Olim­pi­yat sonuç­la­rı­na itiraz

Olim­pi­ya­tın değer­li katılımcıları!

Final Turun çalış­ma­la­rın yok­la­ma­la­rı tamam­lan­dı, prob­lem­ler için puan­lar kişi­sel hesa­bı­nız­da mev­cut. Prob­lem­le­rin puan­la­rı aşa­ğı­da­ki gibidir:

  • Prob­lem 1— 10 puan,
  • Prob­lem 2 — 5 puan,
  • Prob­lem 3 — 5 puan,
  • Prob­lem 4 — 20 puan.

İtir­azl­ar, kişi­sel hesa­bı­nız üze­rin­den 17 Nisa­n­’a kadar kabul edi­lir. İtir­azl­ara yanıt en geç 20 Nisa­n­’­da veri­le­cek­tir. Dip­lo­ma­lar­la ilgi­li karar­la­rın iti­raz­lar değer­len­di­ril­dik­ten son­ra alı­na­ca­ğı­nı lüt­fen unutmayın.

Çalış­ma­nı­zı en geç 16 Nisa­n­’a kadar e‑posta (olimp.​eng@​formulo.​org) yoluy­la orga­ni­zas­yon komi­te­sin­den talep ede­bi­lir­si­niz. Mek­tu­bun konu­su­na «İş tale­bi» yazın; mek­tu­bun ken­di­sin­de böl­ge, sınıf ve katı­lım­cı kodu­nu belirt­me­niz gerekir.

Prob­lem­le­ri ve cevap­la­rı­nı da yayınlıyoruz: