Ele­me Turun ön sonuçları

Sayın Katı­lım­cı­lar!

Ele­me Turun ön sonuç­la­rı açık­lan­dı. Bun­la­rı kişi­sel hesa­bı­nız­da görüntüleyebilirsiniz.

Kişi­sel hesa­bı­nız­da iti­raz­da bulun­ma ola­na­ğı­na sahip­si­niz (iti­raz­la­rın kabul edil­me­si için son tarih 20 Ocak Tür­ki­ye saati ile 23:59’dur).

Tüm iti­raz­la­rın en geç 25 Oca­k­’a kadar ince­le­ne­ce­ği­ni lüt­fen unut­ma­yın! İtir­azl­ar YAL­NIZ­CA kişi­sel hesa­bı­nız­dan kabul edi­lir; bura­da jüri, tale­bi­ni­ze bir yanıt yayınlayacaktır.

Sonuç tab­lo ve geç­me puan­la­rı, iti­raz­lar işle­me alın­dık­tan son­ra yayınlanacaktır.

Prob­lem­le­rin çözüm­le­ri­ni içe­ren dos­ya­la­rı ekliyoruz:

Ayrı­ca Ele­me Turun pro­to­ko­lü­nü de ekliyoruz:

Final Turun tari­hi şu anda onaylanıyor.