Final Turu­nun Erte­len­me Tari­hi­nin İlanı

Sev­gi­li Olim­pi­yat Katılımcıları;

Final Turu ülke­miz için 11 Nisan 2021 tari­hi­ne (Ülke­ler­de fark­lı­lık­lar ola­bi­lir!) erte­len­di­ği­ni duyur­mak­ta­yız. Geç­ti­ği­miz bir­kaç gün için­de, orga­ni­zas­yon komi­te­si olarak(Rusya) eta­bın tari­hi­ni erte­le­me tale­biy­le (diğer hakem­li Olim­pi­yat­lar­la kesiş­me) çok sayı­da mek­tup aldık. Katı­lım­cı­lar­la onli­ne ola­rak ve Olim­pi­ya­tın son eta­bı­nı 11 Nisan 2021 tari­hin­de ger­çek­leş­tir­me­ye karar ver­dik. Final sına­vı Rus­ya, Özbe­kis­tan ve Bul­ga­ris­tan dışın­da­ki diğer ülke­ler­de onli­ne ortam­da yapıl­ma­sı ulus­la­ra­ra­sı komi­te tara­fın­dan belirlenmiştir.

Final sına­vı­nı onli­ne ortam­da katı­la­cak öğren­ci­ler https://​is​.for​mu​lo​.org/ sis­te­me gire­rek 11 Nisan 2021 tari­hin­de sına­va gire­ce­ği 6 ayrı zaman dili­min­den bir tane­si­ni seçe­rek for­mu en geç 1 Nisan 2021  tari­hi­ne kadar dol­dur­ma­la­rı gerek­mek­te­dir. Sınav saatin­de e‑posta üze­rin­den sına­va girecek öğren­ci­le­re soru­lar yol­la­na­cak­tır. Soru­lar e‑postaya gel­dik­ten son­ra 4 saat içe­ri­sin­de çözüm­le­ri kağı­da (A4) yaza­rak ve tarayarak(Ayrıca 20 dk veri­lecek) iletisim@​formulo.​org  adre­si­ne yol­lan­ma­sı gerekmektedir.

Bun­dan önce , «Ebe­veyn» özel­li­ği dahil «Kişi­sel ayar­lar» bölü­mün­de­ki tüm sütun­la­rı dol­dur­ma­nız gere­kir. Bu, son aşa­ma­ya katı­lım için bir ön şart­tır. Sis­tem ayar­la­rı­nı dol­du­ran fina­list­le­re bil­gi sis­te­mi üze­rin­den sınav dave­ti­ye­le­ri yol­lan­ma­ya başlanacaktır.