Final turun ön sonuçları

Final Turun ön sonuç­la­rı kişi­sel hesap­lar­da yayın­lan­dı. Yakın zaman­da, Final turun tam pro­to­ko­lü­nü yayın­la­ma­yı planlıyoruz.

Prob­lem­ler için mak­si­mum puanlar:
1. prob­lem — 10
2. prob­lem — 5
3. prob­lem — 10
4. prob­lem — 5
5. prob­lem (esse) — 15

Final Turun problemleri

Doğ­ru cevap­lar (1–4)

En geç 24 Nisa­n­’a kadar iti­raz­da bulu­na­bi­lir­si­niz (kişi­sel hesa­bı­nız­da). Dip­lo­ma karar­la­rı, iti­raz­lar değer­len­di­ril­dik­ten son­ra verilecektir.

Çalış­ma­nı­zı en geç 18 Nisan tari­hi­ne kadar e‑posta (solv.​lang@​formulo.​org) ile jüri­den talep ede­bi­lir­si­niz. E‑postanın konu satı­rı­na şunu yazın: «İş tale­bi»; mek­tu­bun ken­di­sin­de böl­ge­yi, sını­fı ve katı­lım­cı kodu­nu belirt­me­niz gerekir.

Her­han­gi bir zor­luk duru­mun­da, orga­ni­zas­yon komi­te­siy­le What­sApp / Teleg­ram +79817501921 ara­cı­lı­ğıy­la ile­ti­şi­me geç­me­ni­zi öneririz.