 10’u geçmemelidir,
  • Dos­ya­lar katı­lım­cı­nın soya­dı, adı ve diğer kişi­sel veri­le­ri­ni içer­me­me­li,
  • Çözüm­le­ri­niz­de soru­la­rın met­ni­ni tek­rar­la­ma­nı­za gerek yoktur.
Ele­me turu­nun çözüm­le­ri­ni yük­le­mek için sis­te­me kayıt ola­rak sis­tem üze­rin­den soru çözüm­le­ri­ni bil­gi sis­te­mi­mi­ze yük­le­me­niz gerekmektedir!

Soru­la­rı­nız var mı?

Soru­la­rı­nı­zı (hem sorun­lar hem de katı­lım ile ilgi­li) orga­ni­za­tör­le­re iletisim@​formulo.​org adre­si­ne e‑posta ile gön­de­re­rek veya +90 535 6636409 tel. sorabilirsiniz.

Final Turu

Olim­pi­ya­tın son final turu 2023 yılın Mart ayın­da yüz yüze yapı­la­cak­tır. Konum­lar hak­kın­da ayrın­tı­lı bil­gi, turun baş­lan­gı­cı­na yakın bir zaman­da mev­cut olacaktır.