Ele­me Turu­nun ön sonuçları

Değer­li katı­lım­cı­lar, Ele­me Turu­nun ön sonuç­la­rı bel­li oldu. Sonuç­lar kişi­sel hesa­bı­nız­da görüntülenmektedir.

Sınıf­la­ra göre Final Tura geç­me puan­la­rı aşa­ğı­da­ki gibidir:

 

5.sınıf

6.sınıf

7.sınıf

8.sınıf

9.sınıf

10.sınıf

11.sınıf

33 puan

34 puan

28 puan

27 puan

29 puan

36 puan

40 puan

 

İtir­azl­ar 29 Ara­lık 2023 tari­hi­ne kadar yapı­la­bi­lir. Kişi­sel hesa­bı­nız ara­cı­lı­ğıy­la saat 16:00’ya (Tür­ki­ye saati) kadar.

Lüt­fen iti­ra­zın yal­nız­ca son prob­le­me yapı­la­bi­le­ce­ği­ni unut­ma­yın. Bunu yap­mak için, kişi­sel bil­gi sis­te­mi hesa­bı­nız­da­ki «İtir­az» düğ­me­si­ni kul­la­na­rak, prob­le­mi revi­ze edil­me­si gerek­ti­ği­ni mesaj­da belirt­me­niz gere­kir. Metin­de, kabul etme­di­ği­niz bil­gi­le­ri gerekçelendirin.

Test bölü­mün­de tek­nik hata­lar bulur­sa­nız lüt­fen bize e‑posta ile yazın.