Olim­pi­yat orga­ni­zas­yon komi­te­sin­den güncelleme

Orga­ni­zas­yon komi­te­si, kayıt­lar­da yaşa­nan sorun­lar nede­niy­le Ele­me Turu­’­nun 3 gün uza­tıl­ma­sı­na karar ver­di. Cevap­la­rı 13 Kasım 2023 23:59:59 UTC­’­ye (yani 14 Kasım Tür­ki­ye saatiy­le 02:59:59) kadar gön­de­ril­me­si gerekir.