Orga­ni­zas­yon komi­te­si­nin mesajı

Olim­pi­ya­tın sev­gi­li katılımcıları!

Jüri halen iti­raz­la­rı ince­li­yor. Çalış­ma­la­rı biti­rir bitir­mez sizi hemen bilgilendireceğiz.

Final Turu­’­na geç­me puan­la­rı ve nihai pro­to­kol, iti­raz­lar doğ­ru­lan­dık­tan son­ra hazır olacaktır.

Gecik­me için özür dileriz.